Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bokslutskommuniké 2021: Januari-december 2021

Helåret 2021 1 januari – 31 december 2021

 • Northbaze Group uppnår för helåret 2021 en omsättning om 133 mkr (137 mkr). Och med ett positivt EBITDA resultat. Omsättningsfördelning mellan affärsområdena är följande: Adiantes uppgår till 49 mkr (51 mkr), Smart Mobility uppgår till 38 mkr (49 mkr) och Audio & Sound uppnår en omsättning om 46 mkr (37 mkr).
 • Adiantes visar en minskning i försäljningen med 4% under året i jämförelse mot föregående år. Detta på grund av bland annat tillfälliga nedstängningar av produktionen med anledning av pandemin. Bruttovinstmarginalen stärks till  50% (47%).
 • Audio & Sound redovisar en ökning i nettoomsättningen med 24% under året i jämförelse med föregående år. En stor del av affärsområdets nettoomsättning avser Multi-room projektet där 11.3 mkr avräknats.
 • Smart Mobility visar en minskad nettoomsättning med 22%. Försäljning har påverkats negativt av de logistikutmaningar som funnits under 2021. De höga fraktkostnaderna har gjort att bolaget noggrant utvärderat våra löpande affärer för att upprätthålla sunda marginaler. Restriktioner för butikshandel i många regioner har också påverkat försäljningen negativt.
 • Koncernen har en e-handelssite för B2C försäljning online. Denna site utgör en del i marknadsföringen och varumärkesuppbyggnaden samt utgör en mindre del av försäljningen.   
 • Bruttovinstmarginalen är oförändrad jämfört med föregående år och uppgick till 43 % (43%) för helåret 2021.
 • Orderboken i Northbaze Group är 14% större jämfört med föregående år. Vid årets utgång uppgick den till 41.1 mkr (36.4 mkr). Uppdelningen av orderstocken för respektive affärsområde är 28.9 (7.5 mkr) inom Audio & Sound, 5.7 (10.9 mkr) inom Smart Mobility och 6.5 mkr inom Adiantes.
 • oncernens lönsamhet (EBITDA) under året är positivt om 2.8 mkr (4.4 mkr) och med en EBITDA marginal om 2% (3%).
 • Kassaflödet för året var negativt och uppgick till -3.1 mkr (7.8 mkr).  
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 44 % (45%) vid årets slut.
 • Koncernen har ingått ett bindande avtal om att förvärva 100% av aktierna i det svenska bolaget Copter AB och dess dotterbolag (“Copter ”). Genom förvärvet stärker Northbaze Group sitt produkterbjudande och adderar ett väletablerat varumärke inom mobiltillbehör till koncernen. Köpeskillingen uppgår till 62.5 mkr som finansieras genom en riktad kvittningsemission till Copters aktieägare. Tillträde skedde i början av 2022.
 • Koncernen har också genomfört en riktad nyemission för att möta bolagets tillväxt men även för att hantera en global komponentsbrist samt den fraktkris som pandemin orsakat.

Q4 2021 1 oktober – 31 december 2021

 • Northbaze Group redovisar under årets fjärde kvartal en omsättning om 43 mkr (50 mkr). Återigen påvisar koncernen ett positivt EBITDA i kvartalet om 1.2 mkr. I försäljningssiffran ingår redovisad nettoomsättning för Multi-room projektet som avräknats med 11.3 mkr.    
 • Omsättningen inom affärsområdet Adiantes är 17 mkr (20 mkr). Orderböckerna inför 2022 ser goda ut med 6.5 mkr.
 • Inom affärsområdet Smart Mobility uppgår omsättningen till 6 mkr (19 mkr). Ökade fraktkostnader och förlängda leveranstider har påverkat negativt.
 • Audio & Sound ökar sin nettoomsättning kraftigt till 20 mkr (10 mkr). Långa ledtider och komponentbrist påverkar dock. Detta till trots ökar affärsområdet tack vare Multi-room projektet inom smarta högtalare.
 • Bruttovinstmarginalen är oförändrad under årets fjärde kvartal jämfört med föregående år och uppgick till 37 % (37%).
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets fjärde kvartal är positivt och uppgår till 1.2 mkr (3.9 mkr). Detta innebär att samtliga enskilda kvartal också under 2021 har visat ett positivt EBITDA. EBITDA marginalen uppgick till 3% (8%). 
 • Kassaflödet för kvartalet är uppgår till 2.7 mkr (6 mkr).   
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 44 % (45%) vid årets slut.

Nortbaze Group rustar för framtiden

Tillsammans med mina medarbetare satte vi upp tydliga gemensamma mål för koncernen under 2021.

Ett positivt EBITDA har för prioriterats framför tillväxt, detta för att lägga en bas som gör att koncernen nu kan lägga in en högre växel inom samtliga våra affärsområden.

Under året har Adiantes trots störningar i produktion påvisat vilket stabil verksamhet den är och leverar ett gott resultat med ett starkt kassaflöde. Vi jobbar nu för att ta nästa steg gällande nya kunder, breddat utbud och så klart växa med våra nuvarande kunder. Vidare för att minimera eventuella framtida pandemieffekter i Thailand har bolaget genomfört ett eget vaccinprogram som innebär att samtliga anställda har erbjudits gratis vaccin.

Koncernens B2B center i Frankfurt har under året vunnit ett flertal nya affärer med speciallösningar som gör att vi kan möta de högt ställda kraven våra kunder har. Vi breddar nu vårt utbud mot kundbasen vilket ytterligare ger oss möjlighet till ökad omsättning och god marginal.

Under 2021 har det genomförts en förenkling av organisationen som gett en minskad kostnadsmassa och skapat förutsättningar för ökad lönsamhet framöver. Bland annat har E-handeln och den tyska verksamheten flyttats till Sverige och Göteborg som ett led att bygga en omni strategi för koncernens varumärken.

Uppsatta mål för 2021 har vi kunnat uppfylla genom ett gediget arbete av alla våra medarbetare. Vi har förbättrat vår balansräkning och likviditet genom en nyemission där både nya och gamla ägare deltagit.  Vi har förvärvat Copter och affären slutfördes under början av 2022 som breddar vår kundbas och sortiment inom Smart Mobility och vi har startat ett samarbetsprojekt inom Multi-room som kommer att innebära ökad försäljning och lönsamhet. 

Mycket av det arbete som lagts ned under 2021 kommer att ge effekt först under 2022. Effekterna av pandemin har påverkat både oss och våra kunder negativt. Vi ser nu en ljusning med borttagna restriktioner och en större optimism från såväl vår hemmamarknad Norden samt på bolagets exportförsäljning.

Vi ser fortfarande utmaningar från brist och förseningar av komponenter samt av mycket höga fraktpriser men vår bedömning är att vi har passerat den mest utmanande tiden.

Koncernen går ur 2021 som en starkare koncern än när året började. Det viktiga strategiska förvärvet av Copter kommer att ge ett antal synergier i alla led. Den nya gemensamma koncernen kommer att ha en starkare kassa och en högre lönsamhet än vad de båda bolagen hade var för sig. Vi ser synergier i såväl logistik som leverantörs och kundledet. Bolaget förfogar över en egen produktionsresurs och kan ta del av vinster som skapas i alla led.

Multi-room projektet innebär ett kraftigt steg framåt för varumärket JAYS. De nya och spännande produkter som har tagits fram i detta projekt kommer att ge en breddning av Audio & Sound sortimentet och ge en ökad varumärkeskännedom.

Det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot 2022 och dess möjligheter. Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare, kunder leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete.

Göteborg den 17:e februari 2022

Henrik Andersson,

Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

  Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2022, klockan 08.30 CET.

  Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

  Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations