Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group (publ) genomför omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingar

Regulatoriskt pressmeddelande 2019-08-29

Northbaze Group inleder omfattande arbete med omstrukturering och kostnadsbesparingar i syfte att vitalisera och effektivisera verksamheten. Northbaze Group inleder ett arbete med både vertikala och horisontella organisationsförändringar samt optimeringar av IT- och websystem i syfte att säkerställa organisk tillväxt under lönsamhet. Inledande kostnadsbesparingar redan beslutade under Q3 innebär kostnadsreduceringar om -11,7 mkr på årlig basis. Målet är att under 2019 genomföra effektiviseringar i verksamheten som totalt ger kostnadsbesparingar på upp till ca -15 mkr med full effekt från januari 2020.

Northbaze Groups lönsamhet under första halvåret 2019 motsvarar ej bolagets interna prognoser (se separat delårsrapport publicerad 190829) och är fortsatt negativa främst till följd av utebliven försäljning av egna varumärken inom Smart Mobility området. Koncernen påverkas främst av marknadsförändringar följt av minskad genomförsäljning av produkter relaterade till ett större smartphone varumärke samt en minskad efterfrågan av bolagets produkter inom Smart Mobility området. En utebliven försäljningsökning under slutet av Q2 jämfört med intern budget innebär att koncernens organisation och struktur överdimensionerats varför ett omfattande besparingsprogram beslutats i samband med fastställandet av Q2 2019 rapporten. För att nå lönsamhet inleder därför Northbaze Group ett kostnadsbesparingsprogram som totalt bedöms innebära ca -15 mkr till på årsbasis inom koncernen.  Kostnadsbesparingarna bedöms ge full effekt från med räkenskapsåret 2020. 

Omstruktureringsarbetet och kostnadsbesparingarna innebär bland annat att koncernen kommer att slå samman försäljningsorganisationerna hos flera av dotterbolagen. OEM försäljningen inom Smart Mobility området kommer vi fortsatt att växa med våra OEM samarbeten där vi utvecklar och legotillverkar produkter för etablerade luxury brands samt inom olika nischade området inom foto- och elektronikområdet. Sedan tidigare har koncernen redan inlett arbetet med en gemensam online- samt SoMe-organisation. Koncernens satsning på ett nytt och bredare produktsortiment kräver samtidigt att koncernen förnyar och inför uppdaterade arbetssätt. Koncernen arbetar därför aktivt med att ta in nya influenser inklusive kompetenser för att vitalisera nuvarande organisation. Totalt kommer förändringar av organisationen och IT- samt websystem inom koncernen ge kostnadsbesparingar samtidigt som det även säkerställer att vi kan utveckla satsningen inom online-området.

”Koncernen har under de sista två åren tagit fram en stark produktportfölj som vi vill fortsätta att utveckla för att nå ut till en större andel av konsumentmarknaden. Inom Audio & Sound har vi senaste åren lanserat flera nya hörlurskoncept och nu är vi mitt inne i lanseringen av våra nya koncept inom Sport, True Wireless och Active Noise Cancelling samt vårt nya sortiment av portabla högtalarsystem. Inom Smart Mobility kompletterar vi nu även sortimentet med bland annat nya varumärken och mönstrade mobilskal i olika nya material för att nå yngre konsumenter. Potentialen att vidareutveckla våra varumärken och bredda vårt nuvarande sortiment kräver hela koncernens fokus och vi har för avsikt att med nya arbetssätt, omstruktureringar och konsolideringar vitalisera hur koncernen arbetar i syfte att nå tillväxt under lönsamhet. Vi förutser en fortsatt organisk tillväxt inom dessa områden kommande år”, säger koncernchef Henrik Andersson.

Northbaze Group kommer under kommande treårsperiod arbeta vidare med den nyligen uppstartade online-strategi som innebär en målsättning att andelen av omsättningen online skall växa med 10%-enheter årligen med målet att uppnå en online omsättning på över 30% av koncernens totala omsättning. Genom att ytterligare bredda sina nuvarande produktportföljer inom Audio & Sound respektive Smart Mobility bedömer koncernen att tillväxten online kommer att ske både via egen web-försäljning såväl som genom marknadsplatser, främst via Amazon. Northbaze Group bedömer att den ökade närvaron online, förutom ökade bruttomarginaler, även kommer ge positiva effekter på bolagets övriga försäljning i andra marknadskanaler samt ökad varumärkeskännedom.

Northbaze Group kommer fortsätta att utveckla verksamheten mot sina långsiktiga finansiella målsättningar om 30% tillväxt med lönsamhet, långsiktigt EBITDA mål om 10% samt att soliditeten skall överstiga 30% för koncernen. Vilket kommunicerats tidigare kommer Northbaze Group inte löpande lämna detaljerade prognoser till marknaden utan styrning och strategier kommer fokuseras mot koncernens långsiktiga målsättningar.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 8:30 CEST

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.