Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ)

Aktieägarna i Jays Group AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018 kl. 10.00. Stämman hålls hos Bolaget på adressen Åsögatan 121, 4 tr,  Stockholm. Inregistrering till årsstämman sker från kl 09:30

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast den 10 juli 2018, dels mailledes anmäla sig hos Bolaget senast den 10 juli 2018. Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske till e-post finance@jaysheadphones.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdande. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till Jays Group AB, Åsögatan 121, 116 24 Stockholm. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 10 juli, 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta sin förvaltare.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen
  8. Övriga ärenden
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen

Enligt avtalet om överlåtelse av aktierna i Krusell United AB (”Krusell”) ska en del av köpeskillingen erläggas i nyemitterade i aktier i Jays. Med anledning härav har styrelsen den 21 juni 2018, med stöd av årsstämmans bemyndigande, fattat beslut om en riktad nyemission av 13 037 868 aktier i Jays till Krusells aktieägare. Teckningslikviden har erlagts med aktier i Krusell.

En av aktieägarna i Krusell, Ulf Sandberg är även styrelseledamot i Jays. Enligt bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen är Ulf Sandberg att betrakta som närstående till Jays och ett beslut om att emittera aktier till honom ska för att vara giltigt godkännas av Jays bolagsstämma.

För att möjliggöra erläggandet av köpeskillingslikviden för Ulf Sandbergs aktier i Krusell föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut att nyemittera 3 259 467 aktier till Jays styrelseledamot Ulf Sandberg.

Eftersom det är ett förslag enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens beslut jämte beslutsbilagor finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.jaysheadphones.com, och skickas per post till den aktieägare som begär detta.

Kallelsen kommer att annonseras i Post och Inrikestidningar samt Svenska Dagbladet den 2 juli 2018.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 40 447 254 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget äger inga egna aktier.

Kontaktperson: Henrik Andersson, VD

henrik@jaysheadphones.com, 076 199 35 55

Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Forst North. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni, klockan 10:00 CET.