Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) - Jays företrädesemission avslutad

Jays AB (publ) har under juni månad 2015 genomfört en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens beslut den 25 maj 2015. Emissionen tecknades till 99 % varvid garantier om endast 1 % av behöver tas i anspråk. Emissionen är därmed fulltecknad och kommer att tillföra Bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader och ca 20,1 MSEK efter emissionskostnader.

Stockholm, Sweden, 2015-06-25 14:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

”Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Jays. Emissionslikviden ger oss en ökad flexibilitet att hantera både de utmaningar och möjligheter vi står inför och förbättrar avsevärt förutsättningarna för vår fortsatta etablering globalt” säger VD Rune Torbjörnsen.

Emissionslikviden skall användas till att stärka Bolagets rörelsekapital kopplat till en global expansion samt för att reglera förfallna skulder till huvudtillverkare på 8,1 MSEK, avseende existerande lager. Emissionslikviden kan också komma att användas för att täcka löpande underskott till dess att Bolaget genererar ett positivt kassaflöde.

Cirka 70 % av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det emissions-memorandum som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjorts den 5 juni 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Aktiekapitalet kommer att öka med 1 647 364,20 kronor från 1 098 242,85 till 2 745 607,05 kronor och antalet aktier kommer att öka med 10 985 428 från 7 321 619 aktier till 18 307 047 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Certified Advisor
Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. 


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se