Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays tillförs väsentligt kapital via teckningsoptioner

Teckningsperioden för Jays teckningsoptioner TO2 avslutades per 30 april 2012. Teckningsoptionerna nyttjades till 98,44 % och tillför bolaget totalt 11,5 Mkr.

Stockholm, Sweden, 2012-05-07 12:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Jays AB (”Jays”) beslutade  den 13 september 2011 att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Nyemissionen tillförde bolaget intialt 12,4 Mkr, före emissionskostnader med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 11,7 Mkr genom utnyttjande av teckningsoptioner till och med den 30 april 2012.

Jays har på månadsbasis genomfört registreringar av nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner. Per den 30 april 2012, som var sista dagen att utnyttja teckningsoptionerna, hade totalt anmälningar om teckning av 1 154 788 aktier inkommit, vilket tillfört bolaget en likvid om 11 547 880 kr.

Efter registrering av de nya aktierna uppgår det totala antalet aktier i Jays till 7 043 219 aktier.  De nyemitterade aktierna förväntas vara föremål för handel på NASDAQ OMX First North under vecka 21.

Jays AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Jays AB (publ) develops designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires its users body and soul. The company is listed on NASDAQ OMX First North, expanding rapidly and its products are being sold in more than 25 countries worldwide.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Attachments