Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) har hållit årsstämma

 

Stämman beslutade enligt följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning                                                                                            
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 - 30 april 2017.         

Beslut om resultatdisposition                                                                                                         
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 1 maj 2016 – 30 april 2017. Det noterades att berörda styrelseledamöter ej deltog i beslutet.

Beslut om arvoden till styrelse och revisor
Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till övriga av stämman valda styrelseledamöter. Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor                                    
Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Beslutades om omval av styrelseledamoten Anneli Kansbod samt nyval av styrelseledamöterna Patrik Mellin, Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf Sandberg. Till styrelsens ordförande beslutades nyval av Patrik Mellin.

Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget PWC som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.  

Beslut om valberedning

Beslutades att Håkan Larsson, Gert Nordin samt styrelsens ordförande Patrik Mellin väljs till ledamöter av valberedningen, med instruktioner enligt framlagt förslag.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med framlagt förslag. Förutom vissa redaktionella ändringar avser ändringarna dels firma (§ 1), dels räkenskapsår (§ 8) i enlighet med nedan.

Nya lydelser:

§ 1 Firma / Company name
Bolagets firma är JAYS Group AB (publ).
 

The company name is JAYS Group AB (publ).
§ 8 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The company's finnancial year shall be the calendar year.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram
Beslutades om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2017) enligt framlagt förslag.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter
Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolagets styrelseledamöter (Styrelse- Optionsprogram 2017) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2017/2020), enligt framlagt förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Beslutades att bemyndiga bolagets VD att vidta sådana smärre justeringar i dagens beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens framlagda förslag inför stämman finns publicerade på bolagets websida ir.jaysheadphones.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55