Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group (publ) kallar till extra Bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ)

Aktieägarna i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697–4365, med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2022.

Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gamla Almedalsvägen 1. Registreringen startar kl 13.00.

Anmälan om förhandsröstning m.m.

För att äga rätt att delta vid årsstämman ska aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7 oktober 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),

dels avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att

förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 oktober 2022.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedanför ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 oktober 2022, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på http://ir.northbazegroup.com/. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 oktober 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Northbaze Group AB, Gamla Almedalsvägen 1, 412 63 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till philip.ertman@northbazegroup.com Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Styrelsens förslag om att välja revisor Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor
  7. Ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag om att välja EY som revisorsbolag med Per Modin som ansvarig revisor

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljs till revisor som utsett Per Modin till huvudansvarig revisor.

Ändra bolagsordningen punkt 4 och 5

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 punkt ändras att aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningens 5 punkt till antalet aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 300 000 000 antal aktier.

Dessa förslag grundar sig på årsstämmans godkända förslag om att ge styrelsen bemyndigande att intill tiden för nästa årsstämma emittera aktier till högst 300 000 000 stycken.    

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelses utfärdande totalt 157 014 653 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Northbaze Group AB, Gamla Almedalsvägen 1, 412 63 Göteborg eller via e-post till philip.ertman@northbazegroup.com, fredagen den 7 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på http://ir.northbazegroup.com/ senast tisdagen den 11 oktober 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till philip.ertman@northbazegroup.com

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________________

Göteborg i september 2022

Northbaze Group AB (PUBL)

Styrelsen