Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 1 2021

Q1 2021 1 januari – 31 mars 2021 i korthet

 • Northbaze Group uppnår för helåret en total nettoomsättningstillväxt om 27% vilket överträffar med bolagets tillväxtmål samt med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Adiantes uppgår till 15 mkr (13 mkr), Smart Mobility uppgår till 17 mkr (7 mkr) och Audio & Sound uppnår en omsättning om 8 mkr (11 mkr). Sammantaget uppnår koncernen en omsättning om 40 mkr (31 mkr) under kvartal 1.  
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartal 1 uppgår till cirka 15% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning.
 • Bruttomarginalen minskar under kvartalet i jämförelse med föregående års första kvartal på grund av fortsatt höga logistikkostnader under perioden och marginalen uppgick till 44 % (49%) för kvartal 1 2021.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 1 till 16 mkr (15 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 9 mkr inom Adiantes, 5 mkr inom Audio & Sound och 2 mkr inom Smart Mobility.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under kvartal 1 är positivt om 1 168 tkr (221 tkr) och med en EBITDA marginal om 3%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 14.5 mkr (- 9.1 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 51 % (56 %) vid kvartalets slut.

Northbaze Group förstärker närvaron i Norden och investerar för framtiden

Northbaze Group fortsätter att växa i linje med våra tillväxtmål och levererar en tillväxt om 27% under kvartal 1. Samtidigt som vi kontinuerligt växer under lönsamhet med en EBITDA marginal om 3% under kvartal 1 där EBITDA resultat växer med över 400% i jämförelse med föregåendes års första kvartal.
Detta är sjätte kvartalet i rad koncernen påvisar ett positivt EBITDA resultat vilket är i linje med hur vi önskar bygga vårt framtida Northbaze där bolagets vinster ska återinvesteras i framtida tillväxt. I samma spår kommer vi ytterligare investera i vår producerande enhet med byggandet av ett eget utvecklingscenter. Genom detta kommer vi ytterligare spetsa vår kompetens för att kunna vara en aktiv part i utvecklandet av våra kunders varumärken och deras produktportfölj samtidigt som vi kommer bredda vår kompetens för att kunna producera större läderprodukter på sikt. Centret kommer också innebära att vår kompetens och kapacitet för att driva fler skräddarsydda projekt mot företagssidan förstärks.

Företagssidan har som vi tidigare kommunicerat snabbt vuxit fram i takt med att digitaliseringsbehoven accelererat i och med COVID pandemin hos större bolag och kommuner ute i Europa. Fokus kommer vara att vidare utveckla företagssortiment så det återspeglar Northbaze fulla bredd av audioprodukter och mobil-& IT-tillbehör.

Fokus under kommande kvartal kommer vara att ytterligare cementera varumärket JAYS i den nordiska marknaden och bredda sälj- och marknadskanalerna vi nu säljer till med nya retailers samarbeten samt nya partners vi arbetar med för att nå till en bredare kundgrupp. Allt detta med fokus på vår nordiska kärnmarknad och med detta kommer vi få ut ytterligare synergier med en förstärkt närvaro som kommer gynna samtliga säljkanaler vi redan idag är aktiva på.

Koncernens finansiella plattform fortsätter förstärkas via både det positiva EBITDA resultatet och den senaste bankupphandlingen vilket vi ser i det positiva operationella kassaflöde under kvartal 1 där koncernen producerar ett positivt kassaflöde om 14.5 MSEK.  

Marknaden fortsätter tyvärr besväras av fortsatt höga logistikkostnader och försvårade flöden vilket vi ser i en fortsatt lägre marginal i vår försäljning. Likaså ser vi nu över världen att flertalet länder i omgånger går in i strängar nedstängningar av samhället alternativt att pandemin har en hämmande effekt på butiksförsäljning i stort vilket självfallet påverkar vår förmåga att sälja till dessa marknader. Pandemin kommer fortsätta ha effekt under hela första halvan av 2021.

Trotsa pandemins fortsatta svårigheter ser vi med stor framförsikt på kvartal 2 som ska bli spännande med flertalet nya lanseringar av både hörlurar och högtalare samt knyta upp nya kundsamarbeten hos detaljister såsom online partners som kommer förstärka Northbaze närvaro i Norden och skapa oss en grund att stå på för att ta sats mot högre mål i framtiden.  

Göteborg den 20:e maj 2021

Henrik Andersson,

Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Northbaze Group refinansierade sin kreditram för att matcha bolagets tillväxtambitioner

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Northbaze Group investerar i ett nytt Utvecklings- & Innovationscenter för Adiantes

DETALJERADE UPPLYSNINGAR Q1 2021

 • Northbaze Group fortsätter sin positiva trend och visar för sjätte kvartalet i rad ett positivt EBITDA resultat och redovisar för kvartal 1 ett resultat om 1 168 tkr och med en EBITDA marginal om 3%. Trenden påvisar det målmedvetna arbetet koncernen arbetar utefter vilket är att koncernen ska växa under lönsamhet. Koncernens nettoomsättning växer som helhet med 27% under kvartal 1 i jämförelse med föregående års motsvarande period.
 • Adiantes växer med 15% under kvartal 1 i jämförelse med föregående års motsvarande period, där tillväxten fortsätter vara stark genom vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande baserat på vår breda erfarenhet inklusive utvecklings- och designkunskaper inom skinn- och lädertillverkning. Till följd av att våra private label kunder till stor del har en väletablerad onlineaffär samt en försäljning direkt mot slutkonsumenten har Adiantes framåtriktade arbete att etablera långsiktiga partnerskap inneburit nya kundkontrakt som leder till succesivt ökade tillverkningsvolymer. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt att koncern kommer arbeta med målmedvetet för att knyta upp fler europeiska premiumvarumärken som attraheras av vår samlade kompetens inom området och som fortfarande till viss del producerar sina produkter i högkostnadsländer eller i länder med en instabil geopolitisk situation. Adiantes har även påbörjat ett projekt för att skapa ett utvecklingscenter för att både utveckla befintliga produktkompetenser samt utveckla design och tillverkning av andra närliggande produkter såsom mindre och större exklusiva skinn- och läderväskor inom exempelvis laptop-, duffel- och weekend-bags området.
 • Audio & Sound redovisar en minskning i sin nettoomsättning med 26% under kvartal 1 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Den negativa omsättningsutvecklingen har till större delen att göra med utrullning av bundels affär till Ryssland om 4 mkr under början av 2020 och under början av 2021 har pandemin satt tillfälligt stopp för vidare exportförsäljning till marknaden. Exkluderat den ryska försäljningen så växer Audio & Sound med cirka 1 mkr vilket är kopplat till JAYS expansion inom retail ledet där JAYS numera finns hos samtliga större detaljister inom konsumentelektronik och inom den nordiska marknaden samt påbörjat vidare expansion till andra typer av detaljister inom sport och fritid med mera. Inom Audio & Sound fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och där vi under våren kommer presentera en utvidgad högtalar-serie både avseende portabla- och smarta hemhögtalare samt för både inomhus-och utomhus bruk.
 • Smart Mobility levererar en nettoomsättningstillväxt om 138%. Tillväxten är direkt kopplat till koncernens framgångsrika etablering av skräddarsydda tillbehör för kommuner och storbolag där koncernen knutit samman vår fabrik med behoven som snabbt uppstått på den lokala marknaden i COVID’s spår. Ett exempel på detta är den tyska skolsektorns snabba forcering för att kunna etablera en digital distansutbildning vilket inneburit stora investeringar i hårdvara samt specialgjorda tillbehör. Koncernen jobbar också aktivt med att knuta upp direkta avtal med större bolag i central Europa för att kunna fortsätta växa inom området och kunna erbjuda en större bred av produkter i vårt kunderbjudande i linje med Northbaze vision av att kunna erbjuda ett komplett utbud av audio- och IT-tillbehör till både den professionella användaren såsom slutkonsumenten.  
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 15% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning. Nuvarande försäljningsandel som säljs online är under koncernens uttalade mål där koncernen ska nå 30% i slutet av året vilket ledningen jobbar aktivt för att förstärka våra konsumentvarumärken online under kvartal 2 med fler samprojekt och säljaktiviteter planerade. 
 • Bruttomarginalen minskar under kvartal 1 i jämförelse med föregående års motsvarande period på grund av ökade logistikkostnader till följd av pandemin och uppgick till 44 % (49%) för kvartal 1.
  Ökade logistikkostnader och försvårade logistikflöden är direkt kopplade till COVID-19 och bolaget arbetar aktivt för att minska dess effekt under kommande kvartal. Logistikkostnaderna har ökat på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group är vid årets utgång uppgick den till 16 mkr (15 mkr), varav 5 mkr inom Audio & Sound, 2 mkr inom Smart Mobility och 9 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under kvartal 1 är positivt om 1 168 tkr (221 tkr) och med en EBITDA marginal om 3%. EBITDA resultatet under kvartal 1 2021 växer med över 400% i jämförelse med föregående års första kvartal vilket påvisar koncerns arbete att växa under lönsamhet är fortsatt intakt där bolaget växer i linje med tillväxtmålet och arbetar nu med en positiv trend för att leverera på sikt en EBITDA marginal om 10%.  
 • Kassaflödet för året var positivt och uppgick till +1.1 mkr (- 1.5 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till 14.5 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Den större delen av det positiva kassaflödet från rörelsen är kopplat till förändringen av finansieringen av kundfordringar som dessförinnan varit fakturabelåning och redovisats under finansieringsverksamheten till att nu finansiera fakturorna via att koncernen säljer fakturorna och då minskar rörelsekapitalbindningen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.3 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -13.2 mkr vilket främst kommer ur i ovan angiven förändring kring finansieringen av kundfakturorna. Utöver detta har koncernen förstärkt kreditramen med 900 KSEK i ytterligare rörelsekrediter.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e maj 2021, klockan 08.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations
 

NORTHBAZE GROUP I KORTHET
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.