Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bolagsstämmokommuniké

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-29

Kommuniké från Jays Group AB (publ) årsstämma 2018


Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Jays Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2017.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
 • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2017.
 • Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till övriga av stämman valda styrelseledamöter.
 • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf Sandberg samt nyval av styrelseledamoten Anders Bruzelius. Till styrelsens ordförande valdes Anders Bruzelius.
 • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget PWC som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
 • Till ledamöter av valberedningen valdes Håkan Larsson, Erik Fischbeck, Gert Nordin samt styrelsens ordförande Anders Bruzelius.
 • Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolagets nyckelpersoner (Optionsprogram 2018) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2018/2021), enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras 2018-05-30 på Jays Groups hemsida ir.jaysheadphones.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2018 där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55

Jays Group AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB. Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan angiven persons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 16.30 CET.