Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (Publ); Delårsrapport januari-mars 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-05-24

Q1 2019 i korthet (1 januari – 31 mars 2019)

  • Jays Group ökar sin Nettoomsättning med 66 % i första kvartalet varav omsättningen inom det nya affärsområdet Smart Mobility bidrar med 16,9 mkr vilket ger en total Nettoomsättning för kvartalet på 24,6 mkr (14,8 mkr) för koncernen.
  • Bruttomarginalen fortsätter att öka och uppgick till 51 % för kvartalet, att jämföra med 27% fg år samma kvartal. Jays Groups bruttomarginaler inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound bidrar till att koncernens bruttomarginal har ökat de senast kvartalen och förväntas fortsätta att öka kommande kvartal. Genom Jays Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag.
  • Orderboken i Jays Group vid kvartalets utgång uppgår till 15,3 mkr (0,2 mkr), varav 9,25 mkr inom Audio & Sound avser den tidigare pressreleasade ordern till Rysk kund, där den ursprungliga leveransplanen flyttats fram till andra kvartalet 2019 på kundens begäran. Under första kvartalet 2018 genomförde Jays Headphones fullständiga utleveranser av en liknande bundlings-order till värde av 5,8 mkr, vilket innebär att den organiska tillväxten för första kvartalet 2019 är negativ jämfört med föregående år. Den totala orderingången för koncernen under perioden är den högsta under årets första kvartal sedan 2014, och räknat i ingångna avtal (incoming sales) inom Audio & Sound ökar den organiska tillväxten jämfört föregående år med 17,3 %  (83.1 %).
  • Koncernens lönsamhet är under perioden negativ främst till följd av ovan beskrivna förskjutna leveransplan inom Audio & Sound. Inom Smart Mobility-området har Krusell under första kvartalet en negativ lönsamhet då en stor del av försäljningen inom Smart Mobility vanligtvis ligger koncentrerat till årets två sista kvartal, då främst i samband med större smartphone-lanseringar, Black Friday och Julhandel. Soliditeten för koncernen uppgår till 37 % vid periodens slut. Föregående år var soliditeten 67%, vilket förklaras av den kapitalisering som utfördes under perioden 2018.

VD har ordet

FORTSATT ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTÄRKT MARKNADSERBJUDANDE GENOM TVÅ NYA FÖRVÄRV

Vi har under första kvartalet 2019 varit inne i en intensiv period och genomfört två offensiva tillväxtförvärv. Vi har tagit många bra strategiska steg för vår fortsatta tillväxt. Allt enligt den nya koncernstrategin som beslutades i slutet av 2017. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har sedan första kvartalet 2019 verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Parallellt med det mera strategiska arbetet och de två förvärven, har vi under det första kvartalet 2019 jobbat hårt med vår försäljning till såväl nya som redan etablerade kunder inom främst retail-området, både vad avser hörlurar inom Audio & Sound och avseende mobilskal, väskor och laddutrustning inom Smart Mobility-området. Vi har under första kvartalet 2019 vunnit Bolagets historiskt största enskilda affär med leveranser till en av Rysslands största telekomoperatörer. Leveransplanering försköts in i andra kvartalet. Detta innebär att vi rivstartat det andra kvartalet faktureringsmässigt och vi ser med tillförsikt fram emot att summera det första halvåret 2019, där även ett par nya produktlanseringar inom hörlurssegementet inom Audio & Sound kommer bidra till en slutspurt avseende försäljningen.

Jag är väldigt stolt över att kunna presentera ett samarbete med en av de marknadsledande aktörerna inom mobiltelefoni på den ryska telekommarknaden. Förutom att avtalet ger goda förutsättningar för ytterligare affärer under 2019 samt framgent, bevisar den att Jays är en attraktiv samarbetspartner som kan vara med och vinna större upphandlingar där vi ställts mot andra internationella hörlursvarumärken. För att vinna en prestigeaffär som denna, räcker det inte att leverera en modern produkt till ett attraktivt pris. Valet av Jays som leverantör baseras på högt ställda krav på produktegenskaper såsom kvalitet, design och ljudbild, vilka alla tillsammans har spelat en avgörande roll för att ta hem avtalet. I samband med publiceringen av vår Q1 rapport rullas den landstäckande kampanjen ut där Jays Headphones marknadsförs i rysk radio, TV och andra media tillsammans med en annan världsledande leverantör inom smartphone-området.

Under slutet av föregående räkenskapsår inledde vi förhandlingar om att förvärva det prisbelönta högtalarvarumärket Clint® Digital och per 1 mars 2019 införlivades Clint i koncernen. Sedan dess har vi ökat takten för utvecklingen av nya högtalare och uppdaterat mjukvara, design och formspråk med målet att lansera helt nya uppkopplade högtalare och högtalarsystem med Smart Speaker funktionalitet under andra halvåret 2019.

Våra första strategiska förvärv genomfördes i syfte att stärka vår varumärkes och produktportfölj för att kunna  erbjuda marknaden en bredare och mera komplett sortiment inom Audio & Sound och Smart Mobility. Under 2018 intensifierades även förvärvsplanerna för möjliggöra vår satsning inom e-handel och under första kvartalet 2019 slutfördes förhandlingar om att förvärva KAVAJ Gmbh som har mer än 95% av sin försäljning på Amazon, men även andra marknadsplatser som exempelvis eBay. Genom grundarna av detta förvärv får vi tillgång till erfaren nyckelkompetens inom B2C samt online-området som vi eftersökt och som krävs för att kunna lyckas med den Amazon satsning vi nu påbörjat.

Bolaget har sedan den nya koncernstrategin antogs i slutet av 2017 arbetat intensivt och tydligt vänt trenden för ursprungliga Jays Headphones samtidigt som vi har förvärvat flertalet starka varumärken inom nya närliggande produktområden. Arbetet med att förändra samt betydligt utöka vårt sortiment inom hörlurssegmentet tillsammans med de kompletterande förvärven har gjort att Jays koncernen idag är ett helt annat bolag jämfört med fram till 2017. Bolaget har under senaste åren ökat omsättningen från ca 25 miljoner kronor på rullande 12 månader till dagens mål om omsättning för 2019 på över 200 miljoner kronor inom främst retail-området. Under första kvartalet 2019 ökade vi orderingången kraftigt och vår orderbok in i det andra kvartalet är bolagets starkaste på många år. Vi bevisade även under första kvartalet att våra samarbeten och exempelvis OEM & bundlings-affärer inom både Audio & Sound samt Smart Mobility är områden som vi kommer kunna fortsätta att utveckla baserat på den bas vi har byggt upp avseende vårt marknads- och produkterbjudande.

Vi är ett och halvt år efter den nya koncernstrategin beslutades ett helt annat företag än tidigare med bra möjligheter att fortsätta vår expansion och tillväxt baserat på den långsiktiga trend som det förändrade användande av smartphones, läsplattor, smart watches och streamat ljud inklusive musik, podcasts och röststyrning innebär.

Under första kvartalet säkerställde vi och gick vidare med nästa steg att utveckla koncernens B2C-försäljning genom ökat online-fokus. Vår online-strategi kommer innebära både ökad marknadsnärvaro och fortsatt marginaltillväxt. Under kvartalet genomförde vi ett offensivt förvärv av den tyska e-handlaren KAVAJ GmbH i syfte att stärka vår framtida närvaro för Amazon och andra marknadsplatser online. Detta är ett led i den nya koncernstrategin att öka andel av försäljningen online med 10% årligen, så att vi inom en treårsperiod når över en försäljningsandel om 30% inom B2C-online.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som jobbar hårt och målinriktat enligt vår koncernstrategi. Att få leda ett team med kvalificerade kollegor gör min vardag otroligt inspirerande, och det känns väldigt bra att vi förstärker vår koncern ytterligare med grundarna till Clint Audio respektive KAVAJ. Vi kommer under närtid skapa ännu bättre förutsättningar för att koncernen skall kunna genomföra alla bra idéer och ta till vara på de möjligheter som vi har identifierat för att lyfta och etablera försäljningen på en stabil hög nivå och för att leverera positiva resultat enligt bolagets finansiella målsättningar.

Styrelsen och företagsledningen vill, genom den företrädesemission som vi informerat om i dagarna, ge förutsättningar att etablera en stark försäljning på nivåer långt över tidigare omsättning och att även förstärka vår försäljning via den växande e-handeln. Vi kommer genom den förstärkta finansiella situationen kunna skapa rätt förutsättningar för att växa och att nå våra lönsamhetsmål snabbare, samt även att förbereda Bolaget för ytterligare förvärv. Våra största ägare tror starkt på Bolaget och kommer tillsammans med styrelsen att delta i företrädesemissionen och målmedvetet satsa vidare på att genomföra vår koncernstrategi!

Göteborg den 24 maj 2019         

Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Jays Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2019 kl. 8:00

Om JAYS Group AB

Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.