Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport kvartal 1, 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-29

Delårsrapport

Januari-mars 2018

Januari-mars 2018 (januari-mars 2017)

      2018     2017     skillnad
Intäkter     15,8 mkr     (8,6)     +83%
Resultat efter avskrivningar     -2,3 mkr     (-4,0)     neg
Resultat efter finansiella poster     -2,4 mkr     (-4,0)     neg
Resultat efter skatt     -2,4 mkr     (-4,0)     neg
Bruttomarginal     27 %     (31 %)     -4%


* Bolaget lade om sitt räkenskapsår från maj 2017 - april 2018 till maj - december 2017 och redovisar nu på kalenderår. Jämförelseperioderna under 2017 kommer att redovisas med samma period, vilket avviker från föregående års delårsrapporter.
Se under noter för vidare beskrivning av jämförelsetalens perioder.

Händelser under första kvartalet

  • God utveckling av försäljning med en ökning på +83% jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Bolaget har genomfört en företrädes-emission i syfte att finansiera sin nya offensiva tillväxtstrategi. Emissionen övertecknades till 106 % vilket tillförde bolaget 19,0 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.
  • Leveranser av a-Six wireless har påbörjas under kvartalet med positiv genomförsäljning samt fina recensioner i branschpressen globalt.
  • Avtal med agent i Ryssland för att stärka närvaron på en för Jays expansiv marknad.
  • Bolaget säger upp ett äldre globalt distributionsavtal med den tidigare huvuddistributörspartner för omförhandling.
  • Bolaget har stängt sin filial i Paris, vilket inneburit engångskostnader om -0,4 mkr.

Händelser efter kvartalets utgång

  • Bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Krusell United AB för initialt 45,3 mkr. Jays Group kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma på över 150MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med mer än 400% (jmf 22 mkr 2017). Krusell-bolagen ingår i Jayskoncernen från och med 1 juni 2018.
  • Bolaget har öppnat kontor i Kina med initialt en anställd projektchef för att möta Jays tilltagande efterfrågan på nya produkter.
  • Bolaget ingår ett nytt partnerskap för distribution i DACH-regionen med Aqipa, från och med andra kvartalet 2018. Avtalet omfattar Jays nuvarande och framtida produktsortiment, inklusive ett dussin produkter från a-JAYS, u-JAYS och kommande produkter.


      

VD har ordet

Vi har verkligen rivstartat 2018 på alla fronter! Detta visar sig både i den kraftiga organiska tillväxten i Jays på +83% under Q1 2018, men främst genom att vår totala tillväxt för koncernen (inklusive förvärvstillväxt) bedöms uppgå till över +400% för helåret 2018!

Vårt huvudsakliga fokus inom Jays Headphones att öka försäljningen har givit resultat under Q1 2018 med en näst intill fördubblad omsättning jämfört med samma period föregående år. Kvartalet slutade på 15,8MSEK vilket är en ökning på hela 83%. Vår nya säljstrategi, ett nytt kommersiellt team, de fortsatta satsningarna i nya marknader som exempelvis Ryssland och Storbritannien börjar ge en positiv effekt. Potentialen i nya marknader och det nya partnerskapet för distribution i Storbritannien med HMV kommer fortsätta att utvecklas väl.  Baserat på HMV’s 100-åriga historia som specialicerad detaljhandel kommer Jays produkter finnas tillgängliga för hela marknaden under 2018. Vi är också mycket nöjda med vår lyckade lansering av nya trådlösa hörlursmodellen a-Six Wireless som även är en stor del av förklaringen till den ökande försäljningen.

Vi kommer att lansera nya produkter i en allt snabbare takt under 2018 och framåt, och vi ser exempelvis en ökad efterfrågan av mera nischade trådlösa hörlurar inom sport och fitnessområdet. Jays målsättning är att fortsätta med design och utveckling i Sverige medan stora delar av komponent- och produktutvecklingen kommer hanteras av bolagets kontor i Kina, där vi efter kvartalets utgång startat upp ett kontor. Genomlysningen av bolagets kostnader, organisation och struktur som påbörjades under 2017 har fortsatt i enlighet med plan. Ett resultat av detta arbete är en stängning av den franska filialen som belastat första kvartalet negativt. En följd av ovan arbete och ytterligare besparingar beräknas börja ge effekt under Q2 och helt implementeras under Q3 2018. Med de möjligeter som en högre omsättning och övriga synerigier som en större koncern innebär genom förvärvstillväxten kommer ge ytterligare positiva effekter kommande år.

Vårt nya kommersiella team fortsätter att öppna upp nya marknder och vinna nya kunder. Ett tydligt exempel på detta är att vi har ingått ett nytt partnerskap för distribution i DACH-regionen med Aqipa, vilket från och med andra kvartalet 2018 kommer att bära frukt i form av ökad marknadsexponering. Avtalet med Aqipa omfattar Jays nuvarande och framtida produktsortiment, inklusive ett dussin produkter från a-JAYS, u-JAYS och kommande produkter. Aqipas erfarenhet som specialist inom konsumentelektronik sträcker sig över 25 år och fokuserar på distribution och marknadsföring av premiumtillbehörsprodukter inom konsumentelektronik. Jag är övertygad om att partnerskapet med Aqipa kommer att resultera i fördelaktiga affärer inom DACH-regionen, både genom Media Markt och även övriga drygt 10 000 butiker som Aqipa distribuerar till. Aqipa är ett välkänt varumärke med en genuin kunskap inom audio och partnerskapet innebär ett genombrott för Jays på dessa marknader.

Förutom vårt huvudfokus att nå en lönsam organisk tillväxt är vi väldigt stolta över att redan i början av Q2 kunna presentera vårt första förvärv av Krusell United. Jag har tidigare arbetat med internationell försäljning på Krusell, och även på annat europeiskt bolag med liknande produkter, vilket gör att vi känner oss säkra på den tillväxtpotential som förvärvet av Krusell-koncernen innebär för Jays Group. Vi bedömer att det ökande användandet av smartphones och annan portabel elektronik kommer fortsätta att driva efterfrågan på väldesignade och högkvalitativa tillbehör, som hörlurar, mobilväskor och även andra tillbehör. Vi räknar med att kunna fortsätta att genomföra ytterligare tillväxtförvärv under de kommande åren, vilket kommer lyfta dagens Jays Group till nya nivåer och öka intresset för bolaget samt våra varumärken.

Emissionen som bolaget genomförde under Q1 2018 har tillfört Jays kapital för att fortsätta leverera på den tillväxtstrategi som bolaget fastslog hösten 2017. Vi har samtidigt stärkt ägarbilden genom att vi fått in flera nya långsiktiga investerare, samtidigt som både ny personal och personer i styrelsen tecknat aktier i emissionen. Det känns positivt att vi genom emissionen lyckats stärka ägarstrukturen i Jays med investerare som tror starkt på bolagets nya tillväxtstrategi och framtida tillväxtmöjligheter. Vår överordnade målsättning är att kunna fortsätta att bevisa att bolagets nya koncernstrategi Jays 2.0 kommer leverera långsiktigt aktieägarevärde för såväl våra befintliga som nya aktieägare.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt intressant 2018 och välkomnar såväl nya som gamla aktieägare att vara med på vår framtida tillväxtresa!

Mer detaljerad information om första kvartalets utfall finns i bilagd delårsrapport och publiceras även på Bolagets hemsida.

Stockholm den 29 april 2018

Henrik Andersson
VD

Kontakt

Henrik Andersson, VD
henrik@jaysheadphones.com

Jays Group AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic Holdin AB.

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018, klockan 08.30 CET.