Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (Publ) förutser lägre resultat för verksamhetsår 2022

Northbaze Group AB (”Northbaze”), eller (”Bolaget”) vill med detta PM lämna en viss förhandsinformation då bolaget ser en negativ engångseffekt från i första hand Ryssland. Bolaget kommer att avge en fullständig bokslutskommuniké den 23 februari.

Bakgrunden är att bolaget under 2021 inledde ett samarbete med ett antal bolag för att genomföra en stor affär i Ryssland. Det totala värdet av affären var cirka 50 mkr. Då affären var så stor i förhållande till bolagets totala storlek gjordes en succesiv utvecklings- och betalplan år 2021. För att följa denna plan gjordes också en succesiv vinstavräkning.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 avslutade Northbaze denna affär. Att avsluta alla leverantörskontrakt har inneburit betydande kostnader och därtill uppstår en kostnad från 2021 års vinstavräkning, som måste återläggas under 2022.

Totalt kommer engångskostnaderna att uppgå till cirka 11 mkr att belasta 2022 års resultat. Majoriteten av EO-posterna är ett resultat av den avbrutna Rysslandsaffären men även en valutaförlust i den Thailänska (Adiantes) verksamheten samt omvärderingar av koncernens e-handelsplattformas varuförsäljning har medfört EO-poster.

Verksamheten i övrigt kännetecknas av en stark försäljningstillväxt, med 25 procents ökning mot 2021 och av ett positivt kassaflöde på 7 mkr att jämföras med -3 mkr under 2021. Resultatet, (EBITDA), före engångskostnader är för 2022 ca 13 mkr mot 3 mkr 2021.

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e Februari 2022, klockan 09.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.