Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Detaljerade finansiella mål i Jays Group AB för år 2018-2020

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-23 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Baserat på den nya koncernstrategin för Jays Group har bolagets styrelse den 22 november 2017 tagit beslut om en detaljerad finansiell målsättning för de kommande tre åren för koncernen. Den nya koncernen har som målsättning att under perioden 2018-2019 öka omsättningen med 500 % under lönsamhet och till och med år 2020 nå en årlig omsättning om minst 300 MSEK. 

Styrelsen och ledningen har inlett ett intensivt arbete med att skapa och bygga en koncernstruktur bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt produktportföljer. Bolagets framtida tillväxt skall baseras på en kombination av både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter & produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. 

”Det är fantastiskt spännande att tillsammans med den samlade styrelsens kompetens och erfarenhet vara med att bygga en ny koncernstruktur i Jays Group AB. Vi räknar med att kunna genomföra ett par förvärv årligen under de kommande tre åren, vilket kommer lyfta dagens Jays Group till nya nivåer och öka intresset för bolaget samt våra varumärken. Samtidigt kommer jag tillsammans med Jays nyckelpersoner öka takten för att vända den nuvarande verksamheten i bolaget och vi bedömer att vi redan kommande år kommer leverera en stark organisk tillväxt under lönsamhet” säger VD Henrik Andersson. 

”Förvärv är en central komponent i Jays Groups nya tillväxtstrategi. Nuvarande verksamheten Jays Headphones har en historik av vikande försäljning och en allt för stor kostym, och därför väljer den nya styrelsen och ledningen att ge alla investerare och intressenter till bolaget en fortsatt vägledning vad den nya koncernstrategin kommer innebära för de kommande tre åren. Styrelsen och ledningen bedömer att det finns goda möjlighet att konsolidera branschen och har identifierat flera potentiella förvärv som passar in i Jays Groups nya strategi” säger styrelseordförande Patrik Mellin. 

Koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser i framtiden, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Bolaget håller under dagen investerarpresentationer och ger en detaljerad beskrivning av den nya koncernen samt strategin under Avanza Dagen (fm) samt Penser Dagen (em). Uppbyggnaden av den nya koncernen har påbörjats efter att den nya styrelsen tillträdde den 19 oktober 2017 och bolaget har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under 2018 och framåt i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD 
Mobile: +46 761 99 35 55 
Email: henrik@jaysheadphones.com

Patrik Mellin, Styrelseordförande
Mobile +46 70 185 26 91

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 10.30 CET