Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Jays AB (publ) har hållit årsstämma

 

 

Stämman beslutade enligt följande:


Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2013-30 april 2014.


Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.


Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 1 maj 2013 – 30 april 2014. Det noterades att berörda styrelseledamöter ej deltog i beslutet.


Beslut om styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att fastställa arvode till styrelseledamöter med 60 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 80 000 kronor. Ledamöter som uppbär lön från Bolaget erhåller inget arvode. Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.


Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Rune Torbjörnsen, Markus Klasson, Jakob Johansson och Fredrik Vojbacke för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade om nyval av Markus Klasson som styrelseordförande.

Det noterades att Peter Lumholdt avgått som ledamot och att stämman tackade för hans insatser för bolaget.

Stämman beslutade att utse revisionsfirman Ernst & Young till revisor. Alexander Hagberg skall vara huvudansvarig revisor.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning.


Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta mindre ändringar som krävs för registreringen av ovan nämnda beslut.

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se