Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Information om förvärvade optioner kopplad till Northbaze Group’s optionsprogram 2020 A & B

Årsstämman 2020 för Northbaze Group AB (publ) beslutade om att anta optionsprogram 2020 A för styrelsen om 1.5 miljoner optioner och optionsprogrammet 2020 B 3.5 miljoner optioner för nyckelmedarbetare. Northbaze Group AB meddelar idag att för optionsprogrammet 2020 A har samtliga optioner blivit förvärvade av styrelsen* och cirka 83% av optionerna för nyckelmedarbetare inom optionsprogrammet 2020 B har blivit förvärvade. Resterande optioner inom optionsprogrammet 2020 B kommer erbjudas vid nyanställningar av nyckelkompetenser.

Styrelsemedlemmarna förvärvade optionerna till priset 0,0579 SEK per teckningsoption (Optionsprogram A) och nyckelmedarbetarna till ett pris om 0,0382 SEK per teckningsoption (Optionsprogram B).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Northbaze Group AB. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna för optionsprogram 2020 A kan ske under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 15 juli 2024 till teckningskursen 1 SEK per aktie. Motsvarande för optionsprogram 2020 B, nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 15 juli 2023 till teckningskursen 1 SEK per aktie

För fullständiga villkor av teckningsoptionsprogram 2020 A & B, se kallelsen till årsstämman 2020: https://ir.northbazegroup.com/investor-relations#annual_general_meeting

Aktier och aktiekapital
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner i båda program kan 5 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Northbaze Group AB. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet i bolaget öka med högst 750 000 SEK.

*) Mot bakgrund av att en av styrelseledamöterna som föreslogs till val vid årsstämman avböjde inval kort tid före årsstämman har de 250 000 teckningsoptioner som skulle erbjudits ledamoten fördelats på de fem styrelseledamöter som valdes vid årsstämman.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Tyskland, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning ”Adiantes” är lokaliserad för premium skinn- och läderprodukter för både andras varumärken och produktion inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en egen tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

Koncernen bildade under 2020 ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan och intern tillverkningen för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer. + 46 31 761 22 30.