Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Ledning och anställda i Jays tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

 

Ledning och anställda i Jays AB (publ) har anmält teckning av 255 200 nya aktier i Jays AB (publ) genom nyttjande av 220 000 st teckningsoptioner av serie 2010/2012. De nya aktierna har tecknats till en kurs om 10,35 kr vilket innebär att emissionen tillför bolaget 2 641 320 kr. Antalet aktier kommer att öka från 7 043 2019 till 7 298 419 och aktiekapitalet kommer att öka från 1 048 859 kr till 1 086 863 kr, efter registrering hos Bolagsverket.

Vidare avser innehavare av kvarstående 20 000 teckningsoptioner att utnyttja dessa innan teckningstiden går ut den 30 december 2012, för teckning av 23 200 nya aktier. I och med detta skulle bolaget tillföras ytterligare 240 120 kr och aktiekapitalet öka från 1 086 863 kr till 1 090 318 kr efter registrering hos Bolagsverket.

Givet detta så kommer samtliga teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2010/2012 att utnyttjas.

Bolagets VD Rune Torbjörnsen kommenterar: ”Det är mycket glädjande att samtliga medarbetare nyttjar sina teckningsoptioner och tecknar nya aktier i Jays. Personalens drivkraft är avgörande för bolagets utveckling och med ett ökat ägande stärks deras incitament ytterligare för att bolaget fortsätter att utvecklas positivt”

Jays AB (publ) (”Jays”) är listat på NASDAQ OMX First North och Certified Advisor är Remium Nordic AB. Bolaget utgav den 15 januari 2010 teckningsoptioner av serie 2010/2012 (JAYS TO 1). Med anledning av den nyemission som genomfördes hösten 2011 har teckningskurs, samt antalet aktier som respektive teckningsoption berättigar till, räknats om i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se