Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) har hållit årsstämma

 

 

Stämman beslutade enligt följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning               
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2015 - 30 april 2016.          

Beslut om resultatdisposition                         
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag. 

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 1 maj 2015 – 30 april 2016. Det noterades att berörda styrelseledamöter ej deltog i beslutet. 

Beslut om styrelse- och revisionsarvoden                        
Stämman beslutade att fastställa arvode till styrelseledamöter med 60 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 80 000 kronor. Ledamöter som uppbär lön från Bolaget erhåller inget arvode. Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Val av styrelse
Beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades om omval av Markus Klasson som styrelseledamot och styrelseordförande. Beslutades om nyval av Rune Torbjörnsen, Håkan Larsson och Marko Moshtaghi som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.    

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning. 

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen                 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta mindre ändringar som krävs för registreringen av ovan nämnda beslut. 

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
Mobil: +46 (0)733-730 770
E-post: rune.torbjornsen@jaysheadphones.com

 

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 September 2016 kl. 9:00 CET.