Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Tillägg till bokslutskommuniké samt nya datum för årsstämma och delårsrapport Q1

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-04-05 kl 08.30

Bolaget har under revisionen konstaterat att ytterligare justeringar behöver göras för räkenskapsåret 2017 05 01-2017 12 31. Sammanlagt kommer bolaget att redovisa ytterligare 685 tkr i kostnader, 89 tkr under övriga kostnader avseende revision, 230 tkr under personalkostnader avseende lönekostnader för VD samt 366 tkr i nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar avseende produkter som ej längre finns i sortimentet. Resultat i detalj kommer att redovisas i årsredovisningen.

Resultat efter skatt blir -16 821 tkr mot tidigare redovisat -16 136 tkr.

Bolaget har i bokslutskommunikén meddelat att årsstämman är planerad till den 17 maj. Styrelsen har nu beslutat att skjuta på stämman till den 29 maj. Som en följd av detta skjuts publiceringen av årsredovisningen till den 4 maj 2018 (tidigare datum kommunicerat var 23 april 2018).

Styrelsen har beslutat att delårsrapporten för kvartal 1 (januari-mars 2018) kommer att publiceras den 29 maj 2018. Vid bolagsstämman samma datum kommer bolaget kunna presentera resultatet av Q1 2018 i detalj samt även redovisa bolagets status, både avseende de kommunicerade finansiella målen och den nya koncernstrategin.

Kommande rapporter:

Publicering av årsredovisningen på bolagets hemsida   4 maj 2018
Ordinarie bolagsstämma                                          29 maj 2018
Delårsrapport januari-mars 2018                              29 maj 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD

Mobile: +46 (0) 76 199 35 55 Mail: henrik@jaysheadphones.com

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018, kl 08.30 CET