Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-12-13 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Aktieägarna i Jays Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 januari 2018 klockan 11.00, hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman sker från klockan 10.30.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 december 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 28 december 2017 per brev under adress ”Extra bolagsstämma januari 2018”, Jays Group AB, Att Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 24 Stockholm eller via e-post lisa@jaysheadphones.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.jayheadphones.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem år.  Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast onsdagen den 28 december 2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 december 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.                Stämmans öppnande

2.                Val av ordförande vid stämman

3.                Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                Godkännande av dagordningen

5.                Val av en justeringspersoner

6.                Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                Val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande

8.                Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Gert Nordin utses till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Då styrelseledamot Patrik Mellin har begärt sitt utträde från bolagets styrelse föreslår valberedningen att Håkan Larsson väljs till ny ledamot i styrelsen samt till styrelsens ordförande.

   

Erik Fischbeck kommer i sin egenskap av bolagets, direkt och indirekt, andre störste ägare att ersätta Patrik Mellin i valberedningen

_____________________

 

Stockholm i december 2017

Jays Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, VD
Mobile: +46 (0) 76 199 35 55
Mail: henrik@jaysheadphones.com

    

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 08:30 CET