Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Den svenska hörlurstillverkaren JAYS AB (publ) har idag hållit årsstämma

Stämman beslutade enligt följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning                                                                                                                        

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2011 – 30 april 2012.         


Beslut om resultatdisposition                                                                                                               

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.


Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 1 maj 2011 – 30 april 2012. Det noterades att berörda styrelseledamöter och VD ej deltog i beslutet.


Beslut om styrelse- och revisionsarvoden                                                                                                                         

Stämman beslutade att fastställa arvode till styrelseledamöter med 60 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 80 000 kronor. Ledamöter som uppbär lön från Bolaget erhåller inget arvode. Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.


Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Peter Lumholdt, Fredrik Vojbacke, Jakob Johansson och Rune Torbjörnsen som styrelseledamöter, nyval av Markus Klasson som styrelseledamot, samt omval av Jakob Johansson som styrelseordförande.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av aktiekapitalet inom Bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att Bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.


Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen                                                            

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se