Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 3 2020 januari - september 2020

Q3 2020 1 juli – 30 september 2020 i korthet

 • Northbaze Group uppnår under det tredje kvartalet en nettoomsättning i nivå med föregående års tredje kvartal med ett positiv EBITDA resultat. Omsättningen inom affärsområdet Adiantes är 13 mkr, Audio & Sound når en omsättning om 9 mkr och omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility uppgår till cirka 6 mkr. Sammantaget har koncernen en omsättning om 28 mkr (28 mkr) i kvartalet. 
 • Adiantes växer med 26% under kvartalet i jämförelse med föregående års tredje kvartal, där tillväxten fortsätter vara stark genom vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Till följd av att våra OEM kunder till stor del har en väletablerad onlineaffär samt en försäljning direkt mot slutkonsumenten har Adientes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap inneburit nya kundkontrakt som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound redovisar en mindre ökning i sin nettoomsättning med 1% under kvartalet i jämförelse med föregående års tredje kvartal. Försäljning inom Audio & Sound koncentreras alltmer kring vår nordiska affär och vår direkta försäljning till detaljisterna. Perioden har påverkats av den pågående pandemin som inneburit begränsad access för konsumenter till detaljistledet, som speciellt medfört svårigheter att etablera nya affärer och bibehålla befintliga volymer på våra exportmarknader som påverkats av nedstängningar som följd av COVID-19.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 30% i jämförelse med föregående års tredje kvartal. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärke Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker som haft en negativ påverkan av COVID-19 samt delvis på förskjutna smartphone lanseringar. Inom Smart Mobility pågår en ompositionering av varumärket Krusell för att framöver främst fokusera på kvalitet och funktion för professionella företagsbehov och utbildningssektorn. 
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 19% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM tillverkning.
 • Bruttomarginalen ökar under kvartalet och uppgick till 44 % (42%) för Q3 2020.
 • Orderboken i Northbaze Group är 280% större jämfört med föregående år och vid tredje kvartalets utgång uppgår den till 25.1 mkr (6.6 mkr), varav 5.4 mkr inom Audio & Sound, 7.7 mkr inom Smart Mobility och 12 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets tredje kvartal är positivt om 252 tkr (- 4 973 tkr). EBITDA resultatet har under kvartalet påverkats av löpande kostnader relaterade till det avslutade omstruktureringsprogrammet, engångsavskrivningar av obsoleta produkter samt vitesbeloppet från Nasdaq, samtliga dessa kostnader är av engångskaraktär. 
 • Kassaflödet för kvartalet var positivt och uppgick till 0.2 mkr (-27 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 49 % (60%) vid periodens slut.

Perioden 2020 1 januari – 30 september 2020 i korthet

 • Northbaze Group uppnår under årets nio månader en nettoomsättning i linje med föregående års första nio månader och uppvisar kontinuerligt över årets samtliga tre enskilda kvartal ett positivt EBITDA resultat. Omsättningen inom affärsområdet Adiantes är 38 mkr, inom affärsområdet Smart Mobility uppgår omsättningen till cirka 22 mkr och Audio & Sound når en omsättning om 26.6 mkr. Sammantaget har koncernen en omsättning om 86.6 mkr (86.5 mkr) under perioden. 
 • Adiantes växer med 47% under perioden i jämförelse med föregående års första nio månader, där tillväxten är stark genom affärsområdets konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Adientes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap har inneburit nya kundkontrakt under 2020 som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 19% under perioden i jämförelse med föregående års första nio månader. Minskning härrör till att affärsområdet under andra kvartalet 2019 utlevererade en större bundlingsaffär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären inom Audio & Sound med cirka 3 mkr under perioden.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 21% i jämförelse med föregående års första nio månader. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärket Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker vilket har påverkats negativt av COVID-19. Under första perioden (kvartal 1) 2019 hade Smart Mobility en relativt stor andel försäljning av produkter designade för ett större smartphone-varumärke som sedan april 2019 och framåt minskat sina marknadsandelar betydligt i främst Europa och USA.
 • Koncernens B2C försäljning online för första halvåret uppgår till cirka 22% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess OEM tillverkning för andra varumärken.
 • Bruttomarginalen ökade marginellt under perioden och uppgick till 46 % (45%) för första årets första nio månader 2020.
 • Orderboken i Northbaze Group är 280% större än vid samma tidpunkt föregående år och är vid periodens utgång 25.1 mkr (6.6 mkr), varav 5.4 mkr inom Audio & Sound, 7.7 mkr inom Smart Mobility och 12 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första nio månader är positivt om 474 tkr (- 15 145 tkr), och har varit positivt i samtliga tre enskilda kvartal under 2020. Under perioden har koncernen löpande tagit kostnader av engångskaraktär som påverkar EBITDA tillfälligt, men som stärker koncernens långsiktiga förmåga till att upprätthålla lönsamhet och nå kontinuerliga positiva EBITDA resultat. 
 • Kassaflödet för perioden är positivt och uppgick till 1.1 mkr (-1.9 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 49 % (60%) vid periodens slut.

Stark orderingång och ökade möjligheter i vår försäljning mot företagssidan!

COVID-19 har haft stor påverkan på vårt samhälle, våra sätt att mötas och umgås samt att arbetssätt i allt större utsträckning digitaliserats. Pandemin har inneburit att digitaliseringen har exploderat och vi bedömer att denna utveckling kommer att fortgå även efter att effekterna av COVID-19 avtar. Northbaze har under denna period fokuserat på att erbjuda anpassade skyddsprodukter för både professionella användare ute på fälten inom exempelvis serviceyrken och för användare inom skolsektorn som i allt större utsträckning är användare av olika former av digitala verktyg. Därmed är våra kunder i behov av smarta och funktionella skyddsprodukter som både förbättrar deras använde av och samtidigt självklart skyddar hårdvaran. Northbaze levererar idag via vårt distributionsnätverk produkter till flertalet multinationella bolag och kommuner i Centraleuropa. Detta är en affär vi ser stora möjligheter i att i framtiden få större utväxling på vår unika produktbredd och bli en helhetsleverantör till dessa bolag av ljud- och skyddsprodukter.

Northbaze Group har som tidigare kommunicerats satsat på att bygga en ny IT-infrastruktur för den europeiska verksamheten inklusive nya E-com plattformar under kvartal tre, vilket tagit mer tid än vad som tidigare prognostiserats vilket medfört kortsiktiga negativa effekter på vår online försäljning. Men nu är JAYS online plattformar igång och anpassade för både den svenska och tyska marknaden samt den internationella scenen. Vi har nu också kommit igång med arbetet med digitala marknadskampanjer under kvartal fyra i ovan regioner för att på allvar bygga en kundbas av direktkonsumenter för varumärket JAYS. Sedan tidigare har Northbaze en satsning på online marknadsplatser såsom Amazon genom vår tyska verksamhet Kavaj, som tillsammans med nya online plattformar för våra olika varumärken kommer vara basen för koncernens satsning inom B2C området.

Adiantes, vår fabrik och verksamhet i Thailand kopplat till premium OEM tillverkning inom Smart Mobility området, har tagit ytterligare kliv under kvartalet i ett redan fint år med en ökad omsättning om 26% under kvartal tre. Vi ser i och med orderingången under samma kvartal en fortsatt ökning där fabrikens externa premium varumärken fortsätter expandera geografiskt och vi har fått möjligheter att i framtiden även expandera och producera fler typer av produkter för dessa varumärken. Fabriken har historiskt tillverkat läderprodukter inom mobiltillbehörsområdet men vår producerande enhet har arbetat aktivt för att även bli en leverantör av större läderprodukter så som läderväskor vilket vi nu äntligen kommer se resultat av i kommande kvartal.

För tredje kvartalet på raken har vi levererat ett positivt EBITDA och vi kommer fortsatt fokusera på att växa under lönsamhet och en ökad koncentrering av vår brandade försäljning till de nordiska och tyska marknaderna. JAYS kommer från och med kvartal fyra finnas tillgängliga hos de flesta större detaljister på den nordiska marknaden och vi kommer i och med etableringen på fler marknadsplatser också utöka våra kampanjmedel för att nå ut till en bredare kundgrupp.

Vi är nu inne i årets roligaste kvartal där vi kommer ytterligare att vässa JAYS produktsortiment med branschledande produkter, lansera ett nytt sortiment inom Krusell där vi går tillbaka till det genuint vackra och enkla Krusell med fokus på funktionalitet och tekniska lösningar samt producera premium läderprodukter för alla modeinriktade män och kvinnor världen över som nu under Black Friday och juletid önskar ge sig själva en riktigt fin present. Sammanfattningsvis står vi inför ett spännande kvartal och avslutningen på ett år där vi trots stora utmaningar lyckats leverera lönsamhet!

Göteborg den 19:e november 2020
               
Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Northbaze Group bildar ett nytt affärsområde med namnet ”Adiantes” genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility.
 • Northbaze Group tilldöms ett vite om 600 tkr av Nasdaq disciplinnämnd avseende brister i bolagets informationsgivning.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • JAYS lanserar sin tredje True Wireless modell, f-Five True Wireless. f-Five är JAYS första True Wireless med en ”drop style” design och fokus under utvecklingen har legat på passform och samtalskvalitet.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR KVARTAL 3 2020

 • Northbaze Group uppvisar för tredje kvartalet i följd ett positivt EBITDA och för tredje kvartalet uppgår EBITDA resultatet till 252 tkr, vilket visar att koncernens förändringsarbete äntligen har fått genomslag för att vända den tidigare långsiktiga negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka. Koncernens målmedvetna arbete innebär att kostnadsbasen nu är på en tillfredsställande nivå vilket ger koncernen möjlighet blicka framåt och expandera affären.
 • Adiantes växer med 26% under kvartalet i jämförelse med föregående års tredje kvartal, där tillväxten fortsätter baserat på vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande som bygger på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Till följd av att våra OEM kunder till stor del har en väletablerad onlineaffär samt en försäljning direkt mot slutkonsumenten har Adientes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap inneburit nya kundkontrakt som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som attraheras av vår samlade kompetens inom området och som fortfarande till viss del producerar sina produkter i högkostnadsländer eller i länder med en instabil geopolitisk situation. Adientes har även påbörjat ett projekt kring möjligheten att nyttja sin kompetens, design- och produktionskunskap till att även omfatta design och tillverkning av andra närliggande produkter såsom mindre och större exklusiva skinn- och läderväskor inom exempelvis laptop-, duffel- och weekend-bags området.
 • Audio & Sound redovisar en mindre ökning i sin nettoomsättning med 1% under kvartalet i jämförelse med föregående års tredje kvartal. Försäljningen inom Audio & Sound koncentreras allt mer kring vår nordiska affär och vår direkta försäljning mot detaljisterna där perioden inneburit svårigheter för våra exportmarknader som påverkats av nedstängningen. Fokus under kvartalet har varit att lansera JAYS hos fler rikstäckande detaljister i Norden vilket vi kommer se bära frukt under Black Friday där JAYS numera finns tillgängligt hos de flesta större detaljister. Inom Audio & Sound fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och nästa produkt inom hörlursområdet kommer bli en True Wireless ANC (brusreducerande) drop style inear hörlur med perfekta tal- och mikronfonegenskaper.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 30% i jämförelse med föregående års tredje kvartal. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärke Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker som haft en negativ påverkan av COVID-19 samt delvis på förskjutna smartphone lanseringar. Inom Smart Mobility pågår en ompositionering av varumärket Krusell för att framöver främst fokusera på kvalitet och funktion för professionella företagsbehov och utbildningssektorn. Omstrukturering av varumärket Krusell innebär en förflyttning från att tidigare haft ett fokus att sälja mot slutkonsumenterna via telekomaktörer till att numera ha ett ökat fokus på företagssidan med att erbjuda specialanpassade skyddsprodukter till företagens egna unika behov. Både avseende skyddsprodukter för professionella användare ute på fältet samt till skolsektorn och det digitala hemmakontoret ser vi stora möjligheter att utöka vårt erbjudande och verksamhet för att bättre hjälpa företagen i deras digitaliseringsresa.
 • Koncernens B2C-försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 22% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess legotillverkning. Koncernen har som tidigare kommunicerat ökat sina dedikerade resurser för sjösatta nya E-com plattformar och för att bygga en skalbar online affär under kvartalet. Uppbyggnaden av nya plattformar och system har dock tagit längre tid än planerat vilket negativt påverkat onlineförsäljningen kortsiktigt under kvartalet. Dock står vi nu redo inför årets viktigaste period med Black Friday försäljning och Julhandel.
 • Bruttomarginalen uppgick till 44 % (42%) för Q3 2020. Bruttomarginalen ökar i jämförelse mot föregående års tredje kvartal i och med nylanserade audio-produkter som har en förbättrad marginalstruktur samt moderniseringar och marginalförbättringar som skett i vår produktionsenhet. Trots en ökad andel OEM tillverkning inom affärsområdet Adientes av den totala omsättningen i koncernen har vi med framgång kunnat uppnå marginalförbättringar till följd av produktionsoptimeringar och ökade skalfördelar baserat på ökade tillverkningsvolymer. En fortsatt tillväxt för Adientes kommer kunna skapa ytterligare skalfördelar, och vår bedömning är att bolagets utnyttjandegrad av befintliga tillgängliga produktionslinjer och produktionskapacitet succesivt kommer kunna utökas under kommande år. Dessutom kommer bolaget fortsätta arbetet med att modernisera och genomföra investeringar i Adientes tillverkning och produkterbjudande. En fortsatt diversifierat och bredare produkterbjudande inom koncernen generellt samt en försäljning inom ett flertal markandskanaler och kundvertikaler skapar en stabil grund för Northbaze fortsatta arbete och expansion.  
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång är 280% större än samma period föregående år och uppgår till 25.1 mkr (6.6 mkr), varav 5.4 mkr inom Audio & Sound, 7.7 mkr inom Smart Mobility och 12 mkr inom Adiantes. Inledningen av kvartalet var något svagare än normalt för säsongen, men avslutningen av kvartalet innebar en ökad aktivitet och orderingång för utleverans under kommande månader. Ökningen av orderstocken förklaras även av två områden där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer att hjälpa oss att förbättra flödena och produktionseffektivitet vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets tredje kvartal är positivt om 252 tkr (- 4 973 tkr). EBITDA resultatet har under kvartalet påverkats av löpande kostnader relaterade till det avslutade omstruktureringsprogrammet, engångsavskrivningar av obsoleta produkter samt vitesbeloppet från Nasdaq, samtliga dessa kostnader är av engångskaraktär. Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online och vi har nu etablerat en hälsosam kostnadsbas och fokus kan nu läggas på att utveckla affären som helhet.
 • Kassaflödet för kvartalet var positivt och uppgick till 0.2 mkr (-27 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde bidrog med +1.2 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det positiva kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur ett förbättrat arbete med att minska ledtiderna på vitala produkter för att öka omsättningshastigheten på lagret och minska kapitalbindningen. Samtidigt förbättrade kredittider hos våra leverantörer. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.6 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -0.4 mkr vilket kommer ur amorteringar för våra lån samt ökad fakturabelåning.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR NIOMÅNADERSPERIODEN 2020

 • Northbaze Group har levererat ett positivt EBITDA under årets alla tre kvartal och under dessa nio månader når lönsamheten (EBITDA) 474 tkr (- 15 145 tkr). Detta påvisar att koncernens förändringsarbete att vända den tidigare negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka äntligen får genomslag. Koncernen har under de senaste åren både lyft omsättningen och kan nu även presentera kontinuerliga positiva EBITDA resultat.  
 • Adiantes växer med 47% under perioden i jämförelse med föregående års första nio månader, där tillväxten är stark genom affärsområdets konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Tillväxten fortsätter att vara stark genom att våra OEM kunder har haft en väletablerad onlineaffär och försäljning direkt mot slutkonsumenten. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som fortfarande till viss del producerar i högkostnadsländer eller i länder med instabil geopolitisk situation. Adientes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap har inneburit nya kundkontrakt under 2020 som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 19% under perioden i jämförelse med föregående års första nio månader. Minskning härrör till att affärsområdet under andra kvartalet 2019 utlevererade en större bundlingsaffär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären inom Audio & Sound med cirka 3 mkr. Audio & Sound segmenten har fortsatt sin bas i den traditionella detaljhandeln som haft en negativ påverkan av COVID-19 med minskad försäljning i butik som följd.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 21% i jämförelse med föregående års första nio månader. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärket Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker vilket har påverkats negativt av COVID-19.  Varumärket Krusell kommer framledes att fokusera mera på företagskunders behov avseende kvalitet, funktion och kring skyddsprodukter för professionella användare ute på fältet samt till skolsektorn och det digitala hemmakontoret. Koncernen ser möjligheter att utöka vår verksamhet för att bättre hjälpa företagen i deras digitaliseringsresa.  
 • Koncernens B2C försäljning online för första halvåret uppgår till cirka 22% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess OEM tillverkning för andra varumärken. Koncernen har som tidigare kommunicerat ökat sina dedikerade resurser för sjösatta nya E-com plattformar och för att bygga en skalbar online affär under tredje kvartalet. Uppbyggnaden av nya plattformar och system har dock tagit längre tid än planerat vilket påverkat onlineförsäljningen kortsiktigt negativt under tredje kvartalet. Dock står vi nu redo inför årets viktigaste period med Black Friday försäljning och Julhandel.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % (45%) för första nio månader 2020. Den ökade bruttomarginalen förklaras främst av produktivitetsförbättringar i och med moderniseringarna som genomförts i fabriken i Thailand under perioden.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 25.1 mkr (6.6 mkr), varav 5.4 mkr inom Audio & Sound, 7.7 mkr inom Smart Mobility och 12 mkr inom Adiantes. Ökningen av orderstocken förklarar sig i två delar där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer att hjälpa oss att förbättra flödena och produktionseffektivitet vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första nio månader är positivt om 474 tkr (- 15 145 tkr). EBITDA resultatet har under hela perioden 2020 påverkats av löpande kostnader relaterade till det nyligen avslutade omstruktureringsprogrammet. Bolaget har även under perioden exempelvis genomfört engångsavskrivningar av obsoleta produkter, investerat i nya processer och har under det sista kvartalet även haft en negativ påverkan av ett vitesbelopp från Nasdaq. Samtliga omnämnda kostnader ovan är av engångskaraktär, och det underliggande EBITDA resultatet bedöms därmed kunna förstärkas framöver. Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online och vi har nu etablerat en hälsosam kostnadsbas och fokus kan nu läggas på att utveckla affären som helhet. Bolaget har genomfört den kommunicerade målsättningen att bespara 15 mkr rullande tolvmånader där dessa besparingar nu kommer ge full effekt.
 • Kassaflödet för perioden är positivt och uppgick till 1.1 mkr (-1.9 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde var -11.9 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran mot att finansieringsverksamheten får en positiv kassaflödeseffekt. Den andra anledningen är att bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1.6 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 14.6 mkr som kommer ur den ökade kreditramen bolaget satt upp i vårt nya finansieringsarrangemang i början av 2020 inklusive fakturabelåningen.


För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com 

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e november 2020, klockan 08.30 CET.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations


NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning under namnet ”Adiantes” sker för premium skinn- och läderprodukter för både andras varumärken samt inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

Koncernen har under 2020 bildat ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan tillverkning för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.