Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 2 2021 Januari - juni 2021

Q2 2021 1 april – 30 juni 2021 i korthet

 • Northbaze Group redovisar intäkter på 24 mkr, (27 mkr) för perioden april t.o.m. juni 2021. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Audio & Sound uppnår en omsättning om 10 mkr (6 mkr), Adiantes uppgår till 8 mkr (12 mkr) och Smart Mobility uppgår till 6 mkr (9 mkr).
  Omsättningsminskningen kommer i huvudsak från en förskjutning av försäljningen i den Thailändska verksamheten (Adiantes).  

  Under kvartalet har mycket arbete och resurser lagts på att genomföra en större affär. Utgången är fortfarande osäker men bolaget har goda erfarenheter av denna typ av affärer och ledningen ser dessa som en viktig del i tillväxt strategin.
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartal 2 uppgår till cirka 19% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning.
 • Bruttomarginalen ökar under kvartalet i jämförelse med föregående år. Marginalen uppgick till 49 % (46%) för kvartal 2 2021.
 • Orderboken i Northbaze Group växer under kvartal med 20% i jämförelse med föregående års motsvarande kvartal och uppgick vid slutet av kvartal 2 till 12 mkr (10 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7 mkr inom Adiantes, 3 mkr inom Smart Mobility och 2 mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under kvartal 2 är positivt om 0.2 mkr (0 mkr) och med en EBITDA marginal om cirka 1%. EBITDA resultatet påverkas positivt om 1.5 MSEK till följd av en återföring av tidigare bokförd tilläggsköpeskilling kopplad till förvärvet av KAVAJ GmbH.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2.5 mkr (- 4 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 53 % (52 %) vid kvartalets slut.
 • En organisationsförändring har genomförts under det andra kvartalet 2021. Den tyska verksamheten har flyttats till Sverige och slagits samman med befintlig organisation.
 • COVID-19 har haft en allmänt avkylande påverkan på marknaden men ingen specifik påverkan på bolaget.

Perioden 1 januari – 30 juni 2021 i korthet

 • Northbaze Group uppnår för perioden en total nettoomsättningstillväxt om 10% samt med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Adiantes uppgår till 23 mkr (25 mkr), Smart Mobility uppgår till 22 mkr (16 mkr) och Audio & Sound uppnår en omsättning om 19 mkr (17 mkr). Sammantaget uppnår koncernen en omsättning om 64 mkr (58 mkr) under perioden. 
 • Koncernens B2C försäljning online för perioden uppgår till cirka 16% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning.
 • Bruttomarginalen minskar under perioden i jämförelse med föregående års första halvår på grund av höga logistikkostnader under kvartal 1 och marginalen uppgick till 46 % (48%) för första halvåret 2021.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av perioden till 12 mkr (10 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7 mkr inom Adiantes, 3 mkr inom Smart Mobility och 2 mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under första halvåret 2021 är positivt om 1.3 mkr (0.2 mkr) och med en EBITDA marginal om 2%. EBITDA resultat påverkas positivt om 1.5 MSEK till följd av en återföring av tidigare bokförd tilläggsköpeskilling kopplad till förvärvet av KAVAJ GmbH.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 12 mkr (- 13.1 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 53 % (52 %) vid kvartalets slut.

Fortsatt positivt EBITDA för Northbaze

Northbaze Group levererar ett solitt Q2 och lägger grunden för att mycket starkt sista halvår under 2021.

Det är för mig mycket glädjande att affärsområdet Audio & Sound levererar en stabil tillväxt gentemot föregående år. Tillväxten på 60% är framför allt driven av affärsutveckling med nya försäljningskanaler, där vi når nya konsumenter och kanaler för våra varumärken. Vår produktutveckling med smarta ljud produkter framskrider enligt plan, vi är övertygade om att JAYS kan göra avtryck inom segmentet både nationellt och internationellt. Bolaget har under kvartal två jobbat intensivt med en större upphandling som vi hoppas kunna presentera inom kort.

Adiantes har som bekant haft en otroligt fin tillväxt och utveckling under flera års tid. Under kvartal två har vi haft en ökad Covid spridning i området där vår tillverkade enhet är baserad. För att säkerställa att vi alltid ställer långsiktighet, medarbetares hälsa i fokus har fabriken opererat med nedsatt kapacitet under kvartalet. Ordersituationen är god för Adiantes för kommande hårdvarulanseringar vilket borgar för en stark avslutning på verksamhetsåret och vidare in i 2022.

De högre logistikkostnader och utmaningar med transporter kommer mest troligen vara oförändrat under hela året vad vi bedömer. Vi har sedan sista kvartalet 2020 jobbat intensivt för att upprätthålla koncernens marginal och har prioriterat hälsosamma affärer före volymer.

Under kvartal två har vi sett haft effekter av Covid-19 inom samtliga affärsområden men fortsätter hantera de utmaningar och möjligheter vi ser enligt den plan koncernledningen tog fram under våren 2020.

Vi ser nu fram emot ett sista halvår där vi fortsätter jobba med vårt mantra, att leverera tillväxt under lönsamhet.

Göteborg den 19:e augusti 2021

Henrik Andersson,

Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Northbaze Group investerar i ett nytt Utvecklings- & Innovationscenter för Adiantes
 • JAYS Headphones bryter ny mark i samarbete med Intersport

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Northbaze Group anställer ny CFO

DETALJERADE UPPLYSNINGAR Q2 2021

 • Northbaze Group fortsätter sin positiva trend och visar för sjunde kvartalet i rad ett positivt EBITDA resultat och redovisar för kvartal 2 ett resultat om 0.2 mkr och med en EBITDA marginal om 1%. Trenden påvisar det målmedvetna arbetet koncernen arbetar utefter vilket är att koncernen ska växa under lönsamhet.
 • Audio & Sound växer med 60% under kvartal 2 i jämförelse med föregående års motsvarande period.
  Tillväxten kommer ur koncernens målmedvetna arbete med att bredda antal detaljister inom fler områden utöver den traditionella konsumentelektronikshandeln där JAYS varit framgångsrika tidigare. Bland annat har JAYS etablerat ett nytt samarbete med Intersport där vi ser större möjligheter att expandera framöver. Utöver detta fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och där vi till hösten kommer presentera en utvidgad serie för smarta hemhögtalare samt utöka vårt true-wireless sortiment.
 • Adiantes minskar sin omsättning under kvartal 2 med 31% i jämförelse med föregående års motsvarande kvartal. Minskningen kommer ur främst ur att större delen av produktionen är centrerad kring Iphone tillbehör och därmed skjuts orders fram till lanseringen av nya iPhone som planeras ske under kvartal 3. Fokus för produktionsenheten i perioden har varit att förstärka och förbättra vårt kunderbjudande genom att förstärka fabriken med ett nytt utvecklingscenter samt starta ett designsamarbete med en designskola i Florens för att därmed bli en partner som inte bara producerar produkter utan också med utvecklar våra kunders sortiment. Koncernen fokuserar också på att framför allt nå nya kunder inom modeindustrin inom läder i Europa framöver. 
 • Smart Mobility minskar sin omsättning under kvartal 2 med 34% i jämförelse med föregående års motsvarande kvartal. Affärsområdet säljer numera främst mobila- och IT-tillbehör till professionella användare och skräddarsydda lösningar för storbolag samt kommuner och på grund av att många länder är på väg att återöppna sina samhällen avvaktar många storbolag och kommuner sina inköp inför detta. Koncernen arbetar aktivt med att knuta upp direkta avtal med större bolag i centraleuropa för att kunna fortsätta växa inom området och kunna erbjuda en större bredd av produkter i vårt kunderbjudande i linje med Northbaze vision av att kunna erbjuda ett komplett utbud av audio- och IT-tillbehör till både den professionella användaren och slutkonsumenten.  
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 19% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning. Nuvarande försäljningsandel som säljs online är under koncernens uttalade mål där koncernen ska nå 30% i slutet av året vilket ledningen jobbar aktivt för att förstärka våra konsumentvarumärken online under andra halvan av 2021 med fler samprojekt och säljaktiviteter planerade. 
 • Bruttomarginalen ökar återigen under kvartal 2 i jämförelse med föregående års motsvarande period och uppgick till 49 % (46%) för kvartal 2. Logistikflöden har förbättrats under kvartal 2 och därmed har kostnader börjat gå ner.
 • Orderboken i Northbaze Group ökade med 20% och uppgick vid slutet av kvartal 2 till 12 mkr (10 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7 mkr inom Adiantes, 3 mkr inom Smart Mobility och 2 mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under kvartal 2 är positivt om 0.2 mkr (0 mkr) och med en EBITDA marginal om 1%.
 • Kassaflödet för kvartalet var negativt och uppgick till -2.1 mkr (+2.4 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till -2.5 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet i rörelsen kommer främst ur negativa rörelseresultatet om vi exkluderar ej kassapåverkande komponenter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.4 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0.8 mkr vilket kommer ur en utökad rörelsekredit.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR PERIODEN 2021

 • Northbaze Group redovisar ett positivt EBITDA resultat och redovisar för första halvåret 2021 ett resultat om 1.3 mkr och med en EBITDA marginal om 2%. Trenden påvisar det målmedvetna arbetet koncernen arbetar utefter vilket är att koncernen ska växa under lönsamhet. Koncernens nettoomsättning växer som helhet med 10% under första halvåret 2021 i jämförelse med föregående års motsvarande period.
 • Adiantes nettoomsättning minskar med 7% under första halvåret 2021 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Minskning kommer ur främst ur att större delen av produktionen är centrerad kring Iphone tillbehör och därmed skjuts orders fram till den nya Iphone lansering som beräknas ske under kvartal 3. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt att koncern kommer arbeta med målmedvetet för att knyta upp fler europeiska premiumvarumärken som attraheras av vår samlade kompetens inom området och som fortfarande till viss del producerar sina produkter i högkostnadsländer eller i länder med en instabil geopolitisk situation. Adiantes har även slutfört ett projekt för att skapa ett utvecklingscenter för att både utveckla befintliga produktkompetenser samt utveckla design och tillverkning av andra närliggande produkter såsom mindre och större exklusiva skinn- och läderväskor inom exempelvis laptop-, duffel- och weekend-bags området.
 • Smart Mobility levererar en nettoomsättningstillväxt om 42%. Tillväxten är direkt kopplat till koncernens framgångsrika etablering av skräddarsydda tillbehör för kommuner och storbolag där koncernen knutit samman vår fabrik med behoven som snabbt uppstått på den lokala marknaden i COVID’s spår. Ett exempel på detta är den tyska skolsektorns snabba forcering för att kunna etablera en digital distansutbildning vilket inneburit stora investeringar i hårdvara samt specialgjorda tillbehör. Koncernen jobbar också aktivt med att knyta upp direkta avtal med större bolag i centraleuropa för att kunna fortsätta växa inom området och kunna erbjuda en större bredd av produkter i vårt kunderbjudande i linje med Northbaze vision av att kunna erbjuda ett komplett utbud av audio- och IT-tillbehör till både den professionella användaren och slutkonsumenten. 
 • Audio & Sound redovisar en tillväxt i sin nettoomsättning med 5% under första halvåret 2021 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Tillväxten är kopplad till JAYS expansion inom detaljistledet där JAYS numera finns hos samtliga större detaljister inom konsumentelektronik och inom den nordiska marknaden samt påbörjat vidare expansion till andra typer av detaljister inom sport och fritid med mera. Utöver detta fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och där vi till hösten kommer presentera en utvidgad serie för smarta hemhögtalare samt utöka vårt true-wireless sortiment.
 • Koncernens B2C försäljning online för första halvåret 2021 uppgår till cirka 16% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM- och private label tillverkning. Nuvarande försäljningsandel som säljs online är under koncernens uttalade mål där koncernen ska nå 30% i slutet av året vilket ledningen jobbar aktivt för att förstärka våra konsumentvarumärken online under kvartal 3 med fler samprojekt och säljaktiviteter planerade. 
 • Bruttomarginalen minskar under första halvåret i jämförelse med föregående års motsvarande period på grund av ökade logistikkostnader till följd av pandemin under kvartal 1 och uppgick till 46 % (48%) för perioden.
  Ökade logistikkostnader och försvårade logistikflöden är direkt kopplade till COVID-19 och bolaget har arbetat aktivt för att minska dess effekt under kvartal 2 vilket vi ser att vi lyckats med under kvartal 2 med förstärkt marginal. Logistikkostnaderna ökade under kvartal 1 på grund av kapacitetsbrister som skett på flygtransporter som lidit av att civiltrafiken nästintill helt upphört.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 2 till 12 mkr (10 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 7 mkr inom Adiantes, 3 mkr inom Smart Mobility och 2 mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under första halvåret 2021 är positivt om 1.3 mkr (0.2 mkr) och med en EBITDA marginal om 2%.
 • Kassaflödet för första halvåret var negativt och uppgick till -1 mkr (+0.9 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till 12 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Den större delen av det positiva kassaflödet från rörelsen är kopplat till förändringen av finansieringen av kundfordringar som dessförinnan varit fakturabelåning och redovisats under finansieringsverksamheten till att nu finansiera fakturorna via att koncernen säljer fakturorna och då minskar rörelsekapitalbindningen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.7 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -12.3 mkr vilket främst kommer ur i ovan angiven förändring kring finansieringen av kundfakturorna. Utöver detta har koncernen förstärkt kreditramen med 1.7 KSEK i ytterligare rörelsekrediter.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e augusti 2021, klockan 08.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations
 

NORTHBAZE GROUP I KORTHET
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.
Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. 
 

Attachments