Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (Publ); Delårsrapport januari-september 2019

  Regulatoriskt pressmeddelande 2019-11-28

Q3 2019 i korthet (1 juli – 30 september 2019)

 • Northbaze Group nettoomsättning för tredje kvartalet ligger i linje med föregående års tredje kvartal varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 19,9 mkr vilket ger en total nettoomsättning för kvartalet på 28,1 mkr (29 mkr) för koncernen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 42 % för kvartalet, att jämföra med 50 % föregående år samma kvartal. Den lägre nivån på bruttomarginalen relateras till utförsäljning av produkter i Q3 för att kunna ta in det nya sortimentet av hörlurar inom Audio & Sound som bolaget har pressreleasat under Q3. Inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound förväntas bruttomarginalen öka till motsvarande nivåer föregående år i kommande kvartal. Den långsiktiga trenden visar på en förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler och genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 6,6 mkr (8,8 mkr), varav 2 mkr inom Audio & Sound. Koncernens viktigaste försäljningssäsong har inletts positivt i och med de nya produktlanseringarna inom både Audio & Sound och Smart Mobility.
 • Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. Försäljningsökningen i Q3 2019 jämfört med 2018 är lägre än budgeterat och innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats under Q3. Målet är att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 60 % vid periodens slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren. Föregående år var soliditeten 50 %.

Perioden 1 januari – 30 september 2019 i korthet

 • Northbaze Group ökar sin nettoomsättning med 48 % under perioden januari – september 2019 varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med 54,2 mkr vilket ger en total nettoomsättning för perioden om 86,5 mkr (58,4 mkr) för koncernen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 % för första 9 månaderna 2019, att jämföra med 42 % föregående år samma period. Northbaze Groups bruttomarginaler inom Smart Mobility tillsammans med bolagets nya hörlurssortiment inom Audio & Sound bidrar till att koncernens bruttomarginal fortsätter att öka och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå. Den långsiktiga trenden visar på en betydligt förbättrad utveckling av koncernens bruttomarginaler. Genom Northbaze Groups satsning inom B2C- och online-området förväntas marginalerna ytterligare förstärkas allt eftersom den nya B2C-strategin får genomslag i form av ökad andel av den totala omsättningen.
 • Andelen av koncernens försäljning via egna webbplatser och andra säljplattformar online uppgår till ca 14 % vilket överträffar bolagets förväntningar. Koncernen har tidigare kommunicerat ett mål om att öka andel av sin försäljning i detta område med 10 % per år.
 • Inom Audio & Sound ligger den organiska försäljningen på samma nivå som föregående år medan den organiska tillväxten inom Smart Mobility ej går följa då det saknas motsvarande jämförelseperiod.
 • Koncernens lönsamhet är under perioden fortsatt negativ och påverkades framförallt av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. Försäljningsökningen under 2019 jämfört med 2018 är lägre än budgeterat och innebär att koncernens organisation överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats under Q3. För att nå lönsamhet inleder Northbaze Group omstruktureringar och kostnadsbesparingar med mål att reducera kostnaderna upp till -15 mkr på årsbasis.
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 60 % vid periodens slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren. Föregående år var soliditeten 50 %.

Genombrott i bolagets E-Commerce försäljning

Northbaze Group intensiva arbete för att öka koncernens B2C försäljning via E-Commerce börjar bära frukt. Andelen av koncernens försäljning via egna webbplatser och andra säljplattformar online uppgår till ca 14% vilket överträffar bolagets förväntningar. Koncernen kommer fortsätta fokusera på att växa online och om tillfälle uppkommer stärka koncernen genom strategiska förvärv. Koncernen har i perioden framgångsrikt förvärvat och inkorporerat KAVAJ. Det tyska bolagets kompetens inom E-Commerce tillsammans med koncernens samlade produktportfölj kommer ge oss möjligheten att nå nästa steg i vår utvecklingsresa. 

Retailmarknaden upplever en tuff period där marknaden krymper till fördel för försäljning online vilket påverkar koncernens försäljning negativt samtidigt som det accelererar behovet av koncernens förändringsarbete att utöka vår närvaro online och förbättra vår B2C försäljning. Utöver detta arbetar bolaget aktivt med se över och förbättra kassaflödet. Koncernen har redan påbörjat arbetet med att förändra nuvarande supply chain för att koncentrera våra produkter hos ett fåtal produktionsleverantörer och korta ner ledtiderna hos centrala produkter för att lagerbinda mindre kapital. Mer kapital ska frigöras för utveckling och tillväxtresan.

Affärsområdet Smart Mobility och dess OEM-affärer fortsätter växa där bolaget framgångsrikt nischat sig som en legotillverkare för premiummärken med fokus hittills på den asiatiska marknaden, men där vi nu även börjar få våra första genombrott för varumärken i Europa. Tillväxten inom detta område är i kvartalet cirka 40% och OEM-segmentet visar också på en lönsam tillväxt som spås utvecklas vidare kommande kvartal.

Audio & Sound har tagit fler kliv framåt i perioden med lanseringar av nya hörlurar samt att vi inkluderat de första egna portabla högtalarna i vårt bredare produktsortiment. Koncernens strategi är att fortsätta utöka koncernens produktportfölj. Koncernens beslutade besparings- och omstruktureringsprogram har genomdrivits under kvartalet och där koncernen hittills uppnått en kostnadsbesparingseffekt om cirka 12 MSEK på årsbasis med målet att nå en total minskning om 15 MSEK. Effekten av besparingsprogrammet kommer inte synas förens kvartal 4.

Omstruktureringen av koncernen från klassik retail försäljning mot B2C försäljning via E-Commerce är inledd och koncernen ser ljust på bolagets resa mot lönsam tillväxt.

Göteborg den 28 november 2019                         

Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Namnbyte till Northbaze Group genomförs i syfte att bättre spegla koncernens diversifierade verksamhet inom Audio & Sound och Smart Mobility inklusive koncernens olika varumärken.
 • Koncernens genomförda emission registrerades och ökar antalet aktier till 97,8 miljoner. Emissionen har tillfört koncernen 36,9 mkr före emissionskostnader.
 • Koncernen har under kvartalet återbetalat samt amorterat ytterligare förvärvskrediter om totalt 15 MSEK.
 • Jays Headphones nya m-7 True Wireless hörlurar börjar levereras till slutkund. Audio & Hifi tester på bolagets olika marknader ger de nya produkterna bra recensioner och intresset från såväl retail som slutkund bedöms som mycket positiva.
 • Jays Headphones lanserar sina två första högtalare, S-Go1 and S-Go3. Två stycken Bluetooth högtalare som inkluderas i Go-serien.
 • Jays Headphones inleder samarbete med Princeton Ltd i Japan.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Jays Headphones nya q-7 ANC hörlurar börjar levereras till slutkund. Audio & Hifi tester på bolagets olika marknader ger de nya produkterna bra recensioner och intresset från såväl retail som slutkund bedöms som mycket positiva.
 • Northbaze Group AB tillsätter Daniel Lundberg som ny CFO för koncernen.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  28 november 2019, klockan 08.30 CET.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncernstrategi. Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10 % per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

Attachments