Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från Jays Group AB (publ) årsstämma 2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-06-13

Den 12 juni 2019 hölls årsstämma i Jays Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
 • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.
 • Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till övriga av stämman valda styrelseledamöter.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
 • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Gert Nordin, Erik Fischbeck och Ulf Sandberg samt Anders Bruzelius. Till styrelsens ordförande valdes Anders Bruzelius.
 • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Till ledamöter av valberedningen valdes Håkan Larsson, Erik Fischbeck, Gert Nordin samt styrelsens ordförande Anders Bruzelius.
 • Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, varigenom bland annat bolagets företagsnamn ändras från Jays Group AB (publ) till Northbaze Group AB (publ).
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolagets nyckelpersoner (Optionsprogram 2019) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2022), enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Jays Groups hemsida ir.jaysheadphones.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2019 där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 15:00 CEST.          

Om JAYS Group AB

Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.