Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

DELÅRSRAPPORT 1 2022 JANUARI- MARS

           Kvartalsrapport 31 mars 2022

  • Northbaze Group uppnår en omsättning under första kvartalet 2022 på 35 mkr, (40 mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 2,2 mkr (1,2 mkr). Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 12 mkr (15 mkr), Smart Mobility 6 mkr (17 mkr) och Audio & Sound 8 mkr (8 mkr). Copter bidrar med en försäljning om 10 mkr för kvartalet. Copters försäljning kommer i fortsättningen att ingå i affärsområdet smart mobility.  
  • Adiantes visar en minskning i försäljningen med 20% i kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år. Minskningen kommer av fortsatta produktionsstörningar som orsakats av Pandemin. Redan under april har produktionen kommit i kapp efterfrågan och under kvartal två kommer Adiantes att kunna visa en försäljningsökning.
  • Smart Mobility visar en kraftigt minskad försäljning i kvartalet. De negativa effekterna från 2021 håller i med bl.a. logistikproblem. De kraftiga fraktkostnadsökningarna i kombination med osäkerheten i leveranstider har försvårat verksamheten betydande. Utmaningen för bolaget består i att kunna upprätthålla acceptabla marginaler under nuvarande kostnadspress.
  • Audio & Sound uppnår en omsättning på 8 mkr vilket är oförändrat jämfört med föregående år.
  • Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar kraftigt från 44% till 56% i kvartalet. Till stor del beror detta på ett förbättrat arbetssätt i hanteringen av våra affärer och också på grund av en förskjutning av försäljningsmixen. Exklusive Copters bidrag så är marginalen 52% vilket då ska jämföras med 44% föregående år.
  • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 34 mkr (16 mkr). Fördelningen är Adiantes 15 mkr (9 mkr) Audio & Sound 7 mkr (5 mkr) och Smart mobility 12 Mkr (2) varav Copters bidrag är ca 3 mkr.   
  • Likviditeten har förstärkts under kvartalet med en nyemission som inbringade 10,5 mkr. Emissionen var riktad och vände sig både till gamla och nya ägare. Likviditeten har också förstärkts genom ett fördjupat samarbete med bolagets bank.
  • Koncernen har organisatoriskt vuxit under kvartalet genom förvärvet av Copter. Förvärvet finansierades genom en apportemission. Copter har under kvartalet kunnat bidra med såväl ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde. Förvärvet innebär att affärsområdet Smart Mobility förstärks och öppnar upp för stora möjligheter till ”Cross-Selling”. Bolaget ser också synergier på kostnadssidan.
  • Soliditeten har genom de åtgärder som vidtagits i kvartalet kunnat stärkas kraftigt från 51% till 63%.

Kraftigt stärkt marginal och fördubblad EBITDA!

Koncernens viktigaste mål för årets första kvartal har kunnat infrias trots den turbulenta och svårhanterade tid bolaget verkar i, vi kan se tillbaka på ett kvartal som ligger i linje med våra förväntningar. Vi kliver in i Q2 med en mycket god införsäljning i ryggen från Q1, där vi vi dubblerat införsäljningen mot jämförande period.

Bolaget levererar återigen positivt EBITDA under första kvartalet om 2.2 mkr viket innebär en fördubbling mot föregående år.

Bolaget slutförde i januari en nyemission som kraftigt förstärkte soliditeten och likviditeten. Vidare slutfördes förvärvet av Copter AB i januari. Förvärvet genomfördes med en apportemission vilket innebär att bolaget nu tillförs en ökad omsättning, ett förbättrat resultat och ett positivt kassaflöde. Vidare innebär förvärvet att bolaget får in en ny betydande delägare, NEA Partners.

Bolagets enhet i Thailand, Adiantes, har inlett året i linje med budget och bidrar med ett bra resultat samt ett starkt kassaflöde. Fokus ligger under året på tillväxt från både nya och befintliga kunder. Införsäljningen har under kvartalet var mycket bra och den lägre omsättningen förklaras av pandemieffekter i form av nedstängingar och leveransutmaningar hos underleverantörer.

Affärsområdet Audio & Sound har påverkats av bristen på elektronikkomponenter, fördyrade frakter och en viss avmattning av efterfrågan. Detta var förväntat och fokus har varit att bygga varumärket, utveckla vår teknik samt bygga sunda affärer med stärkt marginal.

Affärsområdet Smart Mobility, som förstärkts med förvärvet av Copter, har levererat i enlighet med de högt ställda förväntningarna. Förvärvet av Copter öppnar också för stora möjligheter till ”Cross-Selling” då bolagen tidigare riktade sig till olika kunder. Ytterligare positiva effekter från förvärvet kommer att komma succesivt i form av samordning och lägre kostnader för exempelvis logistik samt annan administration.

Den stora osäkerhet som råder i världen p.g.a. Covid-19 och kriget i Ukraina kräver att vi rustar bolaget för hög effektivitet och låga kostnader. På samtliga områden är bolaget starkare och bättre rustad än för ett år sedan. Arbetet med att utveckla bolagets organisation är en pågående process och koncernledningens mål är att skapa stor flexibilitet och anpassningsbarhet. I detta arbete är personalen den viktigaste faktorn, mycket goda insatser samt engagemang från ett kunnigt team är grundstenar som kommer göra 2022 till ett mycket framgångsrikt år för koncernen.

Göteborg 19 maj 2022

Henrik Andersson

VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.