Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (Publ); Delårsrapport januari-juni2019

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-08-29

Q2 2019 i korthet (1 april – 30 juni 2019)

 • Northbaze Group ökar sin Nettoomsättning med 131 % i andra kvartalet varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 14,1 mkr vilket ger en total Nettoomsättning för kvartalet på 33,7 mkr (14,6 mkr) för koncernen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 42 % för kvartalet, att jämföra med 40% föregående år samma kvartal. Northbaze Groups bruttomarginaler inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound bidrar till att koncernens bruttomarginal fortsätter att öka och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå kommande kvartal. Den långsiktiga trenden visar på en betydligt förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler, även om bruttomarginalen för Q2 2019 tillfälligt påverkats av slutleveransen av en större bundlingsaffär till en mobiloperatör. Genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 4,0 mkr (0,9 mkr), varav 1,8 mkr inom Audio & Sound. Inom Audio & Sound ökar den organiska tillväxten jämfört föregående år med 71,9 % medan den organiska tillväxten inom Smart Mobility var negativ till följd av minskad försäljningen av egna varumärken. Koncernens viktigaste försäljningssäsong har inletts positivt efter Q2 utgång med nya produktlanseringar uppstartade inom både Audio & Sound samt Smart Mobility exempelvis koncentrerat till kommande nya Smart Phone produkter, branschmässor samt inför Black Friday och julhandel.
 • Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. Lönsamheten påverkas negativt av engångsposter under Q2. En mindre försäljningsökning än budgeterat innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats efter Q2 utgång. För att nå lönsamhet inleder Northbaze Group omstruktureringar och kostnadsbesparingar med mål att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 53 % vid periodens slut. Föregående år var soliditeten 57 %.

Perioden första halvåret 2019 i korthet (1 januari – 30 juni 2019)

 • Northbaze Group ökar sin Nettoomsättning med 98 % i första halvåret 2019 varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 31,2 mkr vilket ger en total Nettoomsättning för halvåret på 58,4 mkr (29,4 mkr) för koncernen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % för första halvåret 2019, att jämföra med 33 % föregående år samma period. Northbaze Groups bruttomarginaler inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound bidrar till att koncernens bruttomarginal fortsätter att öka och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå. Den långsiktiga trenden visar på en betydligt förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler. Genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.
 • Inom Audio & Sound ökar den organiska tillväxten jämfört föregående år medan den organiska tillväxten inom Smart Mobility var negativ till följd av minskad försäljningen av egna varumärken.
 • Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. En mindre försäljningsökning än budgeterat innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats efter Q2 utgång. För att nå lönsamhet inleder Northbaze Group omstrukteringar och kostnadsbesparingar med mål att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 53 % vid periodens slut. Föregående år var soliditeten 57%.

Slutförd emission, namnbyte och integration av två förvärv

Northbaze Group har arbetat intensivt sedan slutet av 2017 enligt vår nya koncernstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt i kombination med kompletterande förvärv av bolag inom våra verksamhetsområden Audio & Sound och Smart Mobility. Koncernen har sedan den nya koncernstrategin beslutades för ett par år sedan ökat omsättningen från knappt 25 miljoner kronor på rullande 12 månader till dagens betydligt högre nivåer. Vi har senaste åren fått uppleva en stark organisk tillväxt inom Audio & Sound och även tillväxt inom nya marknadsområdet Smart Mobility. Koncernen har en fortsatt positiv och offensiv syn på marknadstillväxten inom våra verksamhetsområden även om vi under första halvåret upplever signaler på marknaden som tyder på en sättning och mera normal tillväxttakt i branschen, speciellt inom retail-området. Vi bedömer därför att vi kommer få se en viss förskjutning beträffande försäljningstillväxten innan den återigen tar fart för Northbaze koncernen.

Vi ser under första halvåret, och speciellt under andra halvan av Q2 2019, att den organiska tillväxten ej är lika stark som tidigare inom våra verksamhetsområden. Vårt nya fokus är därmed främst en konsolidering och utveckling av nuvarande produkt- samt verksamhetsområden i syfte att kunna uppnå en stabil tillväxt under lönsamhet. De strukturella förändringarna inom retailområdet samt hos större kunder inom konsument- och elektronikbranschen, till följd av en ökad konsumtion online, innebär att koncernen inleder ett arbete med både vertikala och horisontella organisationsförändringar samt optimeringar av IT- och websystem i syfte att säkerställa organisk tillväxt under lönsamhet. Inledande kostnadsbesparingar som redan är beslutade innebär kostnadsreduceringar om –11,7 mkr på årlig basis. Målet är att under 2019 genomföra effektiviseringar i verksamheten som totalt bedöms ge kostnadsbesparingar på upp till -15 mkr med full effekt från januari 2020. Omstruktureringar och kostnadsbesparingar kommer genomföras under 2019 vilket gör att vi skapar förutsättningar för lönsamhet även under det normalt svagare första halvåret 2020.

Förändringarna innebär bland annat att koncernen kommer att slå samman försäljningsorganisationerna hos flera av dotterbolagen. Sedan tidigare har koncernen redan inlett arbetet med en gemensam online- samt SoMe-organisation. Koncernens satsning på ett nytt och bredare produktsortiment kräver samtidigt att koncernen förnyar och inför uppdaterade arbetssätt. Koncernen arbetar därför aktivt med att ta in nya influenser inklusive kompetenser för att vitalisera nuvarande organisation. Totalt bedöms förändringar av organisationen och IT- samt websystem inom koncernen ge kostnadsbesparingar om totalt -15 mkr årligen. När vi återigen ser att försäljningstillväxten tar fart i branschen kommer vi stå starka och startklara att genomföra ytterligare offensiva satsningar för att fortsätta att växa snabbare än branschen.

Under första halvåret har vi genomfört två förvärv i syfte att ytterligare stärka koncernen och komplettera den bas som etablerades under 2018 genom förvärvet av Krusell koncernen samt den helt uppdaterade organisationen och produktportfölj som byggts upp i Jays Headphones. Under Q2

har koncernen arbetat med att integrera de två förvärven. Produktutveckling har varit intensiv inom det danska högtalarvarumärket CLINT Audio och under hösten kommer koncernen att etablera vår framtida satsning på streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Integrationen och arbetet med att utveckla produktportföljen hos det tyska e-handelsbolaget KAVAJ GmbH ger koncernen en ökad närvaro online. Med ett större online-fokus, framförallt via Amazon, ökar vi andelen B2C-försäljing av Northbaze Groups självständiga och starka varumärken samt produktportföljer. Vi anser att koncernen har tagit många bra strategiska steg för vår fortsatta tillväxt.

Vi bedömer att vår nyligen påbörjade online-satsning på sikt kommer att säkerställa fortsatt tillväxt när den generella utvecklingen inom retailkanaler avstannar något. Satsningen genom ökad online närvaro, både via egen web men också via marknadskanaler såsom Amazon, kommer successivt göra Northbaze Groups varumärken mera tillgängliga och stärka våra marknadsnärvaro och synlighet generellt hos konsument. Under kvartalet har vi förberett och initierat arbetet med lanseringen av våra nya egna hemsidor och dessa kommer ge en positiv effekt vid genomförandet under andra halvåret. Vi har lagt en plan för hur vi skall nå ut med våra produkter och varumärken genom sociala medier och olika samarbeten med influencers vilket ytterligare kommer stärka bolagets långsiktiga försäljningsframgångar.

Northbaze Group kommer parallellt med fortsatt stabil organisk tillväxt, kontinuerligt undersöka och utvärdera möjligheter avseende en aktiv förvärvsdriven tillväxt enligt koncernens långsiktiga strategi som beslutades i slutet av 2017. Att utvecklas under lönsamhet är ett av våra prioriterade finansiella målsättningar, och vi bedömer att vi nu har en bas och bredd av produkter som möjliggör att vi kan lägga ett ökat fokus för att nå detta mål även under olika säsongsvariationer inom vår bransch.

Northbaze Groups verksamhetsområden och varumärken
Inom Audio & Sound området har vi senaste åren tagit fram ett starkt sortiment av trådlösa hörlurar som vi ständigt kompletterar med nya produkter främst under varumärket Jays. Vi har senaste åren lanserat flera nya hörlurskoncept och nu är vi mitt inne i lanseringen av våra nya koncept inom Sport, True Wireless och Active Noise Cancelling samt vårt nya sortiment av Smarta och portabla högtalarsystem. Den nya trådlösa tekniken innebär generellt att produkternas livslängd är betydligt längre än tidigare vilket är positivt ur logistik- och sortimentssynpunkt. Detta innebär även att vi ser att våra trognaste kunder också kan använda våra kvalitetsprodukter betydligt längre innan de byter till sin nästa Jays produkt. Vår sortimentsbreddning innebär även att våra kunder idag ofta har flera olika Jays produkter, vilket stärker varumärket ytterligare.

Baserat på vårt starka sortiment och produktutveckling fortsätter vi arbetet beträffande koncernens bundlingsaffärer. Vi har exempelvis fortsatt att utveckla en av koncernens enskilt största affärsmöjligheter på den viktiga ryska marknaden, och vi bedömer att detta samarbete kommer att fortsätta att utvecklas kommande år. Vi lanserade under slutet av kvartalet våra första True Wireless hörlurar som sedan en tid nu levereras ut till både våra online-kunder och till våra olika butikssamarbeten. Under hösten kommer ett antal produkter inom Active Noise Cancelling (brusreducarande hörlurar) området att presenteras till marknaden och i samband med de viktiga försäljningsmånaderna under andra halvåret kommer även nya produkter ut inom det starkt växande True Wireless och Sport området. Inom Smart Speakers och streamat ljud kommer vi under hösten lansera både smarta bärbara högtalare och portabla högtalare för att sedan komplettera med högtalarsystem för hemmet.

Smart Mobility området kommer ledas av Mauro Beck i framtiden med utgångspunkt från vår verksamhet i Thailand, där även bolagets egna produktionsanläggning återfinns. Potentialen att vidareutveckla våra varumärken Walk-on-Water, Pagalli, Krusell och bredda vårt nuvarande sortiment kräver hela koncernens fokus och vi förutser en fin organisk tillväxt inom dessa områden kommande

år. Vårt starka sortiment för iPhone, Samsung, Sony utvecklas med marknaden, medan vi har upplevt en sättning beträffande utförsäljningen av främst Huawei-produkter under andra kvartalet.

Inom Smart Mobility kompletterar vi under andra halvåret vårt sortimentet med bland annat mönstrade mobilskal i olika nya material för att nå yngre konsumenter. Inom Smart Mobility kommer vi även fortsätta att växa med våra OEM samarbeten där vi utvecklar och legotillverkar produkter för etablerade luxury brands samt inom olika nischade området inom gaming, foto- och elektronikområdet. De kraftfulla anpassningar vi nu genomför kommer ge önskade effekter under kommande kvartal och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Smart Mobility-området tillsammans med Mauro Beck vid rodret och att koncentrera att bygga vår kompetens inom området nära vårt R&D-center och produktionsanläggning i Sydostasien. 

Vi är efter att den nya koncernstrategin infördes ett helt annat företag än tidigare med bra möjligheter att fortsätta vår expansion och tillväxt baserat på den långsiktiga trend som det förändrade användande av smartphones, läsplattor, smart watches och streamat ljud inklusive musik, podcasts och röststyrning innebär. Vi går nu vidare med arbetet kring organisationen och för att utveckla koncernens B2C-försäljning genom ett ökat online-fokus. De kraftfulla anpassningar vi nu planerar att genomföra kommer ge önskade positiva effekter under kommande kvartal och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla Northbaze Group tillsammans med koncernens nya nyckelpersoner. Vi har under de sista två åren tagit fram starka produktportföljer inom både Audio & Sound och Smart Mobility som vi kommer fortsätta att utveckla för att nå ut till en större andel av konsumentmarknaden!

Göteborg den 29 augusti 2019                    

Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Under mars månad förvärvade koncernen det danska audiorvarumärket CLINT Digital® och verksamheten integrerades under Q2 med sikte på lansering av koncernens Smart Speaker och högtalarsystem under andra halvåret 2019.
 • Inom affärsområdet Audio & Sound slutlevereras en större bundlingsaffär till Rysslands tredje största mobiloperatör.
 • Förvärvet av Kavaj Gmbh slutförs och i samband med förvärvet genomförs en apportemission som delbetalning jämte kontant betalning. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ integreras under kvartalet i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.
 • Koncernen genomför en offensiv emission i syfte att kunna göra bolaget skuldfritt och för att genomföra bolagets satsningar inom online samt framtagning av nya produkter och produktsortiment inom Audio & Sound, samt att implementera separat produktionsyta för bolagets OEM-kunder inom Smart Mobility. Företrädesemission tillför koncernen 36,9 MSEK före emissionskostnader, och stärker koncernens balansräkning och rörelsekapital i koncernen. Emissionen registreras först efter kvartalets utgång och medförde att antalet aktier ökar till 97,8 miljoner (56,9 miljoner). Av emissionslikviden har -10 mkr nyttjats under kvartalet för att amortera förvärvslån.
 • Koncernen offentliggör i samband med emissionen sin målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre å̊rs period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks.
 • Dom i tvisten mot Chester Advisory föll mot Northbaze Group. Motpartens och övriga rättegångskostnader om ca -2,2 MSEK påverkar resultatet under andra kvartalet.
 • Jays Headphones nya m-7 True Wireless hörlurar lanseras. Detta är bolagets första produkter inom det kraftigt växande True Wireless segmentet.  

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Nambyte till Northbaze Group genomförs i syfte att bättre spegla koncernens diversifierade verksamhet inom Audio & Sound och Smart Mobility inklusive koncernens olika varumärken.
 • Koncernens genomförda emission registeras och ökar antalet aktier till 97,8 miljorner.
 • Koncernen har efter kvartalets utgång återbetalat samt amorterat ytterligare förvärvskrediter om totalt -15 MSEK. Diskussioner och slutförhandlingar pågår med banker och kreditgivare om utökade rörelsekrediter, förvärvskreditramar samt ytterligare kreditfaciliteter baserat på koncernens stärkta balansräkning.
 • Jays Headphones nya m-7 True Wireless hörlurar börjar levereras till slutkund. Audio & Hifi recensenter på bolagets olika marknader ger de nya produkterna bra recensioner och intresset från såväl retail som slutkund bedöms som mycket positiva.
 • Northbaze initierar ett arbete kring omstrukturering och konsolidering av verksamheten i syfte att uppnå kostnadsbesparingar med full effekt från 1 januari 2020. Inledande kostnadsbesparingar redan beslutade under Q3 innebär kostnadsreduceringar om -11,7 mkr på årlig basis. Målet är att under 2019 genomföra effektiviseringar i verksamheten som totalt ger kostnadsbesparingar på upp till -15 mkr med full effekt från januari 2020.
 • Kostnadsbesparingsprogrammet innebär att vi skapar förutsättningar för lönsamhet under det normalt svagare första halvåret. Koncernen genomför både vertikala och horisontella organisationsförändringar samt optimeringar av IT- och websystem i syfte att säkerställa organisk tillväxt under lönsamhet.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  29 aug 2019, klockan 08.30 CET.

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.