Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2018-01-18 19:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Styrelsen i Jays Group AB (publ) (”Jays” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 17,9 MSEK med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har styrelsen beslutat att inkludera en övertilldelningsoption om ytterligare högst 7,2 MSEK. Sammanlagt kan Bolaget således tillföras 25,1 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 31 januari till och med 15 februari 2018. Företrädesemissionen omfattas till omkring 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden och genomförs i syfte att genomföra investeringar i produktportföljen, försäljningskanaler, digital marknadsföring, förvärv och därutöver stärka den finansiella flexibiliteten i enlighet med Jays nya tillväxtstrategi.

Styrelsen i Jays beslutade den 18 januari 2018, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 19 oktober 2017, att genomföra en företrädesemission om 17,9 MSEK före emissionskostnader. I samband med nyemissionen kommer den bryggfinansiering om 6 MSEK Bolaget upptagit från större aktieägare för redan påbörjade satsningar innan emissionen att kvittas som en del av emissionslikviden. Efter kvittningar och emissionskostnader beräknas nyemissionen tillföra Bolaget cirka 9,8 MSEK. Styrelsen har vidare beslutat om att inkludera en övertilldelningsoption om högst 7,2 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt kan Bolaget genom företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillföras 25,1 MSEK före kvittningar och emissionskostnader.

Emissionen genomförs för att tillföra Bolaget kapital för att genomföra investeringar i produktportföljen, försäljningskanaler, digital marknadsföring och förvärv i enlighet med Bolagets nya tillväxtstrategi presenterad den 15 november 2017 och därutöver stärka den finansiella flexibiliteten. Det ytterligare kapitaltillskott som ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen skulle medföra innebär ökade möjligheter till intensifierad expansionstakt samt stärker Bolaget inför den fortsatta förvärvsdrivna tillväxten som planeras.

För att säkerställa företrädesemissionen har Bolaget ingått teckningsförbindelser och garantiavtal med ett antal större aktieägare, externa investerare samt styrelse och ledning om totalt cirka 85 procent av emissionsbeloppet. Bland annat har Bolagets huvudägare, tillika styrelsemedlemmar, Håkan Larsson, Erik Fischbeck och Gert Nordin åtagit sig att teckna aktier i företrädesemission, privat och genom bolag, genom teckningsförbindelser om totalt 7,2 MSEK, motsvarande drygt 40 procent av emissionsbeloppet.

”Med den planerade företrädesemissionen skapas de förutsättningar som bolaget behöver för att ta nästa steg i byggandet av ett lönsamt tillväxtföretag som kan skapa ett ökat värde för våra aktieägare.  Jag, styrelsen och övriga storägare Gert Nordin och Erik Fischbeck, tror starkt på bolaget och har tillsammans tecknat oss för 40 % av emissionsbeloppet" säger styrelseordförande Håkan Larsson.

Villkor för företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 26 januari 2018 är registrerade i den av Euroclear, för Jays räkning, förda aktieboken som aktieägare i Jays kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Teckning sker genom samtidig betalning eller kvittning under perioden 31 januari – 15 februari 2018.

Företrädesemissionen innebär vid full teckning att aktiekapitalet ökas med 1 493 333,40 SEK till 5 973 333,90 SEK och antalet aktier med 9 955 556 till totalt 39 822 226 aktier. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 25 procent vid full teckning.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning skall i första hand ske till tecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter enligt ovan, skall tilldelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

I det fall företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen inom 30 dagar från sista teckningsdag i företrädesemissionen (dock senast den 17 mars 2018) besluta att utnyttja övertilldelningsoptionen genom vilken Bolaget kan tillföras ytterligare högst 7,2 MSEK genom emission av ytterligare som högst 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie.

Övertilldelningsoptionen innebär vid fullt utnyttjande att aktiekapitalet ökas med 600 000,00 SEK till 6 573 333,90 SEK och antalet aktier med 4 000 000 till totalt 43 822 226 aktier. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till cirka 9 procent vid fullt utnyttjande.

Styrelsen skall besluta om tilldelning vid ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen i syfte att tillföra Bolaget ytterligare strategiska investerare samt att bredda Bolagets ägarkrets.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna har förts in i Bolagets aktiebok.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

24 januari 2018                          Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i företrädesemissionen

25 januari 2018                          Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i företrädesemissionen

26 januari 2018                          Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken per denna dag  kommer att erhålla teckningsrätter med rätt att delta i företrädesemissionen

26 januari 2018                          Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

31 januari – 15 februari 2018     Teckningsperiod

31 januari – 13 februari 2018     Handel i teckningsrätter

31 januari -                                 Handel med BTA på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

21 februari 2018                         Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen    

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är Bolagets finansiella rådgivare till Jays i samband med emissionen.

Advokatfirman Vinge är Bolagets legala rådgivare i samband med emissionen.

För mera information, vänligen kontakta: 
Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Information i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Jays Group AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl.19.15 CET