Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)

 

Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 16.00. Stämman hålls hos Skarp Stockholm Advokatbyrå på adressen Birger Jarlsgatan 6B, 8 tr, 103 92 Stockholm. 

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015, dels skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 15 oktober 2015. Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske skriftligen till JAYS AB (publ), Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24 STOCKHOLM, telefon 08-12 20 19 00, eller e-post lisa.forsberg@jays.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 15 oktober 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning. 
7. VD:s presentation
8. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse 
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler  eller teckningsoptioner
12. Särskilt bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande


 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Disposition av bolagets resultat (punkt 8)
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015 

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 9)
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå till styrelseledamöter med 60 000 kronor vardera samt till styrelseordföranden med 80 000 kronor. Ledamöter som uppbär lön från bolaget erhåller inget arvode. 

Revisorn skall ersättas enligt av styrelsen godkänd kostnadsräkning.

Val av styrelse (punkt 10) 
Förslag på val av styrelse kommer att presenteras på stämman. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 11)
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bolaget skall bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgr��nser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet till bemyndigandet är dels med hänsyn till att bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Styrelsen härutöver har befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning. 

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)
Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.jays.se den 1 oktober 2015, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till bolaget. 

Stockholm september 2015

Styrelsen för Jays AB (publ)


För mer information, vänligen kontakta: 

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-mail: rune.torbjornsen@jays.se