Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

DELÅRSRAPPORT 1 2023 JANUARI - MARS

Kvartalsrapport 31 Mars 2023

  • Rörelseresultatet uppgick till -1 362 (2 247). Resultatet är negativt påverkat av att bolaget upplevt leveransproblem i kvartalet. Bolaget har även känt av en minskande efterfrågan på bolagets produkter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades från -2 927 (-8 714), främst beroende på förändringar i rörelsekapitalet.
  • Tidigare års negativa påverkan från brist på elektronikkomponenter och höga fraktkostnader har succesivt avtagit.
  • Bruttomarginalen sjunker jämfört med förra året, 48% (56%), p.g.a. lagerutförsäljning och en förskjutning mot produkter med lägre bruttomarginal.
  • I kvartalet har koncernens förändringsarbete lett till förbättrad effektivitet och till att ett antal nya kundavtal har tecknats. Inom kort kommer flertalet av dessa samarbeten kommuniceras till marknaden.
  • Bolagets konverteringsprojekt för övergång till IFRS har försenats och kommer att genomföras fr.o.m. det tredje kvartalet i år.
  • Affärsområdet Audio&Sound visar en minskning p.g.a. att affärsområdet har ompositionerat verksamheten. Verksamheten bygger numera i huvudsak på långsiktiga kontrakt där Northbaze designar och distribuerar produkter för kundernas private label.
  • Affärsområdet Mobility tappar försäljning jämfört med föregående år. En lägre försäljning av smartphones har tillfälligt påverkat efterfrågan.
  • Adiantes producerar kvalitetsvaror i läder och visar en försäljningsökning jämfört med förra året med 25%. Bolaget har lyckats mycket bra med att utveckla produktionskvaliteten och produktiviteten.

ETT BOLAG I STARK UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

Koncernens viktigaste mål för årets första kvartal har varit att fortsätta arbetet med att integrera de svenska verksamheterna allt närmare varandra.

Det lyckade förvärvet av Copter har gjort det möjligt att utveckla och förändra organisationen samt bygga specialistkunskaper, vilket gör oss till en attraktiv partner till våra kunder. I dagens marknad kommer vi lägga stor fokus på att bearbeta nya kunder för att säkra en långsiktig lönsam tillväxt för koncernen. Självklart har också vi påverkats negativt av en lägre köpkraft samt ett större fokus på att hålla ned lager i framförvarande led. När vi löpande justerar och breddar vårt erbjudande kommer vi kunna utöka samarbetet med befintliga kunder och attrahera nya partners.

Bolagets enhet i Thailand, Adiantes, har inlett året i linje med budget och bidrar med ett bra resultat samt ett starkt kassaflöde. Fokus under året ligger förutom på tillväxt också på utökad produktutveckling och ytterligare förbättrad kvalitet och leveranssäkerhet. Ett flertal förbättringsarbeten kommer göras löpande under året för att säkerställa ovan förbättringar.

Affärsområdet Mobility, som förstärkts med förvärvet av Copter, har också känt av en viss avmattning av efterfrågan kopplat till en lägre försäljning av smartphones. Utleveranserna under första kvartalet inte nått upp till våra högt ställda förväntningar, omsättningen för Copter ligger ett par procent över föregående år.

Ytterligare positiva effekter från Copter förvärvet kommer att komma succesivt i form av samordning och lägre kostnader för exempelvis logistik samt annan administration

Det råder en osäkerhet om hur ekonomin i stort kommer att utvecklas vilket vi såklart inte kan påverka, jag har dock tillsammans med ledningen säkerställt rationaliseringar och produktivitetsökningar inom ett flertal områden.

Jag vill påstå att bolaget är extremt väl rustat för att kunna hantera en alltmer föränderlig marknadssituation. Nu ser jag med tillförsikt fram emot de möjligheter bolaget har både i det korta perspektivet och på lång sikt.

Stort tack!

Göteborg 17 maj 2023

Henrik Andersson

VD

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email:
henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Maj 2023, klockan 15.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.