Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group delårsrapport januari-juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-08-31

Q2 2018 i korthet (1 april – 30 Juni 2018)

  • Jays Group ökar sin omsättning med 142 % i andra kvartalet varav Krusells omsättning bidrar med 5 mkr vilket ger en total omsättning för kvartalet på 15,6 mkr (6,4 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtsökning på 62 % jämfört med Q2 föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 40 % för kvartalet. Krusells bruttomarginaler kommer bidra till att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande kvartal samt för helåret 2018.
  • Bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Krusell United AB för initialt 45,3 mkr. Jays Group kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma* på över 150 MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med 130 mkr (jmf 22 mkr 2017). Krusellkoncernen ingår i Jays Group från och med 1 juni 2018.

     * Med proforma menas att hela årsomsättningen Krusell-koncernen för 2018 räknas med, dock redovisas endast omsättning och resultat från 1 juni i koncernens balans och resultaträkning.

Perioden första halvåret 2018 (1 januari – 30 juni 2018)

  • Jays Group ökar sin omsättning med 108 % under första halvåret, varav Krusells omsättning bidrar med 5 mkr i juni, vilket ger en total omsättning för första halvåret 2018 på 31,4 mkr (15,1 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtsökning på 74 % jämfört med första halvåret föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick 33 % under första halvåret 2018. Krusells bruttomarginaler kommer bidra till att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande kvartal samt för helåret 2018.

STARK TILLVÄXT OCH FÖRVÄRV FÖRSTÄRKER BOLAGET 

Andra kvartalet 2018 når koncernen en tillväxtökning om 142 % jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten i Jays är 62 %.

Omsättningsutvecklingen under andra kvartalet och förvärvet av Krusell är ett kvitto på att Jays är på rätt väg och kommer att nå målet att bli ett finansiellt stabil koncern med stark tillväxt och lönsamhet.

Försäljningen i Jays utvecklas starkt på alla marknader och säljstrategin tillsammans med våra nya produkter kommer att leda till en fortsatt mycket gynnsam försäljningsutveckling. Vi lanserar nya produkter varje kvartal och kunderna har givit oss ett varmt mottagande. a-Six kommer som första enskilda produkt att omsätta över 10 mkr under ett år under 2018, vilket är sensationellt. Vi kommer under hösten att satsa hårt på sportsegmentet där vi ser stor potential att ta marknadsandelar och öka försäljningsvolymen.

Krusell bidrar med närmare 5 mkr i omsättning för juni och vi ser fram emot en riktigt stark höst med flera nya lanseringar av nya mobiltelefoner som vi vet ger ett starkt köpsug hos konsumenten. Krusell står dessutom inför lanseringen av en helt ny kollektion av mobilnära accessoarer som tillsammans med Samsungavtalet kommer att ge en ordentlig skjuts i försäljningen. Den egna produktionen i Thailand ger full kontroll över flödet och en stark tillväxt inom OEM i Asien står som grund för tillväxten i det thailändska bolaget.

Krusell och Jays produkter är som individuella varumärken unika, men som organisationer är bolagen mycket lika. Vi kommer därför att konsolidera vissa funktioner samt administrationen på koncernnivå för att dela våra erfarenheter och nätverk, så att vi blir mer effektiva. Som ett led i att bygga täta band mellan bolagen flyttar Jays hela sin verksamhet till Göteborg, där sälj och företagsledningen sedan tidigare har haft sitt kontor.

Genom att komma nära bygger vi grunden för koncernens framtid som ett tillväxtbolag som är lönsamt. Vi arbetar kontinuerligt med att maximera våra marginaler i hela koncernen, trimma produktionsflöden och lager samt hitta synergier inom administrationen för att bli mer kostnadseffektiva, vi driver digitalisering så att kommande tillväxt i försäljningen inte leder till högre over headkostnader. Kort sagt, vi arbetar intensivt, målmedvetet och med tillförsikt för att bli ett lönsamt bolag i stark tillväxt. Vi letar hela tiden aktivt efter intressanta samarbeten och potentiella tilläggsförvärv för att fortsätta bygget av en stark koncern.

Jays tillämpar nu fullt ut den strategi som styrelsen antog under hösten 2017. Jag känner därmed en stark tilltro till att vi är på rätt väg för att nå våra långsiktiga mål 2020 och jag ser fram emot en händelsrik höst med ännu fler framgångar.

Henrik Andersson,

VD i Jays Group AB (publ)


Delårsrapporten i sin helhet finns som bilaga och kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Jays Group AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018, klockan 08.30 CET.