Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

JAYS Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av det tyska ehandelsbolaget Kavaj GmbH.

Regulatoriskt pressmeddelande 1a april 2019

JAYS Group har idag, den 1 april 2019, tillträtt samtliga aktier i det tyska e-handelsbolaget KAVAJ GmbH. Förvärvet förstärker JAYS Groups satsning inom B2C-området genom en ökad online-försäljning via Amazon samt andra marknadsplatser online.

JAYS erlägger 55% av betalningen i form av JAYS aktier (genom en apportemission), samt 45% kontant betalning vid tillträde. Totalt betalar JAYS Group ca 9,0 MSEK i initial köpeskilling, samt tilläggsköpeskilling om 30% respektive 20% av EBITDA resultatet för KAVAJ GmbH under åren 2019 respektive 2020. Apportemissionen till de två säljande grundarna, Kai Klement och Jörg Kundrath, sker baserat på snittkursen under mätperioden 10 handelsdagar före kontraktsskrivning till och med 20 handelsdagar efter kontraktsskrivning. Aktiekursen mäts vid utgången av varje handelsdag på Nasdaq First North. Säljarna har en lock-in avseende aktierna i JAYS Group under en treårsperiod från tillträdesdagen. Finansieringen av den kontanta köpeskillingen om ca 4,1 MSEK sker via en kreditfacilitet. KAVAJS försäljningsprognos för 2019 bedöms uppgå till ca 20 MSEK med en positiv EBITDA marginal.

KAVAJS grundare har tidigare arbetat på Amazon i Tyskland, och startade 2011 KAVAJ för att bygga upp en B2C online-verksamhet. KAVAJ har utvecklat ett unikt och intelligent IT-ecosystem för försäljning på Amazon, eBay med smarta kopplingar till prisjämförelsesiter, referenshantering och liknande värdeskapande funktioner online. Grundarnas arbete och metoder online, via marknadsplatsen Amazon, har uppmärksammats internationellt och refereras ofta till i media exempelvis inom online samt eCommerce sammanhang. Grundarna har släppt den egna boken ”The KAVAJ case” som beskriver hur Amazon försäljning bör genomföras, och boken används även som ett referenscase på Amazons globala hemsida. ”Våra insikter och den unika kunskap som vi införskaffade under åren på Amazon, har varit avgörande för KAVAJS etablering, försäljning och framgångar. Bolaget har på kort tid byggt upp en stabil online-försäljning via Amazon baserat på en intelligent IT-plattform och nischad produktportfölj för mobila skyddsprodukter. Genom den satsning som JAYS Group påbörjat kommer vi få tillgång till en bredare produktportfölj, flera varumärken och ökad produktkompetens, vilket sammantaget kommer ge oss stora möjligheter att utnyttja vår fulla potential online”, säger Kai Klement, grundare och VD på KAVAJ GmbH.

Marknadsplatser online har under senare år kraftigt ökat i betydelse inom eCommerce, både avseende andel och storlek av den totala internethandeln globalt. Den ökade andelen online försäljning via marknadsplatser generellt, har framförallt skett på bekostnad av olika enskilda varumärkens individuella online försäljning, men även haft stor påverkan på traditionell retailförsäljning. ”Amazon står för ungefär 50% av all online försäljning i sin hemmamarknad i Nordamerika, och Amazon etablerar sig nu globalt med fokus på framförallt Europa, Asien men även övriga världen. Vi får genom det tyska förvärvet KAVAJ tillgång till erkänd och unik Amazon kompetens och access till en global marknadskanal online. KAVAJ har idag 100% av sin försäljning online med ett begränsat, men slagkraftigt, sortiment inom Smart Mobility. När vi adderar Jays Groups varumärken och produktsortiment inom Audio & Sound och Smart Mobility bedömer vi att potentialen i The KAVAJ case kommer nå sin fulla potential inom ett par år” kommenterar Henrik Andersson, Jays Groups koncernchef.

KAVAJ designar och marknadsför ett högkvalitativt och nischat sortiment för smartphones, tablets och smart watches etc, i främst skinn, för Apples produkter. ”JAYS Group kommer genom förvärvet av KAVAJ främst få tillgång till en global försäljnings- och marknadsföringsmaskin online. Att KAVAJ även arbetar med ett eget sortiment inom Smart Mobility ger ytterligare potential till synergier mellan bolagen och ökad lönsamhet. Eftersom Jays genom Krusell designat, utvecklat och tillverkat dessa produktkategorier sedan 1991 finns goda möjligheter att både utveckla och utöka KAVAJ-sortimentet baserat på kompetensen in-house inklusive den egna tillverkningen i Thailand”, säger Ulf Sandberg, VD på Krusell United och styrelseledamot i JAYS Group.

KAVAJ förvärvet kommer att integreras i JAYS Groups verksamhet från och med andra kvartalet 2019, och bolagets online-strategi via framförallt Amazon kommer successivt implementeras även för JAYS övriga varumärken Jays Headphones, Krusell, Pagalli, Walk on Water och Clint Digital. Förvärvet är ett första steg i implementeringen av JAYS Groups nya B2C online-strategi för att årligen öka andelen online-försäljning i koncernen med 10%, med det långsiktiga målet att inom en femårsperiod ha en online försäljning på 30-50% av JAYS koncernens totala omsättning.

Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter & produktportföljer samt smart connectivity. I enlighet med vad JAYS kommunicerat tidigare kommer de bolag, som genom förvärv adderas till Jays Group, även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. Med förvärvet av KAVAJ som bas fortsätter Jays styrelse och den nya koncernledningen arbetet med att skapa och bygga ett ökat online-fokus för JAYS självständiga och starka varumärken samt produktportföljer.

Rådgivare:
Advokatfirman Vinge KB har agerat Jays Groups legala rådgivare i samband med förvärvet av KAVAJ GmbH.

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl 13,30

Om JAYS Group AB
Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare.

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.