Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 3 2021 Juli-September 2021

Q3 2021 1 juli – 30 september 2021 i korthet

 • Northbaze Group redovisar en omsättning om 26 Mkr (28 Mkr) under kvartal 3. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Audio & Sound uppnår en omsättning om 7 Mkr, Adiantes uppnår till 11 Mkr och Smart Mobility uppgår till 8 Mkr.
 • Bruttomarginalen ökar under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år. Marginalen uppgick till 46 % (44%) för kvartal 3 2021.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 3 till 18 Mkr (25 Mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 10 Mkr inom Adiantes, 2 Mkr inom Smart Mobility och 6 Mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under kvartal 3 är positiv med 0,2 Mkr (0,3 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 Mkr (1 Mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 46 % (49 %) vid kvartalets slut.
 • Processen att likvidera det tyska dotterbolaget KAVAJ GmbH startades och beräknas avslutas under Q3 2022. Ingen verksamhet sker i bolaget sedan i juni.
 • Kommissionärsupplägg med extern part i Tyskland är uppstartad sedan augusti.
 • Koncernen har under kvartal 3 inte mottagit några statliga stöd (0,3 Mkr).

Perioden 1 januari – 30 september 2021 i korthet

 • Northbaze Group uppnår för perioden en total nettoomsättning om 90 Mkr (87 Mkr). Detta motsvarar en nettoomsättningstillväxt om 4%. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Audio & Sound uppnår en omsättning om 29 Mkr (27 Mkr). Adiantes uppgår till 32 Mkr (38 Mkr), Smart Mobility uppgår till 29 Mkr (22 Mkr).
 • Bruttomarginalen är oförändrad i jämförelse med föregående år och uppgår till 46 % (46%). Koncernen är liksom många andra koncerner påverkade av höga fraktkostnader.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 3 till 18 Mkr (25 Mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 10 Mkr inom Adiantes, 2 Mkr inom Smart Mobility och 6 Mkr inom Audio & Sound.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under perioden är 1,6 Mkr (0,5 Mkr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 7 Mkr (- 11,9 Mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 46 % (49 %) vid kvartalets slut.

Ytterligare ett kvartal med positivt EBITDA!

Årets tredje kvartal har varit intensivt, dels gällande utmaningar gällande komponentbrist och logistik men framför allt där vi fortsatt vår förändringsresa och skrivit ett flertal nya kundavtal inom flera affärsområden.

Att koncernen lyckat påvisa ett positivt EBITDA trots ovan nämnda utmaningar är för mig ett kvitto på att vi har satt bolaget i en väldigt god position för att leverera tillväxt under lönsamhet.

Affärsområdet Audio & Sound har fokuserat på att jobba vidare inom inslagen strategi med sunda marginaler. JAYS kommer under Q4 lansera nya produkter inom både högtalare och hörlurar. Fokus under julhandeln kommer dock ligga på redan lanserat sortiment för att säkerställa ledtider och marginaler.

Vårt kompententa team jobbar nu på att stärka vårt B2B sortiment med audio produkter, detta för att ytterligare stärka vårt erbjudande mot offentlig sektor och större bolag. Samarbetet med Mudita där vi tillverkar under kunds varumärke är en för oss intressant nisch som vi ser stor potential i. Den tidigare kommunicerade upphandlingen inom A&S kommer vi kunna berätta mer om under Q4.

Adiantes har framför allt i början av kvartalet jobbat med begränsad produktion på grund av Covid-19 spridning i regionen, därav den något lägre omsättningen jämfört med samma period förra året. Vi ställer alltid medarbetenas hälsa i första rummet och har jobbat tätt tillsammans med lokala myndigheter för att säkra vaccinationer för vår personal, något som har bekostats av bolaget. Hela 10M SEK i orderbok för Q4 tillsammans med ett flertal långt gångna dialoger med starka varumärken som vill lägga produktion hos Adiantes borgar för en mycket intressant utveckling.

Smart Mobility har under kvartalet genomgått en omorganisation där det tyska dotterbolaget KAVAJ GmbH nu tillfullo integreras i den svenska verksamheten, där vi nu handhar samtliga grenar för koncernens e-handel. Vi har också effektiviserat flödet för våra tyska B2B kunder som både kortar ned ledtider från fabrik och gör affären mer lönsam.

Northbaze Group står i skrivande stund betydligt starkare än innan Covid-19 började härja. Vi har ställt om verksamheten till att inte vara beroende av fysiska butiker och har differentierat vår kundbas på ett förtjänstfullt sätt. Samarbetet med New Wave koncernen och dess dotterbolag är just ett sådant, där vi jobbar med koncernens varumärken men också som partner för produktion.

De högre logistikkostnaderna och komponentbrist kommer mest troligt vara också in i nästa år, detta gör att vi kommer fokusera på lönsamma affärer framför volym för att bygga ett starkt bolag.

Tillsammans med mina medarbetare ser jag fram emot en stark avslutning på året.

Göteborg den 17:e november 2021

Henrik Andersson,

Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Ny CFO har tillträtt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Northbaze Group huvudkontor flyttar till anpassade lokaler.
 • Samarbete med Mudita.
 • Samarbete med Intraco Trading.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR Q3 2021

 • Northbaze Group visar för tredje kvartalet ett positivt EBITDA om 0,2 Mkr. Detta innebär att Koncernen har redovisat ett positivt EBITDA i varje kvartal i två år.
 • Bruttovinstmarginalen för kvartal 3 uppgår till 46% vilket är i nivå med Q3 2020. Bruttovinstmarginalen påverkas negativt av höga fraktkostnader och högre inköpspriser p.g.a. halvledarbrist.
 • Audio & Sound ser en minskad omsättning kvartal 3 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Arbetet fortsätter med att hitta nya samarbeten vilket Mudita och Intraco Trading är ett exempel på. Utöver detta fortgår det löpande arbetet med framtida produktlanseringar och där en utvidgad serie för smarta hemhögtalare samt utöka vårt true-wireless sortiment ligger planerad till vintern.
 • Adiantes minskar sin omsättning under kvartal 3 i jämförelse med föregående års motsvarande kvartal. Minskningen beror främst på produktionsbortfall då fabriken har haft produktionsstörningar p.g.a.  Covid-19 under kvartalet. Ledningen agerade då föredömligt genom att först säkerställa de anställdas hälsa. Bolaget startade snabbt ett eget vaccinationsprogram och tack vare detta kunde produktionen återupptas. Alla anställda är nu fullt vaccinerade och normal produktion är återupptagen. Koncernen fokuserar också på att nå nya kunder inom modeindustrin inom läder i Europa framöver. Företagsledningen ser positivt på Q4 och på helåret 2021 för Adiantes.
 • Smart Mobility ökar sin omsättning under kvartal 3 i jämförelse med föregående års motsvarande kvartal. Arbetet med att knyta avtal direkt med större bolag fortsätter. Dock så avvaktar fortfarande många storbolag med att fullt se effekterna av öppnandet efter Covid-19 innan de köper in. Iom kommissionärsupplägget kommer koncernen kunna leverera snabbare och till en lägre kostnad till Centraleuropa. Detta ser koncernen som en mycket stor konkurrensfördel. 
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 3 till 18 Mkr (25 Mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 10 Mkr inom Adiantes, 2 Mkr inom Smart Mobility och 6 Mkr inom Audio & Sound.
 • Kassaflödet för kvartalet var negativt och uppgick till -4,9 Mkr (+0,2 Mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till -5 Mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet i rörelsen kommer främst ur negativa rörelseresultatet om vi exkluderar ej kassapåverkande komponenter. Koncernen har under kvartalet byggt upp en reserv av råvaror. Dessa kommer att faktureras ut under kvartal 4. Kassaflödet påverkas också av en stark försäljning i september.  Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -50 tkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0.1 Mkr där amortering på ett mindre lån börjar ske from september.  
 • Koncernen upplever också leveransstörningar från leverantörer i Kina p.g.a. Power shortage. Konceren har dagligen kontakt med leverantörer och logistikpartners för att säkerställa att koncernen gör det som krävs för att produktion och leverans skall kunna ske. 
 • Koncernen har arbetat med att strömlinjeforma organisationen med minskat lager som mål. Detta bedömer koncernen som rätt långsiktigt, men sett till det rådande världsläget är det inte optimalt med tanke på de utmaningar som förekommer i både logistikledet och leverantörsledet.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR PERIODEN 2021

 • Northbaze Group redovisar ett positivt EBITDA resultat om 1,6 Mkr (0,5 Mkr) för perioden. Koncernens nettoomsättning växer som med 4% under perioden 2021 i jämförelse med föregående års motsvarande period.
 • Bruttomarginalen för perioden är 46% vilket innebär att den är oförändrad i jämförelse med föregående års motsvarande period. Koncernen arbetar aktivt med att parera höga fraktkostnader som fluktuerar dagligen. Det är en utmaning att hitta de mest kostnadseffektiva logistikflödena. Bristen på halvledare har också en negativ påverkan då leverantörer höjt priset på produkterna.
 • Likvidation av det tyska dotterbolaget KAVAJ GmbH har inletts under Q3 2021 och avslutas under Q3 2022. KAVAJ GmbH har hittills under 2021 ett negativt EDITDA om 2,2 Mkr. Verksamheten är ersatt av ett kommissionärsupplägg from med augusti. Detta ser koncernen som ett mycket positivt steg emot att bli mer effektiva och lönsamma. 
 • Adiantes nettoomsättning uppgår till 34 Mkr (38 Mkr) för perioden 2021 i jämförelse med föregående års motsvarande period. Produktionsstörningar p.g.a. Covid-19 och leverantörsstörningar har varit utmanade för bolaget. De största kunderna återfinns fortfarande bland asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör. Bolaget tror fortsatt på en återhämtning och tillväxt hos befintliga kunder. Dialog med europeiska premiumvarumärken om tillverkning åt dem fortsätter.  
 • Smart Mobility nettoomsättning uppgår till 30 Mkr (22 Mkr). Arbetet med att knyta avtal med kommuner och företag fortsätter och detta visar sig vara effektivt. Koncernen har också satt upp ett kommissionärsupplägg med en extern part i Tyskland. Kommissionären kommer att arbeta med försäljning mot tyska kommuner och stora bolag med mål att kunna erbjuda ett komplett utbud av audio- och IT-tillbehör till både den professionella användaren och slutkonsumenten. 
 • Audio & Sound redovisar en nettoomsättning om 26 Mkr (26 Mkr). Försäljningen sker numera till samtliga större detaljister inom konsumentelektronik. Samarbete med detaljister inom sport och profilkläder har fallit väl ut och utvecklats fint under året. Bedömningen är att detta kommer växa i framtiden. Arbetet med produktlanseringar fortgår där målet är att presentera en utvidgad serie för smarta hemhögtalare samt utöka vårt true-wireless sortiment.
 • Orderboken i Northbaze Group uppgick vid slutet av kvartal 3 till 18 Mkr (25 Mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 10 Mkr inom Adiantes, 2 Mkr inom Smart Mobility och 6 Mkr inom Audio & Sound.
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -6 Mkr (+1 Mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde uppgick till 7 Mkr (-12 Mkr) inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Den större delen av det positiva kassaflödet från rörelsen är kopplat till förändringen av finansieringen av kundfordringar. Tidigare belånades fakturorna vilket redovisats under finansieringsverksamheten. From februari  säljs fakturorna vilket då minskar rörelsekapitalbindningen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.7 Mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till -12.1 Mkr vilket främst beror på ovan angiven förändring kring finansiering av kundfakturorna. Utöver detta har koncernen förstärkt kreditramen med 1.7 Mkr i ytterligare rörelsekrediter.

Attachments