Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays genomför fullt säkerställd företrädesemission

Styrelsen i Jays AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 oktober 2014, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, vilken kommer att tillföra bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att förbättra bolagets finansiella ställning samt ge ett ökat rörelsekapital för att hantera de möjligheter som ett utökat globalt samarbete med Brightstar väntas medföra.

Stockholm, Sverige, 2015-05-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


• Nyemissionen tillför bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader

• Emissionen sker med företräde för Bolagets aktieägare. Två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

• Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie.

• Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna är den 3 juni 2015.

• Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 8-22 juni 2015.

• Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 647 364,20 kronor genom utgivande av högst 10 982 428 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,15 kronor.
 

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

"Det är glädjande att idag kunna kommunicera vårt utökade samarbete med Brightstar på global nivå, och att vi nu också säkrat finansiering för att på bästa sätt kunna ta vara på de möjligheter som detta för med sig. Vi har haft ett par svaga kvartal försäljningsmässigt, som till viss del också beror på att de pågående diskussionerna bidragit till en osäkerhet hos befintliga distributörer, men vi har hela tiden haft siktet inställt på att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår fortsatta etablering globalt. I korthet innebär det utökade globala samarbetet att Jays som ett av få utvalda hörlursmärken kommer att vara en del av Brightstars globala sortiment, vilket öppnar dörrarna för distribution av Jays produkter på många nya marknader i Europa, USA och Asien. Konkreta affärsdiskussioner har inletts på flera marknader och vi har en stark tilltro till att vi med väl positionerade produkter i ett system med mycket hög skalbarhet kommer att kunna ta Jays affär till en helt ny nivå. Men detta kräver naturligtvis också ökade insatser från vår sida och det kommer med all sannolikhet att ta ytterligare en tid innan vi ser frukterna av detta. Mot bakgrund av detta bedömer vi det som nödvändigt att nu genomföra en nyemission för att stärka bolagets finansiering i närtid."


Bakgrund och motiv:

Bolaget står inför stora möjligheter globalt tack vare ett utökat samarbete med Brightstar Corp., idag världens största aktör inom mobiltillbehör, och räknar med att kunna växa väsentligt på de marknader som detta samarbete öppnar upp. (Läs mer om Brightstar samarbetet i separat pressmeddelande publicerat 26 maj 2015).

Diskussionerna om ett utökat samarbete på global nivå har pågått under en längre tid, vilket bedöms i viss mån ha påverkat de senaste månadernas försäljning till följd av osäkerhet hos befintliga distributörer. Vidare har ändrade inköpsmönster på hemmamarknaden bidragit till lägre försäljningsnivåer de senaste månaderna.

Bolaget har också drabbats hårt av valutakursförluster i USD och redovisade en förlust netto på 4,8 MSEK för tredje kvartalet (november 2014- januari 2015). Även fjärde kvartalet (februari-april 2015) blev svagt försäljningsmässigt och resultatet, som kommer att offentliggöras den 26 juni 2015, förväntas vara något sämre än tredje kvartalet på EBIDA-nivå samtidigt som nettoresultatet förväntas bli bättre än föregående kvartal till följd av lägre valutakursförluster. Sammantaget har de senaste månadernas svaga utveckling urholkat bolagets likviditet, i ett skede då det är av stor vikt för bolaget att kunna investera och tillvarata de möjligheter som nu står till buds globalt. En ökad finansiering krävs för att säkra denna expansion som kommer att kräva ökade insatser från bolagets sida, framför allt vad gäller införsäljningsarbetet. Emissionslikviden avses även att användas till att reglera i leverantörsskulder till huvudtillverkare avseende gjorda inköp av existerande lager.

Bolagets styrelse har konstaterat att mot bakgrund av; (i) Bolagets finansiella situation och (ii) en förväntat ökad omsättning tack vare ett utökat samarbete med Brightstar som väntas ta fart till hösten, har bolaget ett behov av ett ökat rörelsekapital för att kunna tillgodose såväl befintliga som tillkommande kunders krav på snabba leveranser samt ovan angivna händelser. Mot bakgrund av detta har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare i syfte att säkra nödvändigt kapital för Bolagets fortsatta finansiering.


Villkor för nyemissionen:

(i) Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. Aktieägare ska för varje befintlig (1) aktie erhålla tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter krävs för teckning av en (1) ny aktie.

(ii) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna är den 3 juni 2015.

(iii) Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie.

(iv) Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 8–22 juni 2015.

(v) Handel med teckningsrätter sker under perioden 8-17 juni 2015.

(vi) Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt ska ske under ovan angiven teckningstid. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

(vii) I det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätten samt besluta om hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. Tilldelning ska därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Återstående aktier ska i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand skall tilldelning av aktier ske till garanter och i det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till garanterat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

(viii) Tilldelning till emissionsgaranter ska ske endast till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier med eller utan teckningsrätt enligt ovan.

(ix) Teckning av aktier utan teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för aktier tecknade utan teckningsrätter ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknare erhållit besked om tilldelning.

(x) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Det noterades att styrelsen har stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 oktober 2014 att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.
 

Teckningsförbindelser och garantiåtagande:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om totalt 932 303 aktier motsvarande 8,5 % av det totala emissionsbeloppet i föreliggande nyemission. Utöver det har bolaget erhållit garantiåtaganden från externa investerare om 20,1 MSEK/91,5 % vilket säkerställer att nyemissionen tecknas upp till ett belopp om 21,9 MSEK, motsvarande 100 % av emissionsbeloppet.
 

Preliminär tidsplan för nyemissionen:

1 juni 2015         Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen
2 juni 2015         Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen
3 juni 2015         Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
5 juni 2015         Memorandum offentliggörs på Bolagets hemsida
8 juni 2015         Teckningsperioden påbörjas
17 juni 2015       Sista dag för handel i teckningsrätter
22 juni 2015       Teckningsperioden avslutasEmissionsinstitut:
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.


Certified Advisor:
Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se