Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Rättelse: Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare

Rättelse: Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare

Rättelsen avser tidigare pressmeddelande publicerat idag den 22/12 kl 17:29 och 21:54 där information om nyemissionen av aktier inklusive teckningskurs, förändring av aktiekapital, antal aktier och utspädning saknades, felaktigt bolagsnamn förekom i MAR-text samt att information om bolagets Certified Adviser saknades. Nedan följer pressmeddelandet i sin helhet med saknad information inkluderad.

Northbaze Group har idag ingått avtal med om att förvärva 100 % av aktierna i Lowwi AB, (www.skalhuset.se) en av Nordens ledande e-handlare inom mobilskal, mobilskydd och övriga tillbehör. Styrelsen för Northbaze Group beslutade även idag, den 22 december 2023, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 26 maj 2023 att genomföra en emission av 8 888 000 aktier som del av köpeskillingen för Lowwi AB (”Apportemissionen”). Köpeskillingen om 8,5 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier i Northbaze Group motsvarande 4,0 MSEK samt kontanta medel om 4,5 MSEK.

Om apportemissionen

Apportemissionen utgörs av 8 888 000 nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie. Efter att apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med, 8 888 000 från 157 014 653 aktier till 165 902 653 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 333 200 SEK, från 23 552 197,95 SEK till 24 885 397,95 efter registreringen. Utspädningseffekten för övriga aktieägare uppgår till cirka 5,36 procent.

-Affären är ett naturligt steg i vårt arbete med ökad lönsamhet, större volymer och effektivitet. Vi undersöker kontinuerligt möjligheter till lönsamma förvärv, i och utanför branschen Henrik Andersson, VD på Northbaze Group AB.

 -Vi ser ett stort värde i att nyttja vårt automatiserade lager för att hantera större volymer och få ytterligare exponering av bolagets e-handelsplattform, säger Henrik Sundholm, VD på Skalhuset AB.

 

Skalhuset AB har som målsättning att under 2024 omsätta ca 100 mkr samt göra ett rörelseresultat på ca 4 mkr. Omsättning var 2022/2023, 97,6 mkr och rörelseresultatet var -0,6 mkr. Året påverkades mycket starkt av den höga kursen på USD. Bolaget har under året framgångsrikt infört lägsta ordergräns för att kunderna skall erhålla fraktfritt vilket också har lett till en stigande lönsamhet. Genom en investering i lagerautomation har lönekostnaderna minskat med ca 40%.

För Northbaze är det ett viktigt steg att öka omsättningen och få ett starkare grepp om marknaden. Förvärvet sker i enlighet med koncernstrategin att expandera parallellt både organiskt och med förvärv. Förvärvet gör att bolaget kommer att förfoga över såväl en stark produktion, en stor återförsäljarverksamhet och en framstående e-handelsplattform.

Tillträdet sker idag den 22 december 2023.

Denna information är sådan information som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 17:29 den 22/12 2023. Rättelse gjordes 21:55 den 22/12 2023.

Northbaze Certified Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Om Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under årens lopp utvidgat sitt mål till en affärsidé som innebär att utveckla innovativa och funktionella produkter inom audio, IT och mobiltillbehör för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter och bygga broar mellan människors liv och dagens teknologi. Genom att kontrollera tillverkningen och arbeta nära marknaden kan vi förädla befintliga varumärken och utveckla kompletterande märken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadens behov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljudprodukter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.