Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 16 juli 2018


Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen.

Stämman var enig i sitt beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Wirma, CFO 
Tel: 0707-45 69 45
E-mail: lotta@jaysheadphones.com

Läs mer om Jays Group AB på www.jaysheadphones.com

Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 12:00 CET.