Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Dom i tvisten med Chester Advisory AB

Regulatoriskt meddelande

Jays Group AB (publ) har idag mottagit tingsrättens dom i tvisten mot Chester Advisory AB. 

Bakgrunden till tvisten är att Chester, ägt av Jays Groups tidigare styrelseordförande Patrik Mellin, har fakturerat Jays Group 1,5 MSEK avseende konsultarvode, vilka fakturor Jays Group har bestridit på den grunden att något avtal om konsultarvode inte träffats.

Tingsrätten, vars dom meddelats idag, har dömt till Chesters fördel och har förpliktat Jays Group att till Chester betala 1,5 MSEK jämte ränta samt rättegångskostnader. 

Jays Group kommer tillsammans med sin legala rådgivare Advokatfirman Vinge
att analysera domen och förutsättningarna för ett överklagande. 

Bolaget har kostnadsfört det fakturerade konsultarvodet som en tvistig fordran under räkenskapsåret 2017, varför endast eventuella rättegångskostnader kommer att belasta Jays Groups resultat . 

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

Om JAYS Group AB
Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare.

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.