Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Election committee

Valberednings instruktioner och sammansättning

Valberedningens sammansättning och instruktioner fastställdes under årsstämman 2022. Komplett beskrivning i separat ”Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen” samt huvudprinciper sammanfattade nedan.

Valberedningen utgörs av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2022 samt styrelsens ordförande. Följande principer i sammanfattning föreslås utgöra principer för utseende av valberedningens ledamöter.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Vid eventuella frågor kontakta:
Anders Bruzelius Styrelseordförande Northbaze Group AB (publ)
Tel: 070-3504088