Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

DELÅRSRAPPORT 3 2022 JULI - SEPTEMBER

Kvartalsrapport 30 september 2022

  • Northbaze Group uppnår en omsättning under det tredje kvartalet 2022 på 41,0 mkr, (25,8 mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 5,0 mkr (0,2 mkr). Underliggande EBITDA exklusive Shieldpatrol China är 6,6 mkr.
  • Koncernens totala kassaflöde är positivt och uppgår till 12,8 mkr för perioden, motsvarande period förra året var kassaflödet – 4,9 mkr.
  • Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 17,1 mkr (12,4 mkr), Smart Mobility 16,3 mkr (7,3 mkr) och Audio & Sound 6,2 mkr (7,1 mkr). 
  • Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med både tillväxt och resultat i linje med koncernens långsiktiga mål.
  • Adiantes visar en försäljningsökning med 38% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen kopplad till dels nya kunder men också en stabil tillväxt från befintliga partners.
  • Smart Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter AB ingår numera i affärsområdet och förutom Copter visar affärsområdet en mindre minskning jämfört med föregående år. Minskningen kommer från minskad försäljning utanför Sverige.
  • Audio & Sound uppnår en omsättning på 6,2 mkr i det andra kvartalet 2022. För Q3 2021 visade Audio & Sound 7,1 mkr.
  • Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar från 46,3% till 53,8% i kvartalet. En stor del av ökningen kommer från Copter AB men även övriga delar bidrar.
  • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 18,5 mkr (18,5 mkr). Fördelningen är Adiantes mkr 3,5 mkr (10,0 mkr) Audio & Sound 10,5 mkr (2,0 mkr) och Smart Mobility 4,5 mkr (6,5 mkr).  
  • Soliditeten uppgår till 61,2% per den 30 september i år jämfört med 46,4% föregående år.

Starkt resultat

Återigen levererar vi på våra långsiktiga finansiella mål trots de utmaningar och makrofaktorer marknaden innehåller. Omsättningsökningen för kvartalet uppgår till hela 60% varav 23% är organisk.

Koncernen levererar en rejält förbättrad EBITDA för kvartalet om 5,0 mkr jämfört med 0,2 mkr för motsvarande period förra året. Underliggande EBITDA utan jämförelsestörande poster uppgår till 6,6 mkr. Vi ser att både den långsiktiga strategin och det kortsiktiga arbetet med att integrera vårt förvärv av Copter AB har fungerat väl under kvartalet. Tillväxten drivs både av nya kunder samt tillväxt från befintlig kundstock.

Adiantes har under kvartalet haft en stabil produktion och uppvisar en kraftig försäljningsökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen under kvartalet var 17,1 mkr, (12,4 mkr). Ökningen om 38% drivs dels av breddat produktutbud, ökning från befintliga partners och nya kunder. Trots signaler kring en mattad försäljning av smartphones globalt och en potentiellt minskad efterfrågan på grund av lägre köpkraft ser vi positivt på affärsområdets utveckling. Satsningar inom utveckling av en effektivare produktion ger önskade resultat tack vare vårt kompetenta team på plats.

Affärsområdet Mobility växer med 123%, en stor del av ökningen kommer från förvärvet av Copter AB, som fr.o.m., i år ingår i affärsområdet. Copter har under året fortsatt sin tillväxtresa och ökar i kvartalet sin omsättning med drygt 20%. Jag vill påstå att vi har ett unikt koncept med en hållbar produktion i Kumla. Både återförsäljare och konsumenter ställer högre krav på dessa parametrar vilket borgar för en fortsatt mycket god utveckling.

Ett annat viktigt bidrag till försäljningsökningen inom området kommer från utvecklingen av produkter inom private label, där vi producerar och levererar produkter till kundens egna varumärke.

Affärsområdet Audio & Sound fortsätter att påverkas av komponentbrist och logistikutmaningar, som en direkt följd av detta ser vi också en något lägre omsättning jämfört med föregående år. Vi kan dock se goda resultat gällande införsäljning med en orderbok om drygt 10M SEK. Affärsområdet påverkas så klart av att vi inte fullföljt leveranser av smarta högtalare till vår lokala partner på grund av kriget i Ukraina. En tydlig strategi för en fungerande omni kanal har tagits fram, vi vill nå konsumenten via egen web, marknadsplatser och i samarbeten med återförsäljare. Senast i raden av dessa satsningar är Zalando som utgör en stor försäljningspotential.

Hittills under året har Northbaze lyckats hantera vår oroliga omvärld väl. Hur den långsiktiga påverkan från inflationen, energipriserna och den svaga svenska kronan kommer att vara är svårbedömt men vi står redo att ta de åtgärder vi ser krävs från tid till annan. Branschen ser generellt en pressad tillvaro, för Northbaze betyder det att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra såväl processer som produkter. Vår affärsmodell och strategi har visat sig fungera väl även i en svag ekonomisk konjunktur, så väljer vi aktivt att se nya affärsmöjligheter framför oss.

Ett flertal nya samarbeten som påbörjats under 2022 kommer också att hjälpa till att ge en fortsatt positiv utveckling. Flera av dessa är drivna av synergier mellan bolagen i gruppen vilket gläder mig extra.

Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Transaktionen har belastat resultatet under det tredje kvartalet. Resultatet från Copter AB har också påverkats av ett negativt driftsresultat under året med 1,6 mkr. Några ytterligare negativa faktorer föreligger inte.


Vi är idag unika på marknaden med en så stor del egenproduktion kombinerat med starka varumärken som vårt team kontinuerligt utvecklar.

Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina medarbetare avsluta ett starkt 2022.

Göteborg 24 november 2022

Henrik Andersson

VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e November 2022, klockan 08.30 CET.