Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

DELÅRSRAPPORT 2 2022 APRIL- JUNI

Kvartalsrapport 30 juni 2022

  • Northbaze Group uppnår en omsättning under det andra kvartalet 2022 på 44 mkr, (24 mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 4,6 mkr (0,2 mkr). Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 17 mkr (8 mkr), Smart Mobility 22 mkr (6 mkr) och Audio & Sound 5 mkr (10 mkr). 
  • Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med både tillväxt och resultat i linje med koncernens mål.
  • Adiantes visar en försäljningsökning med över 100% i kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen kopplad till dels nya kunder men också en stabil tillväxt från befintliga partners. De produktionsstörningar som påverkade förra året är vi nu föbi och ser framför oss ett framgångsrikt år.
  • Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter AB ingår numera i affärsområdet men även exkluderat Copter så visar affärsområdet en ökning jämfört med föregående år.  
  • Audio & Sound uppnår en omsättning på 5 mkr i det andra kvartalet. Under Q2 2021 så genomfördes en större enskild affär vilket gör att jämförelse med föregående år blir missvisande.
  • Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar från 49% till 54% i kvartalet. Den positiva trenden med marginaler över 50% fortsätter, vi jobbar ständigt med att säkertställa att samtliga affärsområden når högt uppsatta mål.
  • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 12 mkr (16 mkr). Fördelningen är Adiantes mkr 2 (7 mkr) Audio & Sound 3 mkr (2 mkr) och Smart mobility 7 Mkr (3).  
  • Soliditeten uppgår till 60% per den 30 juni jämfört 53% föregående år.

Kraftig tillväxt och stark leverans

Koncernen levererar ett positivt EBITDA resultat om 4,6M SEK (0,17M), omsättningsökningen uppgår till hela 79% varav 35% är organisk. Detta är ett kvitto på att de långsiktiga satsningar vi implementerat under lång tid varit riktiga.

Adiantes har under kvartalet haft en stabil produktion där man förtjänstfullt implementerat nya partners samt en mycket god tillväxt från befintliga kunder. Bolaget har kontinurligt uppdaterat både processer, tekniskt kunnande och maskiner. Vi kommer fortsätta att investera aktivt i samtliga dessa delar för att säkerställa en god utveckling under detta samt kommande år.

Affärsområdet Mobility kan uppvisa en mycket god tillväxt inom samtliga grenar inom området. Vi har påbörjat leveranser av så kallade ”private label” koncept samt en hel del större leveranser gällande specialanpassade produkter till europeiska företag. Vår produktmix är otroligt stark, till stor egentillverkning vilket gör oss otroligt attraktiva som partners. Fokus för oss är hållbara lösningar med högsta kvalitet, levererat på utsatt tid. Dessa delar kan låta självklara men jag kan garantera vi ligger i framkant, trots de utmaningar omvärlden fortsätter att ge oss gällande komponenter och leveranser.

Affärsområdet Audio & Sound fortsätter att påverkas av komponentbrist och logistikutmaningar. På grund av den rådande konflikten i Ukraina har koncernledningen valt att inte fortsätta leveranser av smarta högtalare till vår lokala partner. Den teknik som utvecklats kommer oss till gangs i flertalet produkter och vi har ett färdigt koncept inom kategorin. Vi påverkas inte negativt gällande kassaflöde men hade förväntat en stor omsättning under året samt framöver inom kategorin som nu är osäker.

Samordningseffekter mellan bolagen blir allt tydligare och vi lägger nu i ytterligare en växel för att samorda och effektivisera sälj, logistik och administration.

Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Resultateffekten av detta kommer belasta koncernen under kvartal tre.

Styrelsen för moderbolaget har förändrats i.o.m. den ägarförändring som köpet av Copter AB innebar. Detta för att styrelsen bättre ska spegla såväl förändringen i ägarförhållandena såsom verksamhetens inriktning. Anders Bruzelius som bolagets ordförande och ledamoten Per Johan Swartling står för kontinuiteten i styrelsen. Nya ledamöter är Jon Lööf, Christian Strömlid och Peter Willbo, (presentationer finns på hemsidan). Jag ser fram emot ett givande och utvecklande år med den nya laguppställningen!

Nu ser jag och mina medarbetare fram emot en intensiv höst där vi går in branschens högsäsong.

Göteborg 25 augusti 2022

Henrik Andersson

VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e Augusti 2022, klockan 08.30 CET.