Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Jays Group huvudägare ökar sitt innehav i koncernen

Regulatoriskt pressmeddelande

Jays Group offentliggjorde hösten 2017 bolagets nya koncernstrategi. Jays vision och nya tillväxtstrategi bygger på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och närliggande vertikaler inom konsumentelektronik, smart-connectivity samt mobila produktområden. Koncernen har som målsättning att årligen omsätta ca 200 mSEK vid utgången av 2019 och ca 300 mSEK under slutet av treårsperioden 2018-2020. 

Styrelseordförande och bolagets största ägare Håkan Larsson, styrelseledamot och andre största ägare Erik Fischbeck, samt styrelseledamot och tredje störste ägare Gert Nordin, ökade 1 mars 2018 sitt ägandet i bolaget med ca 650 000 aktier vardera. Handeln skedde efter börsen stängning, och genomfördes i syfte att stärka ägarstrukturen i Jays Group och säkerställa den långsiktiga strategin som bolaget tidigare har kommunicerat.

”Jays Groups nya tillväxtstrategi och målsättning att bygga långsiktigt aktieägarvärde har under 2017 och inledningen av 2018 inneburit ett tufft arbete för bolaget i syfte att förbereda den blivande koncernen för en expansiv tillväxt under 2018 - 2020. Den nya långsiktiga ägarstrukturen, vilken stärktes ytterligare genom de nya ägarna i senaste emissionen, skapar rätt förutsättningar för att säkerställa en ny era för Jays Group” kommenterar VD Henrik Andersson.  

Jays Group har tidigare kommunicerat att bolagets målsättning är att genomföra 2-4 företagsförvärv i syfte att stärka koncernens verksamhet och marknadsnärvaro. 

För mer information, vänligen kontakta

Henrik Andersson, CEO

Mobil +46 761 99 35 55 email: henrik@jaysheadphones.com 

Denna information är insiderinformation som Jays Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018, kl 08:55.