Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JAYS AB (PUBL)

Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 16.00. Stämman hålls hos Skarp Stockholm Advokatbyrå på adressen Birger Jarlsgatan 6B, 8 tr, 103 92 Stockholm.

Stockholm, Sverige, 2013-09-04 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast torsdagen den 3 oktober 2013, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 3 oktober 2013. Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till JAYS AB (publ), Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24 STOCKHOLM, telefon 08-12 20 19 00, eller e-post lisa.forsberg@jays.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 3 oktober 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Val av en eller två justeringsmän

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Godkännande av dagordning.

7.   VD:s presentation

8.   Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om

a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning

b)   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10. Val av styrelse

11. Styrelsens förslag till beslut om fondemission

12. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Optionsprogram 2013/2016)

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

14. Särskilt bemyndigande för styrelsen

15. Stämmans avslutande


Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.


Disposition av bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2012/2013
 

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter med 60 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 80 000 kronor. Ledamöter som uppbär lön från bolaget erhåller inget arvode.

Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.


Val av styrelse (punkt 10)
Omval av Jakob Johansson, Markus Klasson, Peter Lumholdt, Rune Torbjörnsen och Fredrik Vojbacke. Omval av Jakob Johansson som styrelseordförande.


Styrelsens förslag till beslut om fondemission (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att öka aktiebolagets aktiekapital med 7925,241293 kronor till 1098242,85 kronor genom att 7925,241293 kronor av fritt eget kapital tas i anspråk. Inga nya aktier skall ges ut. Anledningen till styrelsens förslag är att bolagets kvotvärde ska bli 0,15 kronor per aktie


Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Optionsprogram 2013/2016) (punkt 12)                
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett optionsprogram för verkställande direktör, ledande befattningshavare och anställda i bolaget genom emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget enligt nedan.

Riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag innebär i korthet att bolagsstämman skall besluta om en riktad emission av högst 360 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av 360 000 aktier i bolaget. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ökningen av aktiekapitalet att uppgå till