Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB tecknar avtal om förvärv av Krusell koncernen

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-02

Jays Group AB (publ) har den 2 maj 2018 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Krusell United AB. Detta är Jays första förvärv i enlighet med den nya koncernstrategin som kommunicerades i slutet av 2017. Jays Group kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma på över 150MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med mer än 400% (jmf 22MSEK 2017).

Jays Group betalar en initial köpeskilling uppgående till 45.3MSEK, varav 12MSEK kontant och 4MSEK i form av en revers från säljarna. Resterande 29.3MSEK erläggs i form av en riktad apportemission till säljarna där aktiekursen bestäms 30 maj 2018 och där aktierna har en lock-up under tre år efter transaktionen. Vidare kommer en tilläggsköpeskilling utbetalas som uppgår till 0.5x EBITDA under 2018 respektive 2019. Tillträdesdag kommer vara 31 maj 2018 och Jays övertar 100% av verksamheten vars balansomslutning är 39.3MSEK enligt reviderat årsbokslut 2017. Jays Group kommer finansiera kontantdelen av köpeskillingen genom en förvärvskredit.

Krusell koncernen erbjuder accessoarer, väskor och skyddsprodukter för mobiler, tablets, laptops under egna varumärken men även på OEM basis för större globala kunder. Bolaget har egna dotterbolag och försäljningskontor i flertalet länder i Europa och Asien, samt mångåriga samarbeten med större branschledare inom de områden man verkar. Krusell har en egen design och utveckling i Göteborg samt i Bangkok, Thailand, där även bolagets egna tillverkningsenhet ligger. Krusell kommer fortsätta att drivas som ett eget bolag, och samtliga nyckelpersoner kommer arbeta vidare, i Jays Group efter förvärvet.

”Det känns fantastiskt spännande att tillsammans med nyckelpersonerna i Jays Group vara med att bygga en ny gemensam koncernstruktur. Jays och Krusell arbetar inom närliggande produktområden och med många gemensamma kunder. Baserat på Krusells och Jays upparbetade försäljningskanaler, med en mångårig historik av försäljning i över 100 länder globalt, finns goda möjligheter till att dra nytta av varandras globala nätverk för att ytterligare nå ut med respektive bolags varumärken och produkter. Krusells erfarenhet och breda produktsortiment med huvudfokus på skinnprodukter för marknadens alla mobiler är en stor konkurrensfördel där vi har ytterligare potential till tillväxt”, säger Ulf Sandberg, VD Krusell och tillika representant för säljarna.

”Jag har tidigare arbetat med internationell försäljning på Krusell, och även på annat Europeiskt bolag med liknande produkter, vilket gör att vi känner oss säkra på den tillväxtpotential som förvärvet av Krusell koncernen innebär för Jays Group. Vi bedömer att det ökande användandet av smartphones och annan portabel elektronik kommer fortsätta att driva efterfrågan på väldesignade och högkvalitativa tillbehör, som hörlurar, mobilväskor och även andra tillbehör. Vi räknar med att kunna fortsätta att genomföra ytterligare tillväxtförvärv under de kommande åren, vilket kommer lyfta dagens Jays Group till nya nivåer och öka intresset för bolaget samt våra varumärken.” säger Jays Groups VD Henrik Andersson. 

Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter & produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. Med förvärvet av Krusell som bas fortsätter Jays styrelse och den nya ledningen arbetet med att skapa och bygga en koncernstruktur bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt produktportföljer.

”Vilket vi kommunicerat tidigare är förvärv en central komponent i Jays Groups nya tillväxtstrategi. Det känns otroligt positivt att offentliggöra Jays Groups första förvärv i enlighet med den nya koncernstrategin som presenterade i slutet av 2017. Genom förvärvet av Krusell koncernen kommer Jays Groups totala omsättning 2018 uppgå till över 150MSEK proforma vilket innebär att vi redan nu kommer överträffa våra tillväxtmål som presenterats för 2018”, säger Håkan Larsson, styrelseordförande i Jays Group och bolagets största ägare.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Rådgivare:
Advokatfirman Vinge KB har varit Jays Groups legala rådgivare i samband med förvärvet av Krusell koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO Jays Group AB 
Mobil: +46 761 99 35 55 
Email: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är insiderinformation som Jays Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj kl. 09.00.