Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Idag inleds teckningsperioden i Jays Företrädesemission

Generellt pressmeddelande 2019-05-27 11:00 CET

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Idag inleds teckningsperioden i Jays Group AB:s (publ) (”Jays” eller ”Bolaget”) Företrädesemission av aktier.

”Genom Företrädesemissionen skapas en stärkt finansiell situation som ger förutsättningar för att växa och att nå våra lönsamhetsmål snabbare, samt även att förbereda Bolaget för ytterligare förvärv. Våra största ägare tror starkt på Bolaget och deltar tillsammans med styrelsen i företrädesemissionen.” Säger Anders Bruzelius, styrelseordförande.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41,0 MSEK före emissionskostnader. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen 23 maj 2019 erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas befintliga aktieägare och andra investerare till teckning. Tilldelning sker på följande grunder:

1)        i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
2)        i andra hand till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
3)        i tredje hand till den som enligt avtal med Bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 36,9 MSEK motsvarande 90,0 procent av emissionslikviden.

Avstämningsdag:                       23 maj 2019
Teckningsperiod:                       27 maj 2019 – 12 juni 2019
Handel i Teckningsrätter:        27 maj 2019 – 10 juni 2019
Handel i BTA:                               27 maj 2019 fram till Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Publicering av utfall:                 Omkring den 14 juni 2019

Prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt tillsammans med en informationsfolder på Jays, Aktieinvest FKs och Redeyes respektive hemsidor (www.jaysgroup.se, www.aktieinvest.se respektive www.redeye.se) Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgänglig på ovanstående hemsidor.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Jays i Företrädesemissionen och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Om Jays Group AB

Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuellt tillämpliga implementeringsåtgärder inom någon medlemsstat, "Prospektdirektivet"). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Jays Group AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.