Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande 2020-05-28


Den 27 maj 2020 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
 • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 70 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 30 000 kr till respektive styreledamot.
 • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
 • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Erik Fischbeck och Anders Bruzelius samt val av Per-Johan Swartling, Christer Wallin och Kristofer Hulten.
 • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2020 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
 • Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolaget styrelse (Optionsprogram 2020 A) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2023), enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolaget nyckelpersoner (Optionsprogram 2020 B) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2019/2023), enligt framlagt förslag

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze’s Groups hemsida ir.northbazegroup.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2020 där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 08:30 CEST.      

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Det egenutvecklade produktsortimentet marknadsförs under varumärken som Jays Headphones, Jays Speakers, Clint Audio, Clint Digital, Krusell, Pagalli, Walk on Water och KAVAJ. Koncernen utvecklar och tillverkar även produkter för andra välrenommerade varumärken på OEM basis. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.