Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2022

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-05-25

Den 25 maj 2022 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

  • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
  • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.
  • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till respektive styreledamot.
  • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
  • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
  • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Bruzelius, Per-Johan Swartling samt val av Jon Lööf, Peter Willbo och Christian Strömlid.
  • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2023 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2022 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
  • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze’s Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2022 där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen

och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.