Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Articles of Association

Bolagsordning / Articles of association Northbaze Group AB (publ)

Organisationsnummer: 556697-4365
Registration number: 556697-4365 

1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Northbaze Group AB (publ).
The company name is Northbaze Group AB (publ).

2. Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.
The registered head office of the company is in Gothenburg, Västra Götaland county.

3. Verksamhet / Objects of the company

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.
The company's core business shall consist of selling, developing, marketing and supporting of sound products as well as holding and administering shares in subsidiaries, administering trademarks, registered designs and patents.

4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 12,000,000 and no more than SEK 30,000,000. 

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 200 000 000.
The number of shares shall be no less than 80,000,000 and no more than 200,000,000.

6. Styrelse och revisorer / Board of directors and company auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter.
The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members.

Bolaget ska som revisor utse en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.
The Company shall elect one or two auditors or a registered auditing company.

7. Kallelse till bolagsstämma / Mode of notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes
Tidningar as well as at the Company's website. Announcement to the effect that notice convening a
General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.

8. Anmälan till bolagsstämman samt ort för bolagsstämma som aktieägare / Notice to participate at general meeting and location of general meeting
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller i Stockholm.
General meeting shall be held in Gothenburg or in Stockholm. 

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the genera! meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. 

Aktieägare får delta vid bolagsstämma med ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
A shareholder may be accompanied by one or two assistants when attending a General Meeting, but only if the shareholder’s notification pursuant to the previous paragraph includes information to that effect.

9. Årsstämma / Annual general meeting 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,
The following business shall be considered at the annual meeting.

 1. Val av ordförande vid stämman;
  Election of chairman of the meeting;
   
 2. Godkännande av röstlängd;
  Approval of the voting list;
   
 3. Godkännande av dagordning;
  Approval of the agenda;
   
 4. Val av en eller två justeringsmän;
  Election of one or two persons to certify the minutes;
   
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  Determination of whether the meeting was duly convened;
   
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
  Presentation of annual report and auditors' report;
   
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

 Resolutions:

 1. regarding the adoption of the income statement and balance sheet,
 2. regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,
 3. regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;
   
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer eller registrerat revisionsbolag som ska väljas av årsstämman;
  Determination of the number of directors of the board and auditors or registered auditing company to be elected by the annual shareholders’ meeting;
   
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  Determination of remuneration for the board and fees for the auditors;
   
 3. Val av styrelse och revisorer eller registrerat revisionsbolag;
  Election of the board and auditors or registered auditing company;
   
 4. Övriga ärende.
  Other matters.

10. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.  
The company's financial year shall be 1 January up and until 31 December.

11. Avstämningsförbehåll / Depository register

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Antagen 27 Maj 2020
Adopted May 27th, 2020