Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bokslutskommuniké 2023: Januari-december 2023

Kvartalsrapport 31 december 2023

 

  • Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -2 746 tkr (-8 688 tkr). Årets resultat är påverkat av en extra nedskrivning av kundfordringar och lager som blev nödvändigt p.g.a. Teknikmagasinets konkurs. Konkursen kommunicerades den 4 januari.

 

  • Försäljningen i kvartalet och för helåret 2023 visar en minskning jämfört med förra året. Minskningen är i huvudsak ett resultat av en svagare marknad. Koncernen har inte kunnat ersätta den tidigare betydande försäljningen till Ryssland.

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet var 2 790 tkr (-3 915 tkr). Kassaflödet för helåret förbättrades jämfört med förra året och blev 4 936 tkr (-6 458 tkr). Förbättringen kommer bl.a. från minskning av lagret som sålts ut under året.

 

  • Koncernen har under kvartalet fortsatt med ett aktivt rationaliseringsarbete vilket lett till att ytterligare två tjänster har tagits bort och koncernens huvudkontor har flyttats till mindre och mer ändamålsenliga lokaler.

 

  • Bruttomarginalen ökar jämfört med förra året, 35% (28%). Bruttomarginalen var låg föregående år p.g.a. lagerutförsäljning. Även i år är bruttomarginalen i kvartalet låg. Det beror till del på en ökande andel private label och till en del på lagerutförsäljning.

 

  • I kvartalet har koncernens förvärvat LOWWI AB, (Skalhuset). Förvärvet genomfördes per den 22 december 2023, försäljningen ingår i affärsområdet Mobility och uppgick till 2 576 tkr. Förvärvet finansierades till hälften med likvida medel och till hälften med aktier i Northbaze Group. Bolaget är utgör en betydande och lönsam del av marknaden för skal-och mobilskydd i Norden. Bolaget kommer bl.a. att bidra med en spetskompetens i e-handel och e-marknadsföring.

 

  • Affärsområdet Audio & Sound visar en minskning p.g.a. att affärsområdet har ompositionerat verksamheten. Verksamheten bygger numera i huvudsak på långsiktiga kontrakt där Northbaze designar och distribuerar produkter för kundernas private-label. Ompositioneringen har tagit längre tid än planerat och försäljningen har kommit igång först under slutet av året. Affärsområdet drabbades hårt av den svagare försäljning till Teknikmagasinet som bolaget erfarit under hösten. Att Teknikmagasinet förklarats i konkurs 4 januari 2024 innebär direkta förluster i lager och kundfordringar samt att försäljningen minskar för affärsområdet.

 

  • Affärsområdet Mobility tappar försäljning jämfört med föregående år. Det har skett en kraftig avkylning på marknaden med minskad efterfrågan. För att motverka försäljningstrenden för affärsområdet beslutade och genomförde Northbaze Group ett förvärv av LOWWI AB. Målet är att detta skall ge ca 90 mkr i ökad försäljning vilket kommer att resultera i en kraftigt förbättrad lönsamhet.

 

  • Adiantes producerar och säljer kvalitetsvaror i läder och visar en minskad försäljning jämfört med förra året i både kvartalet och för helåret. Minskningen uppstod i första hand under sommaren och sensommaren.  Efterfrågan på bolagets produkter var under den perioden svag p.g.a. makroekonomiska skäl. Internationella konflikter och utvecklingen för räntor och priser gav negativ påverkan. Avslutningen på året blev bra med bra försäljning och bra orderingång.

 

VD Henrik Andersson summerar året som passerat

 

Med 2023 i backspegeln ser man ett turbulent år med krig och kriser på flera olika håll i världen. I Sverige blev effekterna av prishöjningar och stigande räntor kännbara för de flesta konsumenter.

 

I denna utmanande omgivning har Northbaze jobbat vidare på strategin med ökat fokus och effektivitet. En viktig händelse blev förvärvet av Lowwi AB, (SkalHuset). Ett bolag som har specialiserat sig på försäljning av mobiltillbehör och gamingprodukter, (Gaminghuset). Lowwi AB är ett e-handelsföretag som mycket framgångsrikt utvecklats från 0 till 100 mkr i omsättning på bara några år. Förutom den kompetens bolaget besitter när det gäller sortiment och marknadsföring har bolaget också en mycket effektiv lagerhantering vilket ger möjlighet till tillväxt utan ökade kostnader. Vi hälsar bolagets grundare och personal välkomna till Northbaze Group.

 

Under 2023 har Northbaze gått vidare med inhousestrategin för logistikverksamheten. Koncernens svenska logistik hanteras nu i sin helhet i anläggningen i Kumla. Även ekonomifunktionen är nu helt koncentrerad till Kumla. Gruppen har genom denna utveckling kunnat minska personalstyrkan ytterligare och även flyttat huvudkontoret till mindre och mer ändamålsenliga lokaler.

 

Strategin att fokusera på långsiktiga samarbetsavtal med private- label sortiment har fortsatt och burit frukt under 2023. Ompositioneringen tog längre tid än vad vi beräknade men nu kan vi erbjuda våra kunder kvalitativa, prisvärda produkter inom såväl mobiltillbehör samt audio. Efter en lite svagare sommar än vad vi budgeterat för Adiantes i Thailand kom produktion och försäljningen i gång mycket bra under slutet av året och det nya året har börjat mycket lovande.

 

Hållbarhetsarbetet i gruppen har tagit stora steg framåt under året och där har koncernens dotterbolag i Kumla, Copter AB, tagit ett huvudansvar internt. Vi ser fram emot att våra partners ställer högre krav gällande hållbarhet på oss i leverantörsledet då vi alla har ett gemenast ansvar för ständig förbättring. Vårt erbjudande är i många stycken unikt med lokal produktion kopplat till inköp i närområdet.

 

För Northbaze Group som för många andra kom Teknikmagasinets konkurs i början på januari som en stor besvikelse. Vi har agerat snabbt och varit handlingskraftiga med aktieägarvärde som ledord. Den 9.e februari lämnade bolaget in en konkursansökan för dotterbolaget HAPJ AB, (ett distributionsbolag som varit leverantör till Teknikmagasinet). Alla gemensamma kunder mellan HAPJ och Copter kommer självklart att servas utan minsta störning då samtliga varumärken ägs och kontrolleras av moderbolaget i koncernen.

 

Stort tack för alla samarbeten och insatser i bolaget under 2023!

 

Göteborg 22 februari 2024

 

Henrik Andersson

VD

  

KOMMENTARER KVARTAL 4 2023

Säsongsfluktuationer

Northbaze marknad för slutkonsument har ett tydligt mönster där huvuddelen av försäljning sker under kvartal fyra samtidigt som kvartal ett generellt är svagare. Bolagets försäljning ligger något tidigare för att se till att våra distributörer kan förse detaljhandeln med produkter till deras försäljningstoppar.

Smart Mobility med varumärken som Kavaj, Krusell och Copter har en god basförsäljning året om, men ökar vid lansering av nya telefonmodeller. Generellt sett är kvartal tre och fyra starkare och levererar historiskt sett 60% av årsomsättningen under den perioden. Den ökade försäljningen av OEM-produkter på den asiatiska marknaden kommer att ytterligare minska beroendet av att nya modeller lanseras för att stimulera tillväxt.

Moderbolaget

Moderbolaget uppnår en nettoomsättning om 2,0 mkr under kvartalet. Detta är en intern omsättning bestående av fakturering till dotterbolagen av koncerngemensamma kostnader samt övrigt arbete utfört för dotterbolagens räkning.

Moderbolagets egna kapital var totalt 80,9 mkr varav bundet 23.5 mkr.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade sedan tidigare perioder om inget annat särskilt angivits.

Skatt
Latent skattefordran bokas i de bolag där det finns förväntad och stadigvarande vinst. Procentsatsen är beräknad utifrån en förväntad debitering av respektive lands bolagsskatt.

Bolagets verksamhet och risker
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Northbaze Group AB:s verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i varierande grad, vilket utförligt beskrivs i Bolagets årsredovisning.

Certified Advisor: Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg, tel. + 46 31 761 22 30, info@partnerfk.se och www.partnerfk.se

 

Revisor: Ernst & Young AB, huvudansvarig revisor: Per Modin, Auktoriserad revisor.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande händelser

 

Alla tidigare finansiella rapporter finns publicerad på bolagets hemsida.

För styrelsen

Henrik Andersson
VD

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e februari 2024, klockan 08.30 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg, tel. + 46 31 761 22 30, info@partnerfk.se och www.partnerfk.se. 

Om Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Northbaze koncernens affärsidé är etablera en stark online närvaro med en bred produkt- och varumärkesbas och en tillväxtstrategi som bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.