Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Gällande tilläggsköpeskilling för Copter AB

Regulatoriskt pressmeddelande

I bolagets redovisning för Q4 2022 framgår att ett belopp om ca 19.5M SEK reserverats för en tilläggsköpeskilling gällande förvärvet av Copter AB som kommunicerades till marknaden 21/12–2021. Den slutgiltiga tilläggsköpeskillingen uppgår till 10M SEK och ska erläggas kontant senast 31/12–2023. Bolaget resultat kommer under Q2 således påverkas positivt med ca 9.5M SEK.

Som regel tar vi tar alltid höjd för maximal utbetalning för att inte riskera en negativ effekt på resultatet. Efter en förhandling med tidigare Copterägare kom vi fram till ett, för oss, mycket bättre resultat där endast 10M SEK betalas ut kontant. Bolaget kan lägga tillbaka avsättningen med en postiv effekt på resultaträkningen som kommer påverka Q2. Copters EBITDA resultat 2022 uppgick till 7,85M SEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email:
henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 Maj 2023, klockan 13.00 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.