Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bokslutskommuniké 2022: Januari-december 2022

Kvartalsrapport 31 december 2022

  • Northbaze Group uppnår en omsättning under det fjärde kvartalet 2022 på 48,7 mkr, (45,5 mkr). Försäljningen för 2021 utom den succesiva vinstavräkningen från rysslandsaffären var 34,4 mkr. Bolaget visar ett negativt EBITDA resultat med -8,7 mkr (1,2 mkr). Ett harmoniserat resultat utan engångskostnader uppgår för innevarande år till ca 2,3 mkr.
  • Koncernens totala kassaflöde är positivt och uppgår till 7,4 mkr för perioden, motsvarande period förra året var kassaflödet -3,2 mkr.
  • Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 20,9 mkr (17,0 mkr), Mobility 16,4 mkr (6,0 mkr) och Audio & Sound 11,0 mkr (20,0 mkr).
  • Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med 9,0 mkr vilket ingår i affärsområdet Mobility.
  • Adiantes visar en försäljningsökning med 23% i kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen kommer från befintliga kunder men också från att B2B Workplace numer har flyttas över till Adiantes. Var tidigare en del av Northbaze Distribution.
  • Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter AB ingår numera i affärsområdet och förutom Copter visar affärsområdet en tillväxt med 20% jämfört med föregående år.
  • Audio & Sound uppnår en omsättning på 11,0 mkr i fjärde kvartalet 2022. Det skall jämföras med 8,7 mkr fjärde kvartalet 2021 när rysslandsaffären räknats bort. Totalt var försäljningen inklusive rysslandsaffären 20,0 mkr.
  • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 19,0 mkr (19,7 mkr). Fördelningen är Adiantes mkr 14,0 mkr (6,5 mkr) Audio & Sound 3,0 mkr (7,5 mkr) och Mobility 2,0 mkr (5,7 mkr).
  • Soliditeten uppgår till 52% per den 31 december i år jämfört med 44% föregående år.

Viktiga händelser efter perioden

Koncernen har påbörjat arbetet med att konvertera redovisningen till IFRS. Koncernen avser att redovisa i enlighet med IFRS fr.o.m. kvartalsrapporten för första kvartalet i 2023.

Starkt tillväxt i en utmanande marknad.

NBZ Group har under 2022 ökat sin omsättning med 25% samt ökat bruttomarginalen från 43% till 46%. Vi har ett positivt kassaflöde om 7 mkr  (-3 mkr). I en omvärld som kännetecknas av hög inflation, stigande räntor, en svag svensk krona samt en generellt pressad marknad med sviktande försäljning av smartphones, levererar gruppen tillväxt och ökade marginaler.

Idag består NBZ Group av tre rörelsedrivande bolag, Adiantes i  Thailand, Copter i Kumla samt NBZ Distribution i Göteborg. Våra två tillverkande enheter har lyckats mycket väl under året och leverar mot koncernens finanisella målsättningar. Distribution i Göteborg som bland annat saluför varumärket JAYS är kraftigt påverkat av kriget i Ryssland och inställda leveranser av smarta högtlare. Här ser vi också störst påverkan av dollarkurs samt hemtagningskostnader från Asien.

Koncernen rapporterar på de tre affärsområdena Mobility, Audio&Sound och Adiantes. Northbaze Distrubution delas mellan Mobility och Audio&Sound. Mobility uppvisar en kraftig försäljningsökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år, 16,4 mkr  (6,0 mkr). Adiantes ökar försäljningen i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året, 20,9 mkr (17,0 mkr). i år. Audio&Sound som drabbats av upplösningen av rysslandsaffären visar en försäljningsminskning, 11,0 mkr (20,0 mkr). Försäljningen  utom rysslandsaffären visar en ökning från årets 11,0 mkr mot (8,7 mkr) vilket innebär en tillväxt utan jämförelsestörande efftekter.

Koncernen levererar en förlust för kvartalet, -8,7 mkr. Resultatet är starkt påverkat av Rysslandskrisen där NBZ Group avbröt samarbetet och leveranser efter utbrottet av kriget i Ukraina, en för bolaget mycket stor affär i Ryssland. Affären sträkte sig över flera år och skulle ha resulterat i en total försäljning på minst 50 mkr. Affären gjordes upp och delbataldes av vår partner när mjukvara, komponenter osv köptes in. I bokslutet för 2021 gjordes en vinstavräkning i enlighet med den uppgjorda leveransplanen. I årets bokslut tvingats bolaget återlägga förra årets vinstavräkning. Att avsluta denna affär har också dragit stora kostnader till leverantörer och samarbetspartners. Totalt belastar denna affär, direkt och indirekt, årets resultat med ca 10 mkr.

För helår 2022 visar Mobility en mycket kraftig försäljningsökning, 64,7 mkr (38,0). Ökningen kan direkt kopplas till det lyckade förvärvet av Copter AB. Adiantes visar en fortsatt ökning av försäljningen och når 2022 hela 69 mkr(49 mkr). Audio & Sound som ovan förklarats påverkats mycket kraftigt av upplösningen på rysslandsaffären. Försäljningen för 2022 blev 28,5 mkr (34,1 mkr exkl. Ryssland). 

Från början av året påverkades försäljningen av komponentbrist och logistikutmaningar. Detta har förbättrats under året där vi nu ser fraktpriser  från Asien  på ungefär samma nivå som före pandemin. Ledtider på grund av brist på halvledare är också den betydligt förbättrad om än inte samma nivåer som innan pandemin.

Samordningseffekterna mellan bolagen ger ett allt större bidrag till ökad försäljning på framförallt nya kunder, något som också låg till grund av förvärvet av Copter AB. Under 2023 kommer vi integrera lager och logistik i Kumla. Genom denna förändring kan vi skala upp vårt hållbarhetsfokus och börja transportera varor i bulk, för att sedan förädla produkterna i vår egen produktion lokalt i Kumla. Vi blir genom dessa förändringar dels en attraktiv partner för våra kunder samt ge en positiv effekt gällande marginaler inom affärsområdet.

Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Transaktionen har belastat resultatet under det tredje kvartalet. Resultatet från Copter AB har också påverkats av ett negativt driftsresultat under året med 1,6 mkr. 

Vårt fokus är nu inriktat mot större och långsiktiga sammarbeten, där Northbaze är en värdeskapande partner till våra kunder genom att erbjuda lösningar från produktion till förpackning gällande såval egna varumärken samt under kunders egna så kallade private label.

Nu ser vi fram emot ett spännande år. Väl mött!

För styrelsen

Henrik Andersson
VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e Februari 2023, klockan 08.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Northbaze Group i korthet

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld. 

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör. 

Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbazekoncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.