Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (Publ); Bokslutskommuniké 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-02-20

Q4 2018 i korthet (1 oktober – 31 december 2018)

  • Jays Group ökar sin omsättning med 262 % i fjärde kvartalet varav Krusells omsättning bidrar med 25,5MSEK vilket ger en total omsättning för kvartalet på 37,7MSEK (10,4 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtökning på 32 % jämfört med perioden oktober-december 2017.
  • Bruttomarginalen uppgick till 49 % för kvartalet, vilket är en signifikant ökning jämfört med tidigare år även om Black Friday försäljningen påverkar marginalerna under det enskilda kvartalet. Krusells bruttomarginaler tillsammans med JAYS nya sortiment bidrar till att koncernens bruttomarginal ökade under 2018 samt kommer fortsatt ligga på en hög nivå under 2019 och framåt.
  • Koncernen redovisar ett positivt kassaflöde under kvartalet.

Perioden 1 januari – 31 december 2018

  • Jays Group ökar sin omsättning med 209 % under helår 2018, varav Krusells omsättning bidrar med 48,9 MSEK i juni-december, vilket ger en total omsättning för 2018 på 96,1 MSEK (31,1 MSEK) för koncernen, med en organisk tillväxtökning på 52 % jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 44 % under 2018. Krusells bruttomarginaler tillsammans med JAYS nya sortiment bidrar till att koncernens bruttomarginal fortsätter att öka samt kommer fortsatt att ligga på en hög nivå under 2019 och framåt.
  • Koncernens lönsamhet är under perioden negativ, även om förvärvet av Krusell under andra halvåret bidragit med ett positivt rörelseresultat. Soliditeten för koncernen uppgår till 44 % vid periodens slut (föregående år var soliditeten 36%)

             

VD har ordet

Under fjärde kvartalet levererar koncernen en stark omsättning för gruppen med fortsatt förstärkt marginal. Tillväxten för kvartalet är 262 % jmf med föregående år, med stark bibehållen marginal om 49 %. Jag kan även konstatera att toplinjen har växt kraftigt (209 %) för hela 2018, med en förbättrad lageromsättningshastighet vilket resulterat i ett positivt kassaflöde under sista kvartalet.

Jag kan nu se tillbaka på mitt första hela år som koncernchef för JAYS Group AB, och att jag tillsammans med styrelse och medarbetare har implementerat tidigare kommunicerad strategi för JAYS 2.0 på ett framgångsrikt sätt. Vi har under 2018 utfört vårt första lyckade förvärv i Krusell gruppen som bidrar med ett positivt kassaflöde, vi har slagit samman huvudkontorsfunktioner mellan bolagen samt påbörjat arbetet med att nyttja synergier mellan bolagen och våra varumärken. Vidare har vi genomfört omorganisation och anställt ny personal för att rusta koncernen för framtiden. 

I dotterbolaget JAYS Headphones har vi en tillväxt under kvartalet om 32% jämfört med föregående år. Vi arbetar allt tätare med återförsäljare och distributörer och skördar framgång på våra fokusmarknader i Europa, Ryssland och Asien. Vi kommer fortsätta på inslagen strategi med att öppna fler regioner och fördjupa redan goda samarbeten.

Jays Headphones har tidigare haft en allt för smal och ej prisanpassad produktportfölj. Med utgångspunkt från marknaden och noggrann analys satte vi högt ställda mål avseende framtagning av nya produkter för att erhålla en kraftfull produktportfölj. Under 2018 lanserade vi planenligt en ny produkt varje kvartal. Vårt svenska HQ jobbar tätt tillsammans med vår produktchef baserad i Kina för att möta marknadens högt ställda krav. Våra marginaler har under Q4 gått upp, den enkla förklaringen är att vi sålt ut gamla varor och implementerat nya produkter, har en ny bättre sammansatt produktmix tillsammans med ökad online närvaro.

Vårt dotterbolag Krusell har en fortsatt starkt tillväxt, europiska delen växte under kvartalet med 33 % och vår försäljning i Asien med hela 67 % jämfört med samma period föregående år. Distributörer har startats upp, på för bolaget nya marknader, vilket adderar flera återförsäljare och användare av Krusells produkter. En stor del av tillväxten i Asien kommer från våra OEM kunder, där vi tillverkar åt externa varumärken och många gånger inom andra produktområden. Dessa kontrakt fortlöper med ökad intensitet i vår egenägda produktion i Thailand.  Vårt egna varumärke Krusell har utökat sin  produktportfölj, och bolaget skördade frukten av en sortimentsbreddning under andra halvan av 2018. Produktionen i Thailand har god beläggning med nuvarande bemanning men kan lätt växla upp för att möta en högre efterfrågan från såväl bolagets nya som befintliga kunder.

Vi står nu starkt rustade för att fortsätta bygga ut vår koncern inom fler områden.  Så välkommen 2019, vi är mer än redo för dig!

Göteborg den 20 februari 2019

Henrik Andersson

VD och Koncernchef i Jays Group AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns som bilaga och kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 8:30

Jays Group består sedan juni 2018 av dotterbolagen Jays Headphones och Krusell United koncernen. 

Jays vision och tillväxtstrategi bygger på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och närliggande vertikaler inom konsumentelektronik, smart-connectivity samt mobila produktområden. Jays Group offentliggjorde hösten 2017 bolagets nya koncernstrategi som innebär en målsättning att årligen omsätta ca 200 MSEK vid utgången av 2019 och ca 300 MSEK under slutet av treårsperioden 2018–2020.

Jays Group AB (publ) is noted at Nasdaq First North. Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB. Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, tel. 08-503 015 50, e-mail: CA@mangold.se